813/2012

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2012

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om Arbetslöshetsförsäkringsfondens reglemente (862/1998) 2 § 4 mom. och 14 §,

sådana de lyder, 2 § 4 mom. i förordning 1155/2003 och 14 § delvis ändrad i förordning 1155/2003, och

ändras 1 §, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom., 6 § 2 mom. 1 punkten och i 8 § det inledande stycket samt 3, 6 och 7 punkten,

av dem 2 § 2 mom., 6 § 2 mom. 1 punkten och 8 § 3 punkten sådana de lyder i förordning 1155/2003 och 3 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1201/2004, samt

fogas till förordningens 8 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1155/2003, en ny 8 punkt och till förordningen en ny 9 a § som följer:

1 §

Arbetslöshetsförsäkringsfonden, nedan fonden, är en av arbetsgivarna och löntagarna finansierad självständig inrättning under Finansinspektionens tillsyn, vars syfte är att ordna arbetsgivarnas och löntagarnas finansieringsandelar och att stödja arbetslöshetskassorna samt att sköta andra uppgifter enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

2 §

Fondens ärenden sköts av en styrelse, som har 12 medlemmar. Styrelsen utses av förvaltningsrådet så, att 8 medlemmar företräder arbetsgivarna och 4 arbetstagarna. Styrelsen har en ordförande och en vice ordförande, av vilka den ena ska företräda arbetsgivarna och den andra arbetstagarna. Arbetsgivarnas och arbetstagarnas företrädare ska ha ordförandeskapet vartannat år. Om en plats som styrelsemedlem blir ledig under mandatperioden, utser förvaltningsrådet en efterträdare för återstoden av perioden.


3 §

Medlemmarna i fondens förvaltningsråd utses av statsrådet så, att sju medlemmar utses bland de kandidater som Finlands näringsliv rf har ställt upp, tre bland dem kommunala arbetsmarknadsverket har ställt upp, en bland dem kyrkans arbetsmarknadsverk har ställt upp, en bland dem Landsbygdens Arbetsgivareförbund LAF rf har ställt upp, tre bland dem Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf har ställt upp, två bland dem Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf har ställt upp och en bland dem Akava ry har ställt upp.


6 §

Vid förvaltningsrådets höstmöte behandlas följande ärenden:

1) fastställs fondens budget för följande kalenderår och fattas beslut om förslaget till arbetslöshetsförsäkringspremier enligt 18 § 6 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner,


8 §

Styrelsen har i uppgift att


3) anställa och entlediga fondens verkställande direktör och övriga direktörer och besluta om villkoren för skötseln av uppdragen i fråga,


6) kära och svara på fondens vägnar,

7) besluta om övriga åtgärder som ankommer på fonden eller som fonden enligt vad som föreskrivs ska sköta och som inte ska avgöras av förvaltningsrådet,

8) se till att fonden har tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med beaktande av verksamhetens art och omfattning.

9 a §

Fonden har en verkställande direktör som ska sköta fonden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter. Verkställande direktören svarar för att fondens bokföring är lagenlig och att medelsförvaltningen är ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge styrelsen och dess medlemmar de upplysningar som styrelsen behöver för att sköta sina uppgifter.

Bestämmelserna om verkställande direktören i denna förordning tillämpas också på hans eller hennes ställföreträdare, när denne sköter uppgiften vid förhinder för verkställande direktören.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Helsingfors den 13 december 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.