789/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 55 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 55 § 1 mom., sådant det lyder i lag 506/2010, och

fogas till 55 §, sådan den lyder i lagarna 1168/2000 och 506/2010, ett nytt 4 mom. som följer:

55 §

En enskild rörelseidkare eller yrkesutövare får utöver vad som anges i 7 § dra av

1) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan maximibeloppet av skattefria dagtraktamenten för arbetsresor som Skatteförvaltningen fastställt med stöd av 73 § 2 mom. i inkomstskattelagen och den ökning av levnadskostnaderna som beror på arbetsresor, och

2) ett belopp som motsvarar skillnaden mellan beloppet av skattefri kilometerersättning som räknats ut enligt Skatteförvaltningens ovan nämnda beslut och de utgifter som föranleds av sådana resor i anslutning till näringsverksamheten som en rörelseidkare eller en yrkesutövare gör med en bil som hör till hans eller hennes privata tillgångar.


När avdraget räknas ut ska den skattefria kilometerersättning som betalats med stöd av 73 § i inkomstskattelagen och det avdrag som avses i 10 e § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) beaktas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

PR 88/2012
FiUB 28/2012
RSv 127/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.