792/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d § 5 mom., sådant det lyder i lag 1741/2009,

ändras 34 b § 1 mom., 54 d § 2 mom. och 96 a § 1 mom.,

sådana de lyder, 34 b § 1 mom. och 54 § 2 mom. i lag 1741/2009 och 96 a § 1 mom. i lag 772/2004, samt

fogas till 96 §, sådan den lyder i lagarna 772/2004, 1115/2005 och 1251/2009, ett nytt 6 mom. som följer:

34 b §
Särskilda bestämmelser om beskattning av utbetalning som grundar sig på pensionsförsäkring och på långsiktigt sparavtal

Om pension som grundar sig på en försäkring eller utbetalning som grundar sig på ett långsiktigt sparavtal betalas under en kortare tid än 10 år eller under en kortare tid än enligt 54 d § 4 mom. 1 punkten eller om pension betalas eller någon annan utbetalning görs i strid med 54 d § 2 mom., räknas det utbetalda beloppet som kapitalinkomst förhöjt med 50 procent. Förhöjning påförs dock inte till den del den skattskyldige visar att premierna och inbetalningarna inte har avdragits vid beskattningen i Finland.


54 d §
Premier för frivilliga individuella pensionsförsäkringar och inbetalningar enligt långsiktiga sparavtal

En förutsättning för avdragsrätten är att enligt avtalsvillkoren

1) ålderspension till den försäkrade eller utbetalningar enligt det långsiktiga sparavtalet till den som har rätt till medlen betalas tidigast då denne uppnår åldern för uppskjuten ålderspension enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006),

2) försäkringen inte kan återköpas och sparbeloppet inte kan höjas före den tidpunkt som nämns i 1 punkten på andra grunder som har samband med situationen för den försäkrade eller den som har rätt till medlen enligt det långsiktiga sparavtalet än deras arbetslöshet som varat minst ett år, bestående invaliditet eller partiell invaliditet eller makes död eller äktenskapsskillnad.


96 §
Obligatoriska försäkringspremier

En idrottsutövare som avses i 15 § i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (276/2009) har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av de premier som han eller hon betalt för den försäkring som avses i nämnda paragraf.

96 a §
Premier för kollektivt tilläggspensionsskydd

Den skattskyldige har rätt att från sin nettoförvärvsinkomst dra av premier som han eller hon betalat för i en pensionsstiftelse, i en pensionskassa eller i ett försäkringsbolag kollektivt ordnat tilläggspensionsskydd upp till ett belopp av 5 procent av den lön som den arbetsgivare som ordnat pensionsskyddet under skatteåret betalat till den skattskyldige, dock högst 5 000 euro om året. Premierna är inte avdragsgilla till den del deras belopp överstiger det belopp som arbetsgivaren betalat för tilläggspensionsskyddet. En ytterligare förutsättning för att premierna ska vara avdragsgilla är att pension i form av ålderspension börjar betalas tidigast då den försäkrade har uppnått den ålder som enligt lagen om pension för arbetstagare berättigar till uppskjuten ålderspension.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På en frivillig individuell pensionsförsäkring som tecknats innan lagen har trätt i kraft och på ett långsiktigt sparavtal som ingåtts innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. En försäkring anses vara tecknad och ett långsiktigt sparavtal anses ingått när betalningen av premier enligt försäkringsavtalet eller inbetalning enligt det långsiktiga sparavtalet har påbörjats.

På kollektiva tilläggspensionsarrangemang tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet om den skattskyldige vid ikraftträdandet har omfattats av ett kollektivt tillägspensionsarrangemang som arbetsgivaren ordnat.

RP 90/2012
FiUB 25/2012
RSv 120/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.