766/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om fastighetsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsfonder (1173/1997) 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 2—4 punkten, 11 § 1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 §, 20 § 2 mom. och 22 §,

sådana de lyder, 2 § 2 mom., 3 § 1 mom. 3 punkten och 22 § i lag 350/2007 och 3 § 1 mom. 2 och 4 punkten, 11 § 1 mom., 15 § 2 mom. 3 och 4 punkten, 19 § och 20 § 2 mom. i lag 651/2009, som följer:

2 §
Fastighetsfond

Ett kommanditbolag vars andelar är sådana värdepapper som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012) och som erbjuder allmänheten möjlighet att delta i gemensamma fastighetsplaceringar på det sätt som föreskrivs i 1 § 1 mom. i denna lag jämställs med en fastighetsfond, med undantag för vad som föreskrivs i 11 §. Vad som i denna lag föreskrivs om fastighetsfonder, dessas aktiekapital, stiftelseurkund, aktier, ägare och bolagsordning gäller, med undantag för vad som föreskrivs i 11 §, kommanditbolag, det sammanlagda antalet andelar i bolagen, andelarnas art, bolagsmän och bolagsavtal.

3 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


2) fastighetsvärdepapper aktier eller andra värdepapper eller sådana finansiella instrument som avses i lagen om investeringstjänster (747/2012) och som ensamma för sig eller tillsammans med andra värdepapper eller finansiella instrument medför rätt att besitta en viss bostad, en annan lägenhet eller fastighet eller en del av en fastighet,

3) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen,

4) derivatinstrument derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten samt andra derivatinstrument vilkas underliggande tillgångar är värdepapper, valutor, räntesatser, derivatinstrumet, fastigheter, fastighetsvärdepapper, annan egendom eller index som beskriver prisutvecklingen för de underliggande tillgångarna,


11 §
Handel med en fastighetsfonds aktier

En fastighetsfond ska inom tre år från inledandet av fastighetsfondsverksamheten ansöka om att dess aktier tas upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på en multilateral handelsplattform enligt den lagen eller till handel inom ett i någon annan stat etablerat eller fungerande omsättningssystem som kan jämställas med en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, om inte Finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta krav för högst två år.


15 §
Placering av medel

Fastighetsfondens medel skall utan oskäligt dröjsmål, så som närmare föreskrivs i stadgarna för fastighetsplaceringsverksamheten, placeras i följande objekt:


3) värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på en multilateral handelsplattform enligt den lagen,

4) värdepapper som är föremål för handel inom ett i någon annan stat etablerat eller fungerande omsättningssystem, då detta kan jämställas med en sådan reglerad marknad eller multilateral handelsplattform som avses i 3 punkten,


19 §
Tillämpning av värdepappersmarknadslagen

På fastighetsfonder och deras aktieägare tilllämpas 3—10 kap. i värdepappersmarknadslagen, om inte något annat föreskrivs i detta kapitel, i 2 eller 11 § i denna lag eller i 4 kap. i lagen om handel med finansiella instrument.

20 §
Delårsrapport, halvårsrapport, ledningens delårsredogörelse och bokslut

Fastighetsfonder i kommanditbolagsform vars andelar inte är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform ska upprätta och offentliggöra delårsrapporter, halvårsrapporter eller ledningens delårsredogörelser och bokslut i enlighet med 7 kap. 5—8 och 10—15 § i värdepappersmarknadslagen. En delårsrapport eller ledningens delårsredogörelse ska upprättas i form av en halvårsrapport eller för räkenskapsperiodens sex första månader, och den ska redogöra för sådana i kommanditbolagets bolagsavtal intagna bestämmelser som påverkar placerarnas ställning.

22 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av finansministeriet föreskrivs om den informationsskyldighet som gäller grunderna för placeringsverksamheten och placeringsförfarandena, begränsningarna av placeringsverksamheten, kredittagningsfullmakterna, värderingsgrunderna för egendom, fastighetsfondernas viktigaste egenskaper och andra för riskhanteringen betydelsefulla omständigheter, med iakttagande av 4 kap. och 7 kap. 5, 6 och 9 §, 10 § 1—3 mom. samt 11 och 12 § i värdepappersmarknadslagen och med beaktande av att uppgifterna också kan tas in i stadgarna för fastighetsplaceringsverksamheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.