774/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 33 a § 2 mom., 45 § 3 mom., 50 § 3 mom. och 122 § 2 mom.,

sådana de lyder, 33 a § 2 mom. och 122 § 2 mom. i lag 955/2007 och 45 § 3 mom. och 50 § 3 mom. i lag 980/1999, som följer:

33 a §
Dividender från offentligt noterade bolag

Med dividender från offentligt noterade bolag avses vinstutdelning från bolag vars aktier, när beslutet om vinstutdelning fattas, är föremål för

1) handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012),

2) handel på en annan reglerad och myndighetsövervakad marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eller

3) handel på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument, under förutsättning att aktien har tagits upp till handel på bolagets ansökan eller med dess samtycke.

45 §
Skatteplikt för överlåtelsevinst

Med vinst vid överlåtelse av egendom jämställs vinst av terminsavtal som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument. Vinsten beräknas dock utan att överlåtelsepriset minskas med det minimibelopp som avses i 46 § 1 mom.


50 §
Överlåtelseförlust

Med överlåtelseförlust jämställs också

1) förfall av derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument samt förlust som föranletts av detta,

2) sådan värdeminskning på värdepapper som på grund av konkurs eller av någon annan därmed jämförbar orsak kan anses slutlig.

122 §
Inverkan av ägarväxling på rätten att dra av förluster

Trots vad som föreskrivs i 1 mom. avdras ett börsnoterat bolags förlust, om mer än hälften av de aktier i bolaget som inte är föremål för handel på en reglerad marknad inte har bytt ägare på det sätt som avses i 1 mom. I detta fall anses de aktier som bolaget äger inte ha bytt ägare vid tilllämpningen av sista meningen i 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.