769/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 3 § i lagen om finansiella säkerheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiella säkerheter (11/2004) 3 § 1 mom. 1 punkten samt 2 mom. 3 och 4 punkten, av dem 3 § 2 mom. 3 och 4 punkten sådana de lyder i lag 925/2007, som följer:

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) värdepapper sådana värdepapper och derivatinstrument som enligt 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) omfattas av tillämpningsområdet för den lagen samt andra med dem jämförbara värdepapper och derivatinstrument som i regel är föremål för handel på finansmarknaden,


Med institut avses i denna lag


3) kreditinstitut enligt 8 § och finansiella institut enligt 13 § i kreditinstitutslagen (121/2007), värdepappersföretag enligt 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012), fondbolag enligt 2 § 1 mom. 3 punkten och förvaringsinstitut enligt 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om placeringsfonder (48/1999), försäkringsbolag enligt 1 kap. 1 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), arbetspensionsförsäkringsbolag enligt 1 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) och försäkringsföreningar enligt 1 kap. 1 § 2 mom. i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987),

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 7 punkten och clearingorganisationer enligt 1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012),Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.