787/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 73 § i inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 73 § 2 mom., sådant det lyder i lag 504/2010, och

fogas till 73 §, sådan den lyder i lag 504/2010, ett nytt 3 mom. som följer:

73 §
Grunderna för och beloppet av skattefria ersättningar

Utgående från de resekostnadsbelopp som Statens arbetsmarknadsverk räknat ut fastställer Skatteförvaltningen beloppen av skattefria dagtraktamenten och måltidsersättningar som arbetsgivaren betalar för arbetsresor. När inrikesdagtraktamenten fastställs ska en 15 procents andel för inbesparade levnadskostnader dras av från summan. Det på så sätt uträknade beloppet ska dras av från de sammanlagda resekostnaderna också när utrikesdagtraktamenten fastställs. Skatteförvaltningen fastställer, utgående från de maximikilometerersättningar som Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut, den skattefria kilometerersättning som betalas till en skattskyldig för arbetsresor som han eller hon har företagit med fordon som han eller hon äger eller besitter. När den skattefria kilometerersättningen fastställs ska en 5 procents andel för privatkörning dras av från det belopp som Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut. Till den del antalet körkilometer under skatteåret överstiger 15 000 kilometer fastställer Skatteförvaltningen det skattefria beloppet till 55 procent av den maximikilometerersättning som Statens arbetsmarknadsverk har räknat ut.

Om den kilometerersättning som en skattskyldig fått, i fråga om ett visst antal körkilometer understiger det skattefria belopp som Skatteförvaltningen fastställt, räknas den skattskyldiges skattefria ersättning ut utgående från antalet körkilometer och de skattefria belopp som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

PR 88/2012
FiUB 28/2012
RSv 127/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.