822/2012

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning  om ändring av 10 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om mjölkkvoter (715/2009) 10 § 1 mom. som följer:

10 §
Tillfällig uthyrning

En producent som bedriver mjölkproduktion får tillfälligt under en produktionsperiod hyra ut en minst 10 000 liter stor outnyttjad del av den referenskvantitet som han har i sin ägo, till en annan mjölkproducent, om han undantagsvis inte behöver hela referenskvantiteten under produktionsperioden. Tillfällig uthyrning är dock tillåten under två på varandra följande produktionsperioder om för byggnadsinvesteringar inom mjölkboskapsskötseln har beviljats investeringsstöd enligt lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) eller lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) och den referenskvantitet som hyrs ut har blivit outnyttjad på grund av att investeringen är oavslutad. Uthyrningen är tillåten under högst tre på varandra följande produktionsperioder. Hyresavtalet får dock ingås endast för en produktionsperiod i sänder.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 18 december 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Jukka Ränkimies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.