846/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2012

Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer

I enlighet med statsrådets beslut, föreskrivs med stöd av 12 och 65 § i miljöskyddslagen (86/2000), sådana de lyder, 12 § i lagarna 253/2010 och 647/2011 och 65 § i lag 253/2010:

1 §
Tillämpningsområde

Förordningen tillämpas som minimikrav för miljöskyddet på sådan verksamhet vid asfaltstationer för vilken det behövs tillstånd enligt 28 § i miljöskyddslagen (86/2000). Förordningen tillämpas även på sådan verksamhet vid asfaltstationer som registreras med stöd av 65 § 1 mom. i miljöskyddslagen.

Denna förordning tillämpas på återvinning av asfaltavfall och flygaska i asfaltstationer, när det under ett år används högst 200 000 ton asfaltavfall eller högst 40 000 ton flygaska som råvara för ny asfalt. 

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) asfaltstation en anläggning som tillverkar asfaltmassa, inklusive återvinning av asfaltavfall eller flygaska vid tillverkning av asfaltmassa, 

2) permanent asfaltstation en asfaltstation där verksamheten bedrivs med permanent förlagda anläggningar,

3) flyttbar asfaltstation en asfaltstation vars anläggningar kan flyttas till ett annat område,

4) krossanläggning en anläggning vid en asfaltstation, där bitar av asfalt krossas, 

5) asfaltavfall kross eller bitar av asfalt och därav tillverkad returasfalt (bitumenblandningar som inte innehåller stenkolstjära; avfallskategori 17 03 02),  

6) flygaska flygaska som uppkommer i energiproducerande anläggningar där stenkol förbränns (avfallskategori 10 01 02).

3 §
Innehållet i registreringsanmälan för asfaltstationer

En anmälan som gäller en asfaltstation och avses i 65 § i miljöskyddslagen ska innehålla uppgift om

1) hur verksamhetsutövaren och asfaltstationen kan kontaktas,

2) asfaltstationens läge och dess omgivning samt planläggningen av området,

3) asfaltstationens verksamhet, produktion, kapacitet och verksamhetstider, inklusive uppgift om användningen av och kvaliteten på asfaltavfall och flygaska,  

4) asfaltstationens tekniska konstruktioner,

5) behandlingen av avlopps- och dagvatten samt utsläpp i vatten och avlopp,

6) nivåerna på buller från verksamheten på de platser som kan exponeras för buller samt bullerbekämpningsåtgärder,

7) luktkällor och utsläpp i luften,

8) det avfall som verksamheten ger upphov till och avfallshanteringen,

9) marken och dess tillstånd samt åtgärder för att förebygga förorening av mark och grundvatten,

10) förberedelser för eventuella olyckor och annan riskhantering samt uppföljning och kontroll,

11) asfaltstationens gällande tillstånd, beslut, anmälningar och avtal.

Till anmälan ska fogas:

1) en karta, som visar verksamhetsområdets gränser, samt de närmaste byggnader som används som bostad eller för rekreationsändamål, de närmaste rekreationsområdena, naturskyddsobjekten och grundvattenområdena, samt

2) en situationsplan, där de olika verksamheterna har skrivits in.

4 §
Asfaltavfall och flygaska

Verksamhetsutövaren ska när asfaltavfall tas emot kontrollera avfallet och det bifogade transportdokumentet. Bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i transportdokumentet finns i 24 § i statsrådets förordning om avfall (179/2012). Asfaltavfallet får inte innehålla stenkolstjära, farligt avfall såsom olja eller farliga kemikalier eller sådant material som inte hör till asfaltavfallet. 

Den flygaska som används för tillverkning av asfaltmassa ska vara CE-märkt. 

Verksamhetsutövaren ska ha anvisningar för hur asfaltavfall och flygaska ska tas emot, lagras och behandlas samt hur den behövliga uppföljningen ska skötas och uppgifter ska sändas till myndigheterna.

5 §
Placering av verksamheten

Den verksamhet på asfaltstationen som orsakar buller, damm eller lukt ska placeras på minst 150 meters avstånd från en byggnad som används som bostad eller fritidsbostad och från ett sådant gårdsområde i byggnadens omedelbara närhet som är avsett för vistelse samt från andra platser som exponeras för störningar.  Materiel kan förvaras, flytande bränslen, oljor och andra kemikalier lagras och distribueras samt bitar och kross av asfalt samt avfall som uppkommer av verksamheten lagras på mindre än 150 meters avstånd från dessa platser.  

6 §
Begränsning av utsläpp i luften och av spridning av utsläpp

Damm- och partikelutsläpp som verksamheten orsakar och spridning av utsläppen ska begränsas genom placering av utsläppskällorna enligt bästa praxis ur miljösynpunkt och genom användning av anläggningar för dammavskiljning och inkapslingar samt genom effektivisering av förbränningsprocesser eller användning av andra metoder som baseras på bästa tillgängliga teknik för att minska damm- och partikelutsläpp. De filter som används i anläggningen ska skötas så att de fungerar som sig bör.

Andra dammande ämnen än stenmaterial ska lagras, och de ska förvaras i slutna behållare eller förpackningar så att de inte dammar och så att damm inte heller kommer ut i miljön.

Transporter, lastning och lossning samt underhållet av områdena ska genomföras så att olägenhet på grund av damm kan förhindras på ett effektivt sätt.

7 §
Bekämpning av luktspridning

För att förhindra luktspridning ska luktkällorna placeras enligt bästa praxis ur miljösynpunkt. Luktspridning ska bekämpas genom att luktkällorna kapslas in och täcks eller genom att bästa tillgängliga teknik för luktbekämpning i övrigt utnyttjas.

En last av asfaltmassa ska täckas omedelbart efter lastning.

8 §
Bullerbekämpning

För att förhindra bullerspridning ska bullerkällorna placeras enligt bästa praxis ur miljösynpunkt. Buller ska dessutom bekämpas genom inkapsling, genom att de vibrerande ytorna på och ljudstrålningen från anordningar och maskiner som orsakar buller dämpas eller genom att bästa tillgängliga teknik för bullerbekämpning i övrigt utnyttjas.

En krossanläggning för asfaltavfall ska placeras så att det kraftigaste ljudet inte riktas mot de platser som är mest känsliga för bullerstörning.  Högar av stenmaterial på asfaltstationen ska om möjligt placeras så att de hindrar bullret att sprida sig till de platser som är känsliga för buller.

9 §
Bullernivåer

Verksamheten vid en asfaltstation ska ordnas så att det buller som verksamheten och trafiken i anslutning till verksamheten alstrar under anläggningens normala användning inte mellan klockan 7 och 22 överstiger den ekvivalenta A-frekvensvägda genomsnittsljudnivån (LAeq) 55 decibel eller mellan klockan 22 och 7 den ekvivalenta (LAeq) A-frekvensvägda genomsnittsljudnivån 50 decibel på de platser som exponeras för buller. På områden som används för fritidsboende, på naturskyddsområden och campingområden samt på rekreationsområden utanför tätort får det buller som verksamheten alstrar inte mellan klockan 7 och 22 överstiga den ekvivalenta (LAeq) A-frekvensvägda genomsnittsljudnivån 45 decibel eller mellan klockan 22 och 7 den ekvivalenta (LAeq) A-frekvensvägda genomsnittsljudnivån 40 decibel. Om bullret till sin natur är slagartat eller smalbandigt, adderas 5 decibel till mätnings- eller beräkningsresultatet innan det jämförs med gränsvärdet. Vid bedömningen av bullersituationen ska också den ljudnivå som områdets övriga bullerkällor alstrar beaktas.  

10 §
Tidsgränser för bulleralstrande arbetsmoment

En flyttbar asfaltstation som registreras med stöd av 65 § i miljöskyddslagen och som placeras närmare än 500 meter från en plats som exponeras för buller får vara i drift mellan klockan 22 och 5 i högst 40 dygn under ett kalenderår.

Om en krossanläggning befinner sig på mindre än 500 meters avstånd från en plats som exponeras för buller får krossning av asfaltavfall utföras vardagar mellan klockan 7 och 22.

11 §
Skydd av mark och grundvatten

Bränslen och andra ämnen som medför risk för förorening av miljön ska förhindras att komma ut i marken och grundvattnet.

Bränsle- och bitumencisterner ska vara täta till sin konstruktion och tåla mekanisk och kemisk påfrestning. Brännolja ska lagras i dubbelmantlade cisterner eller i cisterner med fast skyddsbassäng. Cisternerna ska vara slutna och utrustade med överfyllningsskydd. Tankningsanläggningarna ska utrustas med låsbara avstängningsventiler.

De områden där bränslen och smörjämnen för maskiner samt kemikalier hanteras och distribueras ska vara ogenomträngliga för vätska och invallade.

12 §
Avfalls- och dagvatten

Asfaltstationers verksamhet ska ordnas så att den inte medför risk för förorening av ytvattnet eller brunnar för hushållsvatten. Bestämmelser om förbud mot förorening av grundvatten finns i 8 § i miljöskyddslagen.

Bestämmelser om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet finns i statsrådet förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011).

Dagvatten från områden där bränslen och smörjämnen för maskiner på permanenta asfaltstationer samt kemikalier hanteras och distribueras ska ledas via en oljeavskiljare.

Kolvätehalten i vatten som leds från en oljeavskiljare till ett avlopp eller en sluten behållare får inte överstiga 100 mg/l.

Kolvätehalten i vatten som leds någon annanstans än till ett avlopp eller en sluten behållare får inte överstiga 5 mg/l.

13 §
Avfallshantering av avfall från verksamheten

Vid hanteringen av det avfall som verksamheten vid en asfaltstation ger upphov till ska det, utöver vad som föreskrivs i avfallslagen (646/2011) och med stöd av den, särskilt ses till att

1) återvinningsbart avfall placeras separat från annat avfall och sänds för återvinning,

2) farligt avfall samlas upp och hålls avskilt från varandra, sorteras, förpackas och märks enligt sina egenskaper samt lagras i ett övertäckt eller på annat sätt vattentätt utrymme på ett underlag som är ogenomträngligt för vätska,

3) oljeavfall och annat farligt avfall genomgår ändamålsenlig behandling minst en gång per år, 

4) farligt avfall och annat avfall sänds för behandling till en anläggning som enligt 29 § i avfallslagen får ta emot sådant avfall.

På en asfaltstation får avfall inte lagras över 12 månader innan det behandlas och inte heller över 3 år innan det återvinns. 

14 §
Exceptionella situationer

I 62 § i miljöskyddslagen finns bestämmelser om anmälningsskyldighet vid exceptionella situationer. 

Verksamhetsutövaren ska förbereda sig för  de exceptionella situationer för vilka det ska finnas en verksamhetsplan. 

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål vidta de korrigerings- eller bekämpningsåtgärder som en exceptionell situation förutsätter i syfte att förhindra förorening av miljön och att minska skadlig miljöpåverkan. En utredning av den miljöpåverkan som en exceptionell situation har ska inledas i den omfattning som situationen förutsätter på det sätt som avtalas med den kommunala miljövårdsmyndigheten, eller ifall regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet på det sätt som avtalas med närings-, trafik- och miljöcentralen.  Efter störningar och exceptionella situationer ska korrigerande åtgärder utredas för att motsvarande fall inte ska upprepas. 

Om dammavskiljaren går sönder eller någon annan störning som väsentligt ökar utsläppen inträffar, ska den verksamhet som orsakar utsläppen omedelbart avbrytas. Verksamheten får fortsätta när störningen har åtgärdats.

I 64 § i miljöskyddslagen finns bestämmelser om föreskrifter som ska meddelas med anledning av en anmälan.

15 §
Förberedelse för olyckor

På en asfaltstations verksamhetsområde ska det finnas tillräckligt med primärsläckningsredskap och redskap för bekämpning av läckor. I anordningarnas närhet ska det finnas nödkoppling samt anvisningar för tillvägagångssättet vid läckor och eldsvådor.

Bränslen och smörjämnen samt övriga kemikalier ska förvaras på ett säkert sätt och med beaktande av trafiken på området. Vägarna på området ska planeras och byggas så att de lämpar sig för utryckningsfordon.

16 §
Underhåll av konstruktioner och anläggningar

Verksamhetsutövaren ska sörja för service och underhåll av asfaltstationens konstruktioner och anläggningar på ett sådant sätt att de vid användningen inte skadas eller förändras så att risken för att verksamheten orsakar miljöskador och olägenheter för hälsan ökar.

17 §
Ansvarig person för verksamheten

För en asfaltstations verksamhet ska det utses en ansvarig person, vars kontaktuppgifter innan verksamheten inleds ska anmälas till den kommunala miljövårdsmyndigheten, eller ifall regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet, till närings-, trafik- och miljöcentralen. Ändringar i kontaktuppgifterna ska också anmälas.

18 §
Kontroll av anläggningens verksamhet samt av dess utsläpp och miljöpåverkan

Verksamhetsutövaren ska ordna kontroll av asfaltstationens drift, utsläpp och miljöpåverkan.

Vid asfaltstationen ska dammavskiljarens skick och funktion kontrolleras dagligen.

Partikel- och kväveoxidutsläppen i förbränningsgaserna från en permanent asfaltstation ska mätas under verksamhetsåret efter registreringen och efter det vart tredje år under förutsättning att stationen fungerar normalt. Utsläppen ska alltid mätas också under verksamhetsåret efter det att en anläggning för tillverkning av asfalt har bytts ut. I mätningsrapporten ska mätresultaten anges i enheten milligram per normalkubikmeter torr gas reducerad till en syrehalt på 17 procent. Rapporten ska dessutom innehålla en bedömning av mätresultatens representativitet och anmälarens bedömning av utsläppen per timme och år.

Oljeavskiljningsbrunnen ska kontrolleras varje år.

19 §
Kontroll av bullernivåer

Nivån på bullret från verksamheten vid en permanent asfaltstation vid normal användning och från den trafik som bedrivs på verksamhetsområdet ska på de platser som exponeras för buller mätas en gång inom tolv månader från det att verksamheten inleddes och från det att sådana väsentliga ändringar i verksamheten som ökar bullernivån gjorts, samt också annars då tillsynsmyndigheten kräver det. Om asfalt krossas vid asfaltstationen, ska krossningens bullernivå på de platser som exponeras för bullret mätas tillsammans med den andra verksamheten vid stationen.

Om verksamhetsutövaren med mätningar eller tillförlitliga metoder kan visa att bullernivån på de platser som exponeras för buller inte överskrider de värden som anges i 9 § på ett avstånd mindre än 500 meter från den verksamhet som orsakar buller, behöver verksamhetsutövaren inte kontrollera bullernivån. Vid bedömningen av bullernivån ska också den trafik som verksamheten ger upphov till på verksamhetsområdet beaktas.

Om verksamheten bedrivs mer än 500 meter från de platser som exponeras för buller, terrängförhållandena i tillräcklig grad hindrar ljudet att sprida sig och det finns grundad anledning att anta att de värden som anges i 9 § inte överskrids, behöver verksamhetsutövaren inte särskilt visa att gränsvärdena för bullernivån underskrids på de platser som exponeras för buller eller kontrollera bullernivån.

20 §
Bokföring och lämnande av uppgifter

Verksamhetsutövaren ska årligen före utgången av februari till den kommunala miljövårdsmyndigheten, eller ifall regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet, till närings-, trafik- och miljöcentralen, lämna en årsrapport om det föregående året, som ska innehålla uppgifter om kontrollen och uppföljningen av verksamheten och dess verkningar, samt om

1) produktion och råämnen, inklusive uppgifter om mängderna av det asfaltavfall och den flygaska som tagits emot och använts,

2) verksamhetstiderna,

3) de bränsletyper som använts och bränsleförbrukningen,

4) beräknade eller uppmätta årliga utsläpp i luften av svaveldioxid, kväveoxid, koldioxid och partiklar, metoderna för beräkning och mätning av utsläppen samt en bedömning av resultatens representativitet,

5) resultaten av kontrollerna av avfalls- och dagvatten samt på grundvattenområde resultaten av kontrollerna av grundvattnet,

6) inspektion och tömning av oljeavskiljningsbrunnarna,

7) vidtagna serviceåtgärder samt exceptionella situationer som har konsekvenser för miljöskyddet och de åtgärder som har vidtagits med anledning av dem. 

Årsrapporten ska dessutom innehålla följande uppgifter om det avfall som uppkommer i verksamheten: 

1) avfallsmängd, 

2) avfallskategori enligt avfallsförteckningen och beskrivning av avfallets typ samt väsentliga uppgifter om avfallets egenskaper och sammansättning,

3) i fråga om farligt avfall, de viktigaste farliga egenskaperna enligt bilaga 3 i statsrådets förordning om avfall, 

4) i fråga om avfall som förs någon annanstans för behandling, namn på och kontaktuppgifter för avfallsmottagaren och avfallstransportören samt information om avfallets behandlingssätt.

Verksamhetsutövaren ska föra bok över de uppgifter som ska anges i årsrapporten. Bokföringen ska bevaras sex år och på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

21 §
Nedläggning av verksamheten

Verksamhetsutövaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om att asfaltstationens verksamhet läggs ned och lägga fram en plan för hur eventuella konstruktioner ska avlägsnas samt för hur eventuell förorening av marken och grundvattnet ska klarläggas samt för planerade saneringsåtgärder.

Efter det att verksamheten har lagts ned ska asfaltstationens verksamhetsområd försättas i sådant skick att det inte medför förorening av miljön eller risk för detta. Verksamhetsområdet ska snyggas upp, och avfall som lagrats på området, inklusive farligt avfall, ska transporteras för behandling på det sätt som föreskrivs i avfallslagen.

22 §
Anmälan om ändringar i verksamheten

Verksamhetsutövaren ska utan dröjsmål underrätta den kommunala miljövårdsmyndigheten, eller ifall regionförvaltningsverket är behörig tillståndsmyndighet, närings-, trafik- och miljöcentralen, om sådana ändringar i asfaltstationens verksamhet som är väsentliga för tillsynen.

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om miljöskyddskrav för asfaltstationer (448/2010).

24 §
Övergångsbestämmelser

På asfaltstationer som har miljötillstånd när denna förordning träder i kraft, ska förordningen tillämpas från det att

1) miljötillstånd för väsentlig ändring av verksamheten ska sökas med stöd av 28 § 3 mom. i miljöskyddslagen,

2) en ansökan om justering av tillståndsvillkoren ska göras i enlighet med 55 § 2 mom. i miljöskyddslagen, eller

3) det med stöd av 58 § 1 mom. i miljöskyddslagen är nödvändigt att ändra ett miljötillstånd.

Oberoende av det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas denna förordning på de asfaltstationer som avses i det nämnda momentet, dock senast från och med den 1 januari 2018.

Ett tillståndsärende för en asfaltstation som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och som ännu inte har kungjorts, förfaller och myndigheten registrerar verksamheten i datasystemet för miljövårdsinformation samt underrättar verksamhetsutövaren om registreringen, utom i fråga om verksamhet som avses i 30 § 4 mom. i miljöskyddslagen.

Ett ärende som gäller miljötillstånd för en asfaltstation och som är anhängigt när denna förordning träder i kraft och har kungjorts ska behandlas enligt de bestämmelser som gällde vid denna förordnings ikraftträdande, och denna förordning ska tillämpas på verksamheten från och med den tidpunkt som avses i 1 och 2 mom.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (32008L0098); EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

  Helsingfors den 20 december 2012

Miljöminister
Ville Niinistö

Miljöråd
Jarmo Muurman

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.