765/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om placeringsfonder (48/1999) 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 8, 12 och 14 punkten, 5 §, 5 b § 1 mom., 5 e och 5 f §, 6 § 5 mom., 8 b § 3 mom., 8 c §, 9 a § 1 mom., 9 d, 9 e, 11 och 16 §, 26 a § 8 mom., 29 c §, 41 § 4 mom., 57 b §, 63 § 1 mom., 64 § 2 mom., 65 § 1 mom. 3 punkten, 69 § 1 mom. 1 punkten, 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom., 80 §, 81 § 1 och 2 mom., 14 kap., 117 a § 2 mom., 128 b § 1 mom. och 132 b—132 d §,

av dem 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom. 14 punkten, 8 b § 3 mom., 8 c, 16 och 80 §, 117 a § 2 mom., 128 b § 1 mom. och 132 b—132 d § sådana de lyder i lag 1490/2011, 2 § 1 mom. 8 punkten, 5 b § 1 mom., 9 a § 1 mom., 41 § 4 mom., 73 § 2—4 mom., 77 § 1 mom. och 81 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 224/2004, 2 § 1 mom. 12 punkten, 9 e §, 26 a § 8 mom. och 69 § 1 mom. 1 punkten sådana de lyder i lag 928/2007, 5 § sådan den lyder i lagarna 224/2004 och 928/2007, 5 e och 9 d § sådana de lyder i lagarna 928/2007 och 889/2008, 5 f § sådan den lyder i lagarna 928/2007 och 1490/2011, 6 § 5 mom. och 11 § sådana de lyder i lag 1365/2010, 29 c § sådan den lyder i lag 1426/2007 och 57 b § sådan den lyder i lag 559/2010, samt

fogas till 8 b §, sådan den lyder i lag 1490/2011, ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Denna lag tillämpas inte på marknadsföring av andelar i andra fondföretag än sådana som avses i fondföretagsdirektivet, om andelarna marknadsförs endast till professionella investerare. Som professionella investerare ska betraktas företag som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om investeringstjänster (747/2012) och institutionella investerare som avses i 1 kap. 18 § 1 mom. 5 punkten i den lagen samt andra investerare, om de skriftligen har meddelat ett fondföretag eller ett annat fondföretag än ett sådant som avses i fondföretagsdirektivet eller dess ombud att de på grundval av sin yrkesskicklighet och investeringserfarenhet är professionella investerare och om de uppfyller minst två av följande krav:

1) investeraren har på marknaden i fråga gjort i genomsnitt minst tio transaktioner av betydande storlek per kvartal under de närmast föregående fyra kvartalen,

2) värdet av investerarens placeringstillgångar överstiger 500 000 euro,

3) investeraren arbetar eller har arbetat professionellt inom finanssektorn minst ett år i uppgifter som kräver kunskap om de planerade transaktionerna.

På fondbolag tillämpas lagen om investeringstjänster enligt vad som föreskrivs i denna lag och i 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.


2 §

I denna lag avses med


8) värdepapper värdepapper som avses i 2 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012),


12) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster, penningmarknadsinstrument och inlåning i kreditinstitut,


14) OTC-derivatinstrument andra derivatinstrument än sådana som är föremål för handel på en sådan reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten,


5 §

Ett fondbolag får bedriva fondverksamhet och till fondverksamheten väsentligen hörande verksamhet, om denna inte är ägnad att skada fondandelsägarnas intressen.

Dessutom får fondbolaget tillhandahålla

1) kapitalförvaltning enligt 1 kap. 11 § 4 punkten i lagen om investeringstjänster,

2) investeringsrådgivning enligt 1 kap. 11 § 5 punkten i lagen om investeringstjänster,

3) förvaring av finansiella instrument som är andelar i placeringsfonder och fondföretag, enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om investeringstjänster.

Ett fondbolag kan inte beviljas tillstånd enbart för verksamhet som avses i 2 mom. Ett fondbolag kan inte heller beviljas tillstånd för verksamhet som avses i 2 mom. 2 eller 3 punkten, om inte verksamhetstillstånd har beviljats eller samtidigt söks också för verksamhet som avses i 2 mom. 1 punkten.

Bestämmelser om skyldigheten för ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 2 mom. att höra till ersättningsfonden för investerarskydd finns i lagen om investeringstjänster.

På fondbolag som tillhandahåller tjänster som avses i 2 mom. ska tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

5 b §

Verksamhetstillstånd för fondbolag ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt utredning om aktieägarnas och den högsta ledningens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att fondbolaget kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller övriga krav som ställs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån utredning kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över fondbolaget hindras av en betydande bindning mellan fondbolaget och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt fondbolag innan det registreras.


5 e §

Ett fondbolags styrelse, verkställande direktör och högsta ledning i övrigt ska leda fondbolaget med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om fondverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. Om fondbolaget har beviljats tillstånd för kapitalförvaltning som avses i 5 § 2 mom. ska styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga i den högsta ledningen dessutom ha sådan allmän kännedom om investeringsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av fondbolagets verksamhet. De styrelsemedlemmar som i enlighet med 8 § 2 mom. väljs av fondandelsägarna förutsätts inte ha kännedom om fondverksamhet eller investeringsverksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara medlem eller suppleant i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen i ett fondbolag, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta med uppdrag enligt 1 mom., om det kan anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar i fråga om personer i ledande ställning enligt 1 mom.

5 f §

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett fondbolags aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i bolaget medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att vara ägare i ett fondbolag.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i fondbolaget, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

6 §

Ett fondbolag som bedriver verksamhet som avses i 5 § 2 mom. ska alltid, oberoende av vad som föreskrivs i 1—4 mom. i denna paragraf, uppfylla kraven enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster. På ett sådant fondbolag tillämpas vad som föreskrivs i 4 mom. i den sistnämnda paragrafen.


8 b §

Ett fondbolag ska bevara information om privata transaktioner. Fondbolaget ska varje år rapportera till Finansinspektionen hur fondbolaget har övervakat efterlevnaden av bestämmelserna, föreskrifterna och bolagets interna anvisningar om privata transaktioner och vilka åtgärder fondbolaget har vidtagit, om bestämmelserna, föreskrifterna eller anvisningarna inte iakttagits.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om privata transaktioner som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv. Dessutom får Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om rapporter som avses i 3 mom. och om rapportering till Finansinspektionen.

8 c §

Ett fondbolag ska i minst fem år bevara uppgifter om varje transaktion som en placeringsfond eller specialplaceringsfond är delaktig i. Bestämmelser om bevarandet av uppgifter om transaktioner och tjänster som ingår i verksamhet som avses i 5 § 2 mom. finns i 10 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster.

Finansinspektionen meddelar de närmare föreskrifter om bevarande av uppgifter som behövs för genomförandet av kommissionens riskhanteringsdirektiv.

9 a §

Verksamhetstillstånd för förvaringsinstitut ska beviljas ett finländskt aktiebolag om det enligt utredning om aktieägarnas och den högsta ledningens tillförlitlighet, anseende, erfarenhet och övriga lämplighet samt med beaktande av den tilltänkta omfattningen av bolagets affärsverksamhet kan säkerställas att förvaringsinstitutet kommer att ledas med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. En förutsättning för beviljande av verksamhetstillstånd är dessutom att bolaget har sitt huvudkontor i Finland, tillförlitlig förvaltning och tillräckliga finansiella verksamhetsförutsättningar och att det uppfyller övriga krav som ställs i denna lag. Dessutom krävs det att det inte utifrån inkommen utredning kan anses sannolikt att en effektiv tillsyn över förvaringsinstitutet hindras av en betydande bindning mellan förvaringsinstitutet och någon annan juridisk eller fysisk person eller av sådana bestämmelser och administrativa föreskrifter i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som tillämpas på fysiska och juridiska personer med sådan bindning. Verksamhetstillstånd kan beviljas också ett nytt förvaringsinstitut innan det registreras.


9 d §

Ett förvaringsinstituts styrelse och verkställande direktör ska leda förvaringsinstitutet med yrkesskicklighet samt enligt sunda och försiktiga affärsprinciper. Styrelsemedlemmarna och deras suppleanter, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt övriga som hör till den högsta ledningen ska vara tillförlitliga personer som inte är försatta i konkurs och vars handlingsbehörighet inte har begränsats. De ska dessutom ha sådan allmän kännedom om förvaringsinstitutsverksamhet som är nödvändig med beaktande av arten och omfattningen av förvaringsinstitutets verksamhet.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig att vara medlem eller suppleant i styrelsen, verkställande direktör eller ställföreträdare för verkställande direktören eller att i övrigt höra till den högsta ledningen i ett förvaringsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig för uppdrag som avses i 1 punkten.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft får den dömde dock fortsätta med sitt uppdrag enligt 1 mom., om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

Förvaringsinstitutet ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om förändringar som gäller den högsta ledningen enligt 1 mom.

9 e §

Den som direkt eller indirekt äger minst tio procent av ett förvaringsinstituts aktiekapital eller en andel som medför minst tio procent av den rösträtt som samtliga aktier i institutet medför måste vara tillförlitlig.

Tillförlitlig anses inte den vara som

1) under de senaste fem åren före bedömningen har dömts till fängelsestraff eller under de senaste tre åren före bedömningen till bötesstraff för brott som kan anses visa att personen är uppenbart olämplig som grundare av eller ägare i ett förvaringsinstitut, eller

2) annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig som ägare i ett förvaringsinstitut.

Om en dom som avses i 2 mom. 1 punkten inte har vunnit laga kraft kan den dömde dock fortsätta utöva beslutanderätt som ägare i förvaringsinstitutet, om detta ska anses vara uppenbart motiverat med hänsyn till en samlad bedömning av dennes tidigare verksamhet, de omständigheter som lett till domen och andra inverkande omständigheter.

11 §

Trots 9 § kan ett värdepappersföretag som avses i 1 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i lagen om investeringstjänster eller ett kreditinstitut som avses i 8 § 1 mom. i kreditinstitutslagen vara verksamt som förvaringsinstitut.

Som förvaringsinstitut kan dessutom verka ett sådant utländskt EES-värdepappersföretag enligt 1 kap. 9 § 1 mom. 7 punkten i lagen om investeringstjänster eller ett sådant utländskt EES-kreditinstitut enligt 8 § 3 mom. i kreditinstitutslagen som

1) har en filial i Finland,

2) uppfyller de finansiella verksamhetsförutsättningar som avses i 10 §,

3) i sin hemstat har auktorisation att bedriva förvaringsinstitutsverksamhet enligt fondföretagsdirektivet.

16 §

Den som har för avsikt att direkt eller indirekt förvärva aktier i ett fondbolag ska underrätta Finansinspektionen om detta på förhand, om

1) förvärvaren på grund av förvärvet kommer att inneha minst 10 procent av fondbolagets aktiekapital,

2) förvärvarens innehav kommer att vara så stort att det motsvarar minst 10 procent av röstetalet för samtliga aktier, eller

3) förvärvarens innehav annars berättigar till att utöva inflytande som är jämförbart med innehav som avses i 2 punkten eller att annars utöva betydande inflytande i fondbolagets förvaltning.

Om avsikten är att öka ett innehav som avses i 1 mom. till minst 20, 30 eller 50 procent av fondbolagets aktiekapital eller så att innehavet kommer att motsvara en lika stor andel av det röstetal som samtliga aktier medför eller så att fondbolaget blir ett dotterföretag, ska också detta förvärv förhandsanmälas till Finansinspektionen.

Vid beräkning av den ägarandel och röstandel som avses i 1 och 2 mom. tillämpas 2 kap. 4 § och 9 kap. 4—7 § i värdepappersmarknadslagen. Vid tillämpningen av det här momentet beaktas inte aktier som den anmälningsskyldige har förvärvat för högst ett år i samband med en värdepappersemission eller med stöd av sin verksamhet som marknadsgarant och utifrån vilka den anmälningsskyldige inte har rätt att utöva rösträtt i en sammanslutning eller i övrigt påverka ledningens verksamhet i sammanslutningen.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras också när det i innehavet ingående antalet aktier sjunker under någon av de gränser som anges i 1 eller 2 mom. eller om fondbolaget upphör att vara ett dotterföretag till den anmälningsskyldige.

Fondbolaget och dess holdingföretag ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägarna till andelar enligt 1 och 2 mom. och om innehavens storlek samt utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i ägarandelarna som har kommit till dess kännedom.

En anmälan som avses i 1 och 2 mom. ska innehålla behövliga uppgifter och utredningar om

1) den anmälningsskyldige och dennes tillförlitlighet och ekonomiska situation,

2) den anmälningsskyldiges innehav i och övriga bindningar till fondbolaget,

3) med förvärvet förknippade avtal, finansieringen av förvärvet och, i sådana fall som avses i 2 mom., om syftet med innehavet.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska fogas till anmälningar enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelserna i 1—7 mom. om förvärv och avyttring av aktier i fondbolag ska på motsvarande sätt tillämpas på förvärv och avyttring av aktier i förvaringsinstitut.

26 a §

På utläggande av sådana investeringstjänster på entreprenad som tillhandahålls av fondbolag ska, med avvikelse från 1—7 mom., tillämpas 1 kap. 4 § i lagen om investeringstjänster.

29 c §

När ett fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. flyttar sitt säte till en annan stat eller när det övertagande bolaget vid fusion eller delning är registrerat eller registreras i någon annan stat, tillämpas 13 kap. 9 § i lagen om investeringstjänster på fondbolagets skyldighet att göra en ersättningsfondutredning och på investerares uppsägningsrätt.

41 §

Om derivatinstrument används i placeringsfondens investeringsverksamhet, ska i fondens stadgar nämnas

1) derivatinstrumentens användningsändamål och art samt i vilken omfattning de ska användas,

2) motparterna i OTC-derivatinstrument,

3) de riskkontrollmetoder som fondbolaget har för avsikt att tillämpa.


57 b §

Som fondandelsförvaltare kan verka sådana fondbolag, sådana kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen och sådana värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster som har rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument enligt 1 kap. 11 § 9 punkten i lagen om investeringstjänster samt företag som har fått motsvarande auktorisation i en annan EES-stat. En värdepapperscentral som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) samt motsvarande värdepapperscentraler och depositionsinstitut för värdepapper inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan också verka som fondandelsförvaltare.

63 §

Över de fondandelar som hör till värdeandelssystemet och dessas ägare ska med automatisk databehandling föras en fondandelsägarförteckning enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingsverksamhet. I fråga om notering av fondandelar på värdeandelskonton och i fråga om fondandelsägarförteckningen ska 53 § 2 mom. i denna lag tillämpas.


64 §

Den som har förvärvat en fondandel som hör till värdeandelssystemet får inte utöva de rättigheter som tillkommer fondandelsägare i placeringsfonden förrän han har införts i fondandelsägarförteckningen, om inte något annat följer av 62 § 2 mom. i denna lag eller av 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

65 §

I en placeringsfonds stadgar skall tas in en bestämmelse enligt vilken rätt att efter anmälningsdagen få avkastning som placeringsfonden delar ut endast tillkommer den


3) på vars värdeandelskonto fondandelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har noterats och för vilken med stöd av 8 kap. 1 § lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet fondandelsförvaltaren på avstämningsdagen har införts som fondandelsförvaltare i fondandelsägarförteckningen.


69 §

Ett fondbolag får placera en placeringsfonds tillgångar i

1) värdepapper och penningmarknadsinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument eller på någon annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten,


73 §

Riskexponeringen mot samma motpart får vid investering i OTC-derivatinstrument inte överstiga en tiondel av placeringsfondens tillgångar, om motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a § och, i andra fall, en tjugondel av placeringsfondens tillgångar.

Sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondel av placeringsfondens tillgångar får sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar. Denna begränsning tillämpas inte på inlåning och inte heller på investering i sådana OTC-derivatinstrument i vilka motparten är ett kreditinstitut som avses i 71 a §.

Sammanlagt högst en femtedel av en placeringsfonds tillgångar får investeras i en och samma emittents värdepapper och penningmarknadsinstrument, i inlåning som mottagits av företaget eller i sådana OTC-derivatinstrument som för placeringsfonden innebär en riskexponering mot företaget i fråga.


77 §

Ovan i 73 § 1—4 mom., 75 § och 76 § 1 mom. avsedda investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument eller i inlåning som den mottagit eller i OTC-derivatinstrument i vilka företaget är motpart får inte överstiga ett belopp som motsvarar 35 hundradelar av placeringsfondens tillgångar.


80 §

Ett fondbolag får investera en placeringsfonds tillgångar i derivatinstrument som är föremål för handel på en reglerad marknad som avses i lagen om handel med finansiella instrument eller på en annan reglerad marknadsplats som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, inklusive motsvarande kontantavräknade instrument, samt i OTC-derivatinstrument, förutsatt att

1) derivatinstrumentet avser finansiella instrument enligt 69, 71, 71 a eller 72 §, derivatinstrument som avser finansiella instrument eller underliggande tillgångar enligt denna paragraf, finansiella index, räntesatser, växelkurser eller utländska valutor som motsvarar de investeringsmål som anges i placeringsfondens stadgar,

2) motparten vid transaktioner med OTC-derivatinstrument är ett företag vars verksamhet med tanke på stabiliteten omfattas av tillsyn i enlighet med de grunder som anges i Europeiska unionens lagstiftning eller ett företag på vilket tillämpas och som iakttar stabilitetsregler som motsvarar Europeiska unionens lagstiftning, och

3) fondbolaget från dag till dag tillförlitligt och verifierat kan värdera OTC-derivatinstrumenten samt att de vid varje tidpunkt, på fondbolagets initiativ, kan säljas, omvandlas i pengar eller avslutas genom en utjämnande transaktion till gängse värde.

81 §

I syfte att främja en effektiv kapitalförvaltning får ett fondbolag ingå låne- och återköpsavtal avseende värdepapper och penningmarknadsinstrument som hör till en placeringsfonds tillgångar, om de clearas av en clearingorganisation som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller av en utländsk clearingorganisation eller, om clearingen sker någon annanstans, om motparten är ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster eller en annan tillhandahållare av investeringstjänster och villkoren är sedvanliga och allmänt kända på marknaden.

Värdepapper och penningmarknadsinstrument som ingår i en placeringsfonds tillgångar kan överlåtas som skuld och återköpsavtal om dem kan ingås endast mot tillräcklig säkerhet. Fondbolaget ska dagligen se till att säkerhetens värde är tillräckligt under hela giltighetstiden för låne- eller återköpsavtalet. Clearingorganisationen eller en annan sammanslutning som står under Finansinspektionens eller en motsvarande behörig myndighets tillsyn ska förvara säkerheten för placeringsfondens räkning till utgången av låne- eller återköpsavtalet.


14 kap.

Insiderbestämmelser

99 §

En insider i ett fondbolag ska i enlighet med 100 § till fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § anmäla uppgifter om fondandelar i sådana placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget och om aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform i Finland, nedan insideranmälan.

Med insider i ett fondbolag avses

1) styrelsemedlemmar och suppleanter som valts av fondbolagets bolagsstämma, fondbolagets verkställande direktör och dennes ställföreträdare samt fondbolagets revisorer och revisorssuppleanter och de tjänstemän hos en revisionssammanslutning som är huvudansvariga för revisionen av bolaget,

2) andra anställda hos fondbolaget eller personer som agerar på fondbolagets vägnar eller för dess räkning och har möjlighet att påverka beslut om placering av placeringsfondens tillgångar.

100 §

En insider i ett fondbolag ska göra insideranmälan inom fjorton dagar efter sin utnämning till ett uppdrag som avses i 99 § 2 mom.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare insidern är,

2) organisationer och stiftelser där insidern eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) insiderns samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av fondandelar i placeringsfonder som förvaltas av fondbolaget samt aktier och sådana finansiella instrument vilkas värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

En insider ska medan uppdraget pågår inom sju dagar underrätta fondbolaget om

1) förvärv och avyttringar av aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, då förändringen i innehavet gäller fondandelar eller uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

I anmälan ska ingå de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om fondandelarna, aktierna och övriga finansiella instrument.

Om aktier eller finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande som gör det möjligt att hämta uppgifterna ur värdeandelssystemet. I så fall behövs inga separata anmälningar.

101 §

Den som äger aktier i ett fondbolag ska till det insiderregister som avses i 101 a § göra anmälan om sitt innehav av fondandelar i en placeringsfond som förvaltas av det fondbolaget.

Anmälan som avses i 1 mom. ska göras inom fjorton dagar från förvärvet av fondandelen. Anmälan om en förändring i innehavet ska göras inom samma tid.

Om fondandelar har överförts till värdeandelssystemet kan fondbolaget organisera ett förfarande för att hämta informationen ur värdeandelssystemet. I så fall behöver inga separata anmälningar göras.

101 a §

Ett fondbolag ska föra register över anmälningar som avses i 100 och 101 § (fondbolagets insiderregister), varav

1) det för varje insider framgår de fondandelar, aktier och finansiella instrument som ägs av insidern, omyndiga som avses i 100 § 2 mom. 1 punkten och organisationer eller stiftelser som avses i 100 § 2 mom. 2 punkten och som är av det slag som nämns i momentet samt specificerade förvärv och avyttringar,

2) framgår de fondandelar som ägs av aktieägare som avses i 101 § och förändringar i innehavet.

Om anmälningar görs i enlighet med 100 § 6 mom. kan fondbolagets insiderregister till denna del bildas av uppgifter från värdeandelssystemet.

Driften av fondbolagets insiderregister ska organiseras på ett tillförlitligt sätt. De uppgifter som registrerats i registret ska bevaras i fem år efter registreringen. Var och en har rätt att mot ersättning av kostnaderna få utdrag och kopior ur registret. Fysiska personers personbeteckning och adress och andra fysiska personers än insiders och fondbolagets aktieägares namn är dock inte offentliga.

Fondbolaget ska varje år rapportera till Finansinspektionen hur driften av insiderregistret organiserats, om övervakningen av anmälningsskyldigheten för en insider i ett fondbolag och vilka åtgärder fondbolaget har vidtagit i sådana fall då bestämmelserna, föreskrifterna eller fondbolagets interna anvisningar om insideranmälan inte har iakttagits.

101 b §

Finansinspektionen får utfärda närmare föreskrifter om innehållet i anmälningar som avses i 100 och 101 § och hur de ska göras, om innehållet i fondbolagets insiderregister som avses i 101 a § och hur uppgifterna ska registreras samt om rapporter som avses i 101 a § 4 mom. och rapporteringen till Finansinspektionen.

102 §

Den som är insider i ett fondbolag och den som är aktieägare i ett fondbolag får inte utan Finansinspektionens tillstånd mot vederlag förvärva värdepapper eller derivatinstrument som ingår i en av fondbolaget förvaltad placeringsfonds tillgångar eller avyttra sådana tillgångar till placeringsfonden, om inte förvärvet eller avyttringen sker genom handel som avses i 69 § 1 mom. 1 punkten.

117 a §

Samtidigt som Finansinspektionen beslutar återkalla verksamhetstillståndet för ett fondbolag som har beviljats tillstånd för verksamhet som avses i 5 § 2 mom., kan den bestämma att investerarnas fordringar i enlighet med 11 kap. i lagen om investeringstjänster ska betalas ur ersättningsfonden för investerarskydd.

128 b §

Finansinspektionen ska se till att information om lagar, förordningar och föreskrifter som inte omfattas av tillämpningsområdet för fondföretagsdirektivet, men som i Finland har särskild betydelse för de arrangemang som avses i 128 a § är tillgänglig på inspektionens webbplats. Informationen ska hållas tillgänglig på ett tydligt sätt och på ett språk som används allmänt inom den internationella finanssektorn.


132 b §

I 1 kap. 6 § 1 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs det också om vilka bestämmelser som ska tillämpas på ett utländskt EES-fondbolag som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom. genom filial.

132 c §

I 1 kap. 6 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster föreskrivs det också om vilka bestämmelser som ska tillämpas på ett fondbolag från tredjeland som bedriver verksamhet enligt 5 § 2 mom.

132 d §

Bestämmelser om i 132 b och 132 c § avsedda utländska fondbolags filialers medlemskap i ersättningsfonden för investerarskydd finns i 11 kap. 18—25 § i lagen om investeringstjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

En insider i ett fondbolag enligt 99 § ska se till att insideranmälan enligt 100 § motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande. Fondbolag ska se till att fondbolagets insiderregister enligt 101 a § motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.