829/2012

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2012

Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om avgifterna för inrikesministeriets prestationer till den del som det inte föreskrivits om dem i ministeriets övriga förordningar som utfärdats med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka tas ut en fast avgift som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är följande:

1) beslut om dispens för en tjänst inom räddningsväsendet, och

2) ministeriets beslut om dispens för de behörighetsvillkor som bestäms genom förordning för en tjänst.

Avgiftens belopp för ett beslut om dispens är 212 euro. Avgift tas också ut när beslutet om dispens är negativt.

3 §
Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, som inrikesministeriet prissätter på företagsekonomiska grunder, är följande:

1) publikationer och motsvarande prestationer och sändande av dem,

2) kopior, utskrifter, protokollsutdrag och andra avskrifter samt sändande av dem, med undantag för avgiftsfria prestationer enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och sådana kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

3) användning av lokaler och utrustning som är i ministeriets besittning,

4) ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,

5) sakkunnigtjänster i samband med utbildning, föreläsningar, forskning, utredning eller någon annan uppgift på basis av ett uppdrag, med undantag för sådana fall där skötseln av uppgifterna stöder ministeriets avgiftsfria verksamhet, samt

6) andra prestationer som baserar sig på eller kan jämställas med ett uppdrag och som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde.

Inrikesministeriet beslutar om avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014. Förordningen tillämpas på prestationer som beställts efter förordningens ikraftträdande.

Helsingfors den 19 december 2012

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Ekonomidirektör
Jukka Aalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.