785/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 106 §, 124 § 1 och 4 mom., 125 § 2 mom. och 127 b §,

av dem 106 §, 125 § 2 mom. och 127 b § sådana de lyder i lag 1515/2011, och

fogas till 124 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 533/1998, 1515/2011 och 489/2012, ett nytt 5 mom., i stället för det 5 mom. som upphävts genom lag 533/1998, som följer:

106 §
Grundavdrag vid kommunalbeskattningen

Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 2 880 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 20 procent av den överskjutande inkomsten.

124 §
Fastställande av skatten

Fysiska personer och dödsbon ska betala inkomstskatt till staten för sin beskattningsbara förvärvsinkomst enligt den progressiva inkomstskatteskalan och för sin beskattningsbara kapitalinkomst enligt inkomstskatteprocenten. Fysiska personer ska för sin pensionsinkomst till staten dessutom betala tilläggsskatt för pensionsinkomst enligt 4 mom. Övriga skattskyldiga ska betala inkomstskatt för sin beskattningsbara inkomst enligt inkomstskatteprocenten.


Fysiska personer ska betala 6 procent i tillläggsskatt för pensionsinkomst till den del pensionsinkomsten efter pensionsinkomstavdraget överskrider 45 000 euro. På tilläggsskatten för pensionsinkomst tillämpas bestämmelserna i denna lag eller någon annan lag om den inkomstskatt på förvärvsinkomst som ska betalas till staten.

I fråga om den skatteskala som ska tillämpas vid beskattningen av förvärvsinkomst för varje enskilt år föreskrivs särskilt.

125 §
Arbetsinkomstavdrag

Avdraget utgör 7,3 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 970 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,1 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten.

127 b §
Grunden för hushållsavdrag

Den skattskyldige får dra av

1) arbetsgivares socialskyddsavgift, obligatorisk arbetspensionsavgift, olycksfallsförsäkringspremie, arbetslöshetsförsäkringspremie och grupplivförsäkringspremie som den skattskyldige har betalt för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag samt dessutom 15 procent av den utbetalda lönen,

2) 45 procent av en ersättning för sådant arbete som berättigar till hushållsavdrag och som har betalats till en i förskottsuppbördsregistret införd person som avses i 25 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) och som idkar inkomstskattepliktig verksamhet; ett motsvarande avdrag får göras också för en ersättning för arbete som har betalats på basis av arbete som utförts i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet om den skattskyldige visar att betalningsmottagaren inte har gjort sig skyldig till sådana försummelser som avses i 26 § i lagen om förskottsuppbörd,

3) 45 procent av en ersättning för normalt hushålls-, omsorgs- och vårdarbete som har betalats till ett allmännyttigt samfund som avses i 22 § i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2013. Lagens 127 b § tillämpas dock på arbete som har utförts 2007 eller därefter.

RP 87/2012
FiUB 23/2012
RSv 111/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.