793/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om statliga exportgarantier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statliga exportgarantier (422/2001) 7 § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 § 2 och 3 mom. samt 13 § 1 mom. 3 punkten,

av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 367/2009 och 11 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 990/2005, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i lag 990/2005, ett nytt 2 mom., till 9 § ett nytt 2 mom. och till 13 § 1 mom. en ny 3 a-punkt som följer:

6 §
Specialrisktagning

På viktiga näringspolitiska eller konkurrenskraftsrelaterade grunder kan exportgaranti beviljas för andra länder än sådana som avses i 1 mom., även då den kommersiella risk som sammanhänger med exporten eller investeringarna i utlandet är så stor att exportgaranti inte kan beviljas utifrån normal riskprövning. I ett sådant fall krävs det ett beslut av arbets- och näringsministeriet om att det finns viktiga näringspolitiska eller konkurrenskraftsrelaterade grunder för att bevilja exportgaranti.

7 §
Omständigheter som beaktas vid beviljandet av exportgaranti

Vid beviljandet av exportgaranti och fastställandet av villkoren för exportgaranti beaktas

1) de internationella bestämmelser om e-xportgarantier som är bindande för Finland,

2) internationella konkurrensfaktorer,

3) miljökonsekvenserna och andra konsekvenser av det projekt för vilket exportgaranti beviljas, som en del av den totala bedömningen av projektet,

4) näringspolitiska aspekter på det projekt för vilket exportgaranti beviljas.


9 §
Skyddsarrangemang

Vid skyddsarrangemang kan förbindelser enligt denna lag bytas ut mot ansvarsförbindelser som inte hänför sig till exportverksamhet som avses i denna lag.

10 §
Ansvarsgränser

Det sammanlagda ansvaret för exportgarantier och skyddsarrangemang får uppgå till högst 12 500 miljoner euro. Garantiansvaret för de exportgarantier som avses i 6 § får dock uppgå till högst 2 500 miljoner euro och garantiansvaret för de investeringsgarantier som avses i 5 § 2 mom. till högst 200 miljoner euro.


11 §
Beviljandet och administreringen av exportgarantier

På handläggningen och administreringen av exportgarantier vid bolaget tillämpas förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och samiska s-pråklagen (1086/2003).

På bolagets personal och ledning tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de handlägger ärenden enligt denna lag. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

13 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de principer som skall följas i exportgarantiverksamheten och som gäller


 3) bedömning av exportgarantiprojekts miljökonsekvenser och andra konsekvenser,

3 a) förutsättningar och förfaranden för arbets- och näringsministeriets beslut enligt 6 § 2 mom., Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 68/2012
EkUB 8/2012
RSv 92/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.