755/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 1 och 5 § i marknadsdomstolslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i marknadsdomstolslagen (1527/2001) 1 § och 5 § 3 mom., sådana de lyder, 1 § i lagarna 1173/2004 och 1535/2011 och 5 § 3 mom. i lag 1173/2004, som följer:

1 §
Marknadsdomstolens behörighet och verksamhetsställe

Marknadsdomstolen behandlar de ärenden som hör till dess behörighet enligt

1) konkurrenslagen (948/2011),

2) lagen om offentlig upphandling (348/2007), lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007) och lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011),

3) elmarknadslagen (386/1995),

4) naturgasmarknadslagen (508/2000),

5) lagen om Finansinspektionen (878/2008),

6) lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001),

7) någon annan lag.

Marknadsdomstolens verksamhetsställe är i Helsingfors.

5 §
Behörighetsvillkor för och förordnande av sakkunnigledamöter

Sakkunnigledamöter som deltar i behandlingen av ärenden som avses i 1 § 1 mom. 5—7 punkten förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogna med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.