817/2012

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2012 

Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2013 och 2014

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 72 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009), 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994, och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragrafen lyder i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms när prestationer som utförs av Befolkningsregistercentralen ska vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna samt om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer vid Befolkningsregistercentralen är

1) säkerställande av att befolkningsdatasystemet fungerar och att registerfunktionerna är enhetliga,

2) utvecklande av metoderna för folkbokföring och handledning av de lokala myndigheterna inom registerförvaltningen,

3) sådan offentlig statistik, sådana förteckningar eller listor och motsvarande utredningar som distribueras i elektronisk form genom ett öppet datanät,

4) uppgifter som hänför sig till registrering av religionssamfund enligt religionsfrihetslagen (453/2003),

5) standardiserade datatjänster i befolkningsdatasystemet för statliga ämbetsverk och inrättningar samt domstolar och andra rättskipningsorgan, kommunala myndigheter, riksdagen och dess underlydande verk och inrättningar, republikens presidents kansli, landskapsmyndigheterna samt kommunala och statliga myndigheter i landskapet Åland, vetenskaplig forskning och läroanstalter som ordnar lagstadgad utbildning som leder till examen samt Folkpensionsanstalten,

6) tillhandahållande till kommunerna av uppgifter i befolkningsdatasystemet som gäller byggnader och lägenheter i form av urvalstjänst eller som leverans av basuppgifter inom ändringstjänsten en gång per kalenderår, samt

7) behandlingen av ansökningar som gäller ändringar av personbeteckningen enligt 12 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009).

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Befolkningsregistercentralen tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för de aktörer som avses i 2 § 5 punkten,

2) befolkningsdatatjänster för andra än sådana offentligrättsliga samfund som avses i 2 § 5 punkten,

3) befolkningsdatatjänster för den evangelisk-lutherska kyrkan och ortodoxa kyrkan för offentligrättsligt behov av uppgifter,

4) befolkningsdatatjänster för företag och sammanslutningar för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

5) andra än standardiserade befolkningsdatatjänster för vetenskaplig forskning,

6) utfärdande av certifikat för elektroniska identitetskort enligt 3 § 1 mom. i lagen om identitetskort (829/1999) och plattform för chips, framtagning av certifikat för pass enligt 5 c § 2 mom. i passlagen (671/2006), framtagning av certifikat för uppehållstillståndskort och uppehållskort enligt 33 b § 2 mom. i utlänningslagen (301/2004) och framtagning av certifikat för smartkort och andra tekniska underlag inom hälso- och sjukvården enligt 14 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007) och 7 § 2 mom. i lagen om elektroniska recept (61/2007), samt

7) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 1-5 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bilagan eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall. Bestämmelser om användningsavgifter för elektroniska recept och om den andel av intäkterna från användningsavgifterna som ska betalas till Befolkningsregistercentralen för att täcka kostnaderna för certifikattjänsterna finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för elektroniska recept (1108/2011).

4 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Befolkningsregistercentralen tar enligt 72 § 2 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster ut en avgift endast för databehandlingskostnaderna för att lämna ut en prestation samt för kapital- och räntekostnaderna för att utarbeta och upprätthålla system, program och applikationer i anslutning till datatjänsten i följande fall:

1) för personuppgifter som lämnas ut till en församling inom den evangelisk-lutherska kyrkan eller ortodoxa kyrkan för upprätthållandet av medlemsregister och för särskilt föreskrivna myndighetsuppgifter.

5 §
Prestationer prissatta på företagsekonomiska grunder

Prestationer som Befolkningsregistercentralen prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) andra befolkningsdatatjänster än de som nämns i 2-4 § och andra tjänster som gäller certifiering i samband med elektronisk kommunikation än de som nämns i 3 §,

2) andra utbildnings- och konsulteringstjänster än sådana som hänför sig till uppgifter enligt 2 § och som avses i 3 § 1 mom. 7 punkten,

3) annan publikationsverksamhet än den som avses i 2 § 3 punkten;

4) andra handlingar än de som avses i 2-3 § eller kopior av dem,

5) tilläggstjänster som föranleds av att uppgifter eller handlingar sänds och postas, om inte annat bestäms i den bifogade avgiftstabellen, samt

6) användning av lokaler och utrustning som Befolkningsregistercentralen har i sin besittning.

6 §
Prestationer som ges på basis av offentlighetslagen

Den myndighet som tagit fram sådana uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lämnat ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fastställer de avgifter som tas ut så att avgifterna motsvarar de kostnader som myndigheten har för att ta fram uppgifter och lämna ut kopior och utskrifter, med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

7 §
Myndigheternas befogenheter

Befolkningsregistercentralen har självständig befogenhet att besluta i ärenden som gäller avgifter för och prissättning av prestationer som avses i 5 § och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder.

8 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till utgången av 2014.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 december 2012

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.