760/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 9 och 14 § i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001) 9 § 4 mom. och 14 §, sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 642/2006 och 14 § delvis ändrad i lag 589/2003, som följer:

9 §

Vad som i 17 kap. 16 § 6 mom. i aktiebolagslagen föreskrivs om det ursprungliga bolagets skulder tillämpas inte på sådana skulder eller delar av skulder som kan ersättas ur den i 7 kap. i kreditinstitutslagen avsedda insättningsgarantifonden eller den i 11 kap. i lagen om investeringstjänster (747/2012) avsedda ersättningsfonden.

14 §

Finansinspektionen kan i enlighet med detta kapitel på ansökan av ett kreditinstitut återkalla dess koncession utan att kreditinstitutet behöver försättas i likvidation.

Till ansökan ska fogas

1) en kopia av beslutet av kreditinstitutets bolagsstämma om att kreditinstitutet har beslutat avstå från sin koncession,

2) en utredning om att kreditinstitutet inte längre har några insättningar eller affärsmässigt bedriver någon annan verksamhet som enligt kreditinstitutslagen eller lagen om investeringstjänster förutsätter tillstånd,

3) ett revisorsyttrande om den utredning som avses i 2 punkten,

4) registermyndighetens tillstånd att avstå från koncessionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.