753/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av 51 kap. i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 51 kap. i strafflagen (39/1889) som följer:

51 kap.

Om värdepappersmarknadsbrott

1 §
Missbruk av insiderinformation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utnyttjar insiderinformation som har samband med finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad

1) genom att för egen eller för någon annans räkning avyttra eller förvärva sådana finansiella instrument, eller

2) genom att direkt eller indirekt råda någon om förvärvet eller avyttringen av sådana finansiella instrument,

ska för missbruk av insiderinformation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

För missbruk av insiderinformation döms också den som på det sätt som avses i 1 mom. utnyttjar insiderinformation i anslutning till finansiella instrument som är föremål för handel på en multilateral handelsplattform i Finland.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på finansiella instrument vars värde bestäms utifrån finansiella instrument som avses i 1 mom.

Försök till uppsåtligt brott är straffbart.

2 §
Grovt missbruk av insiderinformation

Om vid uppsåtligt missbruk av insiderinformation

1) eftersträvas en synnerligen stor vinning eller en avsevärd personlig fördel,

2) gärningsmannen när han begår brottet utnyttjar sin särskilt ansvarsfulla ställning i tjänst hos, som representant för eller vid utförande av uppdrag för en värdepapperscentral, en clearingorganisation, en tillhandahållare av investeringstjänster, en börs, en emittent av finansiella instrument eller ett företag som hör till samma koncern som ett sådant företag, eller

3) brottet begås särskilt planmässigt,

och missbruket av insiderinformationen även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen för grovt missbruk av insiderinformation dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

Försök är straffbart.

3 §
Marknadsmanipulation

Den som för att bereda sig eller någon annan ekonomisk vinning manipulerar marknaden för finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland, ska för marknadsmanipulation dömas till böter eller fängelse i högst två år.

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på transaktioner och andra åtgärder som gäller andra finansiella instrument än sådana som avses i 1 mom., om transaktionerna eller åtgärderna snedvrider marknaden för finansiella instrument enligt 1 mom.

4 §
Grov marknadsmanipulation

Om vid marknadsmanipulation

1) orsakas omfattande ekonomisk skada, eller

2) brottet är ägnat att avsevärt undergräva förtroendet för värdepappersmarknadens funktion,

och marknadsmanipulationen även bedömd som en helhet är grov, ska gärningsmannen för grov marknadsmanipulation dömas till fängelse i minst fyra månader och högst fyra år.

5 §
Informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) vid marknadsföring eller omsättning av finansiella instrument i samband med näringsverksamhet lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om de finansiella instrumenten, eller

2) underlåter att på behörigt sätt ge information som enligt värdepappersmarknadslagen (746/2012) ska ges i samband med värdepapper och som är ägnad att väsentligt påverka värdepapperens värde, eller som fullgör sin informationsskyldighet enligt värdepappersmarknadslagen och därvid lämnar osanna eller vilseledande uppgifter om värdepapperen,

ska för informationsbrott som gäller värdepappersmarknaden dömas till böter eller fängelse i högst två år.

6 §
Definitioner

Med värdepapper avses i detta kapitel sådana värdepapper som värdepappersmarknadslagen ska tillämpas på.

Med finansiella instrument avses i detta kapitel värdepapper och andra finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster (747/2012).

Vad som i detta kapitel föreskrivs om värdepapper och finansiella instrument ska tillämpas också på sådana värdepapper och finansiella instrument som har ansökts bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland.

Som insiderinformation anses i detta kapitel insiderinformation enligt 12 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen.

Som marknadsmanipulation anses i detta kapitel marknadsmanipulation enligt 14 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen.

Vad som i detta kapitel föreskrivs om avyttring och förvärv av finansiella instrument ska tillämpas också på ingående av derivatavtal. Kapitlets 1 och 2 § ska tillämpas på derivatavtal oberoende av om det har avtalats om överlåtelse av de underliggande tillgångar som derivatavtalet avser eller om kompenserande gottgörelse.

Med reglerad marknad avses i detta kapitel en reglerad marknad enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument (748/2012).

Med multilateral handelsplattform avses i detta kapitel en multilateral handelsplattform enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten i lagen om handel med finansiella instrument.

7 §
Begränsningsbestämmelse

Detta kapitels 1-4 § ska inte tillämpas på sådan handel med finansiella instrument på en reglerad marknad där, i enlighet med de förordningar som Europeiska kommission antagit med stöd av artikel 8 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk),

1) en emittent förvärvar egna aktier,

2) en tillhandahållare av investeringstjänster stabiliserar priset på finansiella instrument.

8 §
Juridiska personers straffansvar

På brott som nämns i detta kapitel ska tillämpas vad som föreskrivs om juridiska personers straffansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.