757/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 21 a kap. i lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om andelslag (1488/2001) 21 a kap. 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 § och 12 § 1 mom. 3 punkten,

sådana de lyder, 21 a kap. 5 § 2 mom. i lag 1406/2009 och 10 § 2 mom., 11 § och 12 § 1 mom. 3 punkten i lag 923/2002, som följer:

21 a kap.

Andelar, tilläggsandelar och placeringsandelar som hör till värdeandelssystemet

5 §
Försäljning av andelar på ett gemensamt konto

Om ägaren till andelar på ett gemensamt värdeandelskonto eller en i 3 § 2 mom. avsedd person inte inom ett år från det att en uppmaning enligt 4 kap. 13 § getts med stöd av beslutet har yrkat på registrering av sin rätt så som föreskrivs i 3 §, har ägaren eller personen förverkat sin rätt till andelarna. Andelslaget ska därefter utan dröjsmål sälja andelarna. Härvid ska andelslaget dock beakta andelsägarens fördel. Andelarna ska säljas på en sådan reglerad marknad i Finland som avses i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012) eller, om detta inte är möjligt, på offentlig auktion.


10 §
Rätt att få uppgifter ur medlemsförteckningen och vänteförteckningen i värdeandelssystemet

Andelsägarens, förvärvarens och en i 9 § 4 mom. nämnd persons personbeteckning samt betalnings- och beskattningsuppgifter eller uppgifter om det kommissionskonto på vilket andelar som en andelsägare lämnat till försäljning har registrerats får likväl inte lämnas ut utan dennes samtycke. På rätten att få uppgifter om vilken kontoförvaltare som har hand om det värdeandelskonto på vilket andelarna är registrerade tilllämpas på motsvarande sätt vad som i 8 kap. 3 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012) föreskrivs om rätt att få uppgifter om värdeandelskonton.

11 §
Tidpunkten från vilken förvärvaren får utöva sina rättigheter

Den som har förvärvat en andel som hör till värdeandelssystemet får inte utöva de rättigheter som tillkommer ägaren av en andel i andelslaget förrän förvärvaren har införts i medlemsförteckningen, om inte något annat följer av 6 § 2 mom. i denna lag eller av 8 kap. 1 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

12 §
Bestämmelse i stadgarna om avstämningsdag

Ett andelslag som har beslutat överföra sina andelar till värdeandelssystemet skall i stadgarna ta in en bestämmelse enligt vilken rätten att efter anmälningsdagen få medel som andelslaget betalar ut samt rätt att få andelar när nya andelar ges ut endast tillkommer den


3) på vars värdeandelskonto andelen, om den är förvaltarregistrerad, på avstämningsdagen har registrerats och för vilken med stöd av 8 kap. 1 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet andelsförvaltaren har införts som andelsförvaltare i medlemsförteckningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.