775/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 15 a § i lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om överlåtelseskatt (931/1996) rubriken för 15 a § samt paragrafens 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 956/2007, som följer:

15 a §
Överlåtelse av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad och på en multilateral handelsplattform

Skatt ska inte betalas på överlåtelse mot ett fast penningvederlag av värdepapper som har tagits upp till regelbunden handel som är öppen för allmänheten

1) på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012),

2) på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad i en sådan stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har godkänt konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, eller

3) på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument, under förutsättning att de värdepapper som bolaget emitterat har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke och att värdepapperen har överförts till ett värdeandelssystem enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) eller ett motsvarande utländskt registersystem.

För skattefrihet krävs att förmedlare av eller part i överlåtelsen är ett värdepappersföretag, ett utländskt värdepappersföretag eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) eller att förvärvaren är godkänd som handelspart på den marknad där överlåtelsen sker.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.