767/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om bundet långsiktigt sparande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bundet långsiktigt sparande (1183/2009) 3 § 1 mom., 5 § 3 mom. och 6 § 1 mom., av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1495/2011, som följer:

3 §
Rätt att tillhandahålla sparavtal

Sparavtal kan tillhandahållas av

1) inlåningsbanker och utländska kreditinstitut som avses i kreditinstitutslagen (121/2007),

2) värdepappersföretag och utländska värdepappersföretag som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012),

3) fondbolag, fondföretag, utländska EES-fondbolag och fondbolag från tredjeland som avses i lagen om placeringsfonder (48/1999).


5 §
Inbetalningar på sparkonto och uttag av sparmedel

Vad som i 9 kap. 3 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs om förvaring av kundmedel tillämpas inte på medel som tas emot på grundval av sparavtal.

6 §
Placering av sparmedel

Till den del som det inte har avtalats att sparmedlen ska ligga kvar på sparkontot ska de placeras för den som har rätt till sparmedlen och i dennes namn samt på det sätt som närmare framgår av sparavtalet, i ett eller flera av följande placeringsobjekt:

1) konto i en inlåningsbank eller ett därmed jämförligt utländskt kreditinstitut,

2) värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på en multilateral handelsplattform enligt den lagen eller därmed jämförlig handel utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och där emittenten ska iaktta informationsskyldigheten enligt 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen eller 4 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument eller därmed jämförlig informationsskyldighet,

3) värdepapper som enligt 4 kap. 2 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen emitteras eller garanteras av ett offentligt samfund,

4) fondandelar enligt lagen om placeringsfonder och andelar i fondföretag som avses i 128 och 129 § i den lagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.