777/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 4 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lag 958/2007, som följer:

4 §
Jämförelsevärdet för noterade värdepapper som hör till bolagstillgångarna

Med offentligt noterade värdepapper avses i denna paragraf värdepapper och derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.