834/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 29 § i förordningen om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i förordningen om ekologisk produktion och om märkning av och tillsyn över ekologiska produkter (846/2008) 29 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 1025/2009, som följer:

29 §
Kontrollörer

De kontroller i aktörernas lokaler som avses i 25 och 28 § och som förutsätts enligt rådets förordning utförs i fråga om kontrollsystemet för jordbruksproduktion av närings-, trafik- och miljöcentralen eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I fråga om kontrollsystemen för foder, livsmedel samt utsäde och plantmaterial utförs kontrollerna av Livsmedelssäkerhetsverket eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I slakterier och anläggningar i samband med dem, för vilka en statlig besiktningsveterinär har utsetts, utförs kontrollen av den statliga besiktningsveterinären eller av en kontrollör som Livsmedelssäkerhetsverket auktoriserat. I fråga om kontrollsystemet för alkoholdrycker utförs kontrollerna av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

  Helsingfors den 18 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.