761/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 27 och 33 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001) 27 § 3 mom. och 33 §, sådana de lyder, 27 § 3 mom. i lag 1422/2007 och 33 § delvis ändrad i lag 591/2003, som följer:

27 §

Vad som i 17 kap. 15 § 6 mom. i lagen om andelslag föreskrivs om det ursprungliga andelslagets skulder tillämpas inte på skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden.

33 §

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets andelsstämma om att kreditinstitutet har beslutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte längre har insättningar och inte längre bedriver någon annan verksamhet som enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster förutsätter tillstånd,

3) ett revisorsyttrande om den utredning som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen.

Ett kreditinstitut som på det sätt som avses i 31 § 1 mom. överlåter hela sin affärsverksamhet behöver inte foga de utredningar till ansökan som avses i 2 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.