762/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av sparbankslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sparbankslagen (1502/2001) 33 och 40 g § samt 87 i § 6 mom., av dem 40 g § sådan den lyder i lag 1066/2006 och 87 i § 6 mom. sådant det lyder i lag 1423/2007, som följer:

33 §

Om den som på grund av en fondemission har rätt att få ett nytt grundfondsbevis inte inom fem år efter det att ökningsbeslutet registrerades har gjort anspråk på beviset, kan sparbanken uppmana honom eller henne att ta emot det vid äventyr att han eller hon mister det. Uppmaningen ska sändas till den som har rätt till grundfondsbeviset, om banken känner till hans eller hennes namn och adress, samt publiceras i en tidning med spridning på bankens hemort. Om den som har rätt till grundfondsbeviset inte anmäler sig inom ett år från uppmaningen, kan det nya grundfondsbeviset säljas för hans eller hennes räkning på offentlig auktion eller genom börsens förmedling. Efter försäljningen har den som har rätt till grundfondsbeviset endast rätt till de genom försäljningen influtna medlen, efter det att kostnaderna för uppmaningen och försäljningen har dragits av. Medel som inte har lyfts inom fyra år från försäljningen tillfaller banken.

40 g §

Grundfondsandelsägare som enligt ett förvärvsbeslut har rätt att sälja sin andel till sparbanken ska innan den tid som utsatts för erbjudande av andelen till banken börjar löpa informeras om beslutet på samma sätt som en kallelse till principalmöte utfärdas. Samtidigt ska det ges information om hur och inom vilken tid grundfondsandelsägarna kan utnyttja sin rätt.

Sådan information som avses i 1 mom. behöver inte ges om

1) motsvarande information ingår i kallelsen till det principalmöte som ska besluta om förvärvet eller finns tillgänglig på ett principalmöte som grundfondsandelsägaren deltagit i och som beslutar om förvärvet, eller

2) motsvarande information offentliggörs på det sätt som avses i värdepappersmarknadslagen (746/2012).

Innehållet i förvärvsbeslutet och de i 26 § 5 mom. avsedda handlingarna om sparbankens finansiella ställning ska hållas tillgängliga för grundfondsandelsägare som avses i 1 mom. i denna paragraf under den tid inom vilken andelarna ska erbjudas banken. Denna skyldighet finns dock inte, om banken har offentliggjort en i 11 kap. 11 § i värdepappersmarknadslagen avsedd anbudshandling av vilken motsvarande information framgår.

87 i §

De i delningen deltagande sparbankerna är solidariskt ansvariga för de av den ursprungliga sparbankens skulder som har uppkommit innan verkställandet av delningen registrerats. Om den ursprungliga sparbanken har skulder som en annan sparbank svarar för enligt delningsplanen, uppgår sparbankens sammanlagda ansvar dock högst till värdet av de nettotillgångar som återstår för den eller övergår till den. En borgenär kan med åberopande av det solidariska ansvaret kräva betalning för en skuld som nämns i delningsplanen först när det har konstaterats att borgenären inte får betalning av gäldenären eller ur en säkerhet. I 87 f § 5 mom. föreskrivs om ansvaret för betalning av lösenbeloppet. Vad som föreskrivs ovan i detta moment om skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den insättningsgarantifond som avses i 7 kap. i kreditinstitutslagen eller den ersättningsfond som avses i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.