772/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 2 § i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 2 § 1 mom. 4 punkten och

ändras 2 § 1 mom. 3 och 8 punkten som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


3) värdepappersföretag och utländska värdepappersföretags filialer som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) samt på andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller tjänster som avses i 2 kap. 3 § i den lagen,


8) sådana värdepapperscentraler och kontoförvaltare samt på sådana utländska som kontoförvaltare auktoriserade företags verksamhetsställen i Finland som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.