778/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 3 § i lagen om källskatt på ränteinkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om källskatt på ränteinkomst (1341/1990) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1519/2011, som följer:

3 §
Skatteobjekt

Källskatt på ränteinkomst ska betalas för följande inhemska ränteinkomster:

1) ränta på insättningar på ett konto för mottagande av insättningar från allmänheten i en inhemsk inlåningsbank eller i ett utländskt kreditinstituts filial i Finland eller i ett intressekontor som har inrättats av arbetsgivaren eller ränta på medel som tagits emot på ett betalkonto enligt betaltjänstlagen (290/2010) i ett betalningsinstitut som avses i lagen om betalningsinstitut (297/2010) eller i en finländsk filial till ett utländskt betalningsinstitut som avses i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),

2) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev (622/1947), när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning; källskatt ska dock inte betalas om det inte behöver upprättas något prospekt för lånet med stöd av 4 kap. 3 § 1 mom. 1—3 punkten i värdepappersmarknadslagen (746/2012),

3) ränta på masskuldebrevslån enligt 34 § i lagen om skuldebrev, när lånet har bjudits ut till allmänheten för teckning och lånet har emitterats av finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun eller för vilket finska staten, Finlands Bank, en finsk kommun eller samkommun har ställt proprieborgen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Bestämmelserna i 3 § 1 mom. 2 punkten tilllämpas på ränta som har betalats på masskuldebrevslån som emitterats efter lagens ikraftträdande.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.