754/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 5 och 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom.,

av dem 2 § 6 punkten, 3 § 1 mom. 5 och 6 punkten och 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 917/2008, och

ändras 1 § 1 mom., 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. samt 12 § 1 mom.,

av dem 3 § 1 mom. 9 punkten och 2 mom. sådana de lyder i lag 295/2010 och 12 § 1 mom. sådant det lyder i lag 917/2008, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs det hur ärenden som avses i 1 § 1 mom. 6 och 7 punkten i marknadsdomstolslagen (1527/2001) blir anhängiga och behandlas vid marknadsdomstolen.


3 §
Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av


9) betaltjänstlagen på ansökan av konsumentombudsmannen.

Ärenden som gäller utdömande av vite som förbud har förenats med blir emellertid i sådana fall som avses i 1 mom. 2 punkten anhängiga på ansökan av konsumentombudsmannen.

12 §
Delgivning av ansökan vid förbudsförfarande

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och Kommunikationsverket ansökningar som avses i 5 § och som gäller ärenden som hör till respektive tillsynsmyndighet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.