752/2012

Utfärdad i Helsingfors den 14 december 2012

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 48 och 49 §,

ändras 3 § 3 mom. 10 punkten, 4—6 §, 16 § 6 mom., 19 § 2 mom., 21 och 22 §, 24 § 2 mom., 26 § 4 och 8 mom., 27 § 5 mom., 28 och 32 a §, 32 b § 4 och 5 mom., 32 c § 1 mom., 33 § 4 mom., 37 § 1 mom., 38—44, 45, 47, 51, 54, 55 och 61 §, 61 a § 2 mom., 62 §, 67 § 5 mom., 71 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 73 §,

av dem 3 § 3 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1360/2010, 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 604/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 5 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 689/2010 och 902/2011, 6 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 10/2010, 301/2010, 1360/2010 och 1493/2011, 26 § 4 mom. och 55 § sådana de lyder i lag 301/2010, 27 § 5 mom. sådant det lyder i lag 604/2010, 28 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 604/2010, 32 a § sådan den lyder i lagarna 207/2009, 902/2011 och 1493/2011, 32 b § 4 och 5 mom. sådana de lyder i lag 207/2009, 32 c § 1 mom. sådant det lyder i lagarna 902/2011 och 1493/2011, 39 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1493/2011, 40 och 43 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 1360/2010, 45 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 301/2010, 54 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 10/2010, 61 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 61 a § 2 mom. och 71 § 4 mom. sådana de lyder i lag 10/2010 och 71 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 653/2009, samt

fogas till lagen en ny 3 c §, till 10 § 1 mom. en ny 4 a-punkt och till lagen nya 16 a, 33 a, 43 a och 43 b § som följer:

3 §
Uppgifter

Dessutom ska Finansinspektionen


10) följa utvecklingen av kreditinstituts och värdepappersföretags belöningssystem och lämna uppgifter om dem till Europeiska bankmyndigheten.

3 c §
Myndighetssamarbete för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet

Finansinspektionen ska samarbeta med centralen för utredning av penningtvätt, polisen, Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen och andra behöriga myndigheter för att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet.

Om Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet eller när den sköter andra lagstadgade uppgifter märker eller misstänker att finansiella tjänster eller det finansiella systemet utnyttjas eller planeras bli utnyttjade för ekonomisk brottslighet, ska den utan dröjsmål underrätta en behörig myndighet enligt 1 mom. om detta. Det ska då beaktas vad som i 71 § och i bestämmelser i annan lag föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagd information.

Närmare bestämmelser om hur samarbetet enligt denna paragraf ska genomföras får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar och inrättningar enligt 2—4 mom.

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut och filialer till kreditinstitut från tredjeland enligt kreditinstitutslagen (121/2007),

2) försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008),

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

4) fondbolag och förvaringsinstitut samt filialer till fondbolag från tredjeland enligt lagen om placeringsfonder (48/1999),

5) värdepappersföretag och filialer till värdepappersföretag från tredjeland enligt lagen om investeringstjänster (747/2012),

6) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument (748/2012),

7) clearingorganisationer enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (749/2012), inklusive clearingfonder som de bildat,

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, inklusive registreringsfonder som de bildat,

9) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010),

10) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

11) centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010).

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor (1164/1992), pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), i enlighet med vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet.

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

2) börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers holdingföretag,

3) säkerhetsfonden och insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen och ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster,

4) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar,

5) pensionskassor, sjukkassor och andra försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor,

6) pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser,

7) arbetslöshetskassor och stödkassor för arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984),

8) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

9) arbetslöshetsförsäkringsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998).

Finansinspektionen utövar i enlighet med 5 och 6 kap. tillsyn över utländska EES-tillsynsobjekts i Finland etablerade filialers verksamhet, över utländska EES-tilläggspensionsanstalters och utländska clearingorganisationers verksamhet i Finland samt över sådana utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer som utan att etablera filial tillhandahåller tjänster eller bedriver verksamhet i Finland.

Finansinspektionen utövar i enlighet med lagen om statens pensionsfond (1297/2006) tillsyn över statens pensionsfonds placeringsverksamhet, i enlighet med lagen om kommunala pensioner (549/2003) tillsyn över Keva benämnda kommunala pensionsanstalts placeringsverksamhet och i enlighet med kyrkolagen (1054/1993) tillsyn över pensionsfonden inom Kyrkans centralfond.

5 §
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till handel i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform och andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 4 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) eller som erbjuder värdepapper på det sätt som avses i 1 kap. 4 § i den lagen,

2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är eller har ansökts bli föremål för sådan handel som avses 1 punkten i en annan EES-stat än Finland,

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 10 punkten i lagen om handel med finansiella instrument än tillhandahållare av investeringstjänster,

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

5) kontoförvaltare enligt 1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

6) insider enligt 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen, 7 kap. 17 § i lagen om investeringstjänster, 2 kap. 41 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 26 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och enligt 99 § i lagen om placeringsfonder samt anmälningsskyldiga enligt 101 § i lagen om placeringsfonder,

7) de som lämnar ett frivilligt uppköpserbjudande enligt 11 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, aktieägare som avses 19 § i det kapitlet, de som lämnar ett uppköpserbjudande enligt 27 § i det kapitlet och personer enligt 5 § i samma kapitel som agerar i samråd med dem,

8) de som enligt 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen är skyldiga att göra flaggningsanmälan enligt den paragrafen,

9) utländska organisationer som verkar som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton (750/2012),

10) de som enligt 2 kap. 10 § i lagen handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 16 § i lagen om placeringsfonder, 42 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen är skyldiga att göra anmälan till Finansinspektionen om förvärv och avyttringar av aktier och andelar,

11) Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948),

12) Trafikförsäkringscentralen enligt trafikförsäkringslagen (279/1959) och trafikskadenämnden enligt lagen om trafikskadenämnden (441/2002),

13) Patientförsäkringscentralen och patientskadenämnden enligt patientskadelagen (585/1986),

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998),

16) Utbildningsfonden enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),

17) försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling (570/2005), inklusive utländska försäkringsförmedlare enligt 2 § 3 mom. i den lagen,

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) tredjeland en stat utanför EES,

3) hemstat den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med hemstat avses också den EES-stat som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera filial eller där en utländsk clearingorganisation har sitt bolagsrättsliga säte,

4) värdstat en EES-stat där ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag har etablerat filial; vad som i denna lag föreskrivs om värdstat ska i tillämpliga delar också gälla EES-stater där ett kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster utan att etablera filial,

5) utländsk EES-tillsynsmyndighet en tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i hem- och värdstaten,

6) tredjelands tillsynsmyndighet en tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i ett tredjeland,

7) utländskt tillsynsobjekt ett företag som motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, ett försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen eller ett betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut och som har filial i Finland eller som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera filial,

8) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt tillsynsobjekt som lyder under en annan EES-stats lagstiftning,

9) tredjelands tillsynsobjekt ett utländskt tillsynsobjekt som lyder under ett tredjelands lagstiftning,

10) utländsk clearingorganisation en utländsk clearingorganisation enligt 4 kap. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över kreditinstitut och värdepappersföretag, extra tillsyn över försäkringsföretag och tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 16 § i kreditinstitutslagen och 1 kap. 16 § i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 1 § 10 punkten i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om finans- och försäkringskonglomerat,

13) utländsk EES-grupp en utländsk företagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 12 punkten, för vars grupptillsyn en utländsk EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken det hör minst ett finländskt företag,

14) filial ett kreditinstituts, värdepappersföretags, fondbolags, betalningsinstituts eller försäkringsbolags filial samt en i Finland etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en i Finland etablerad filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en i Finland etablerad filial till ett utländskt värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, en i Finland etablerad filial till ett utländskt fondbolag enligt lagen om placeringsfonder och en i Finland etablerad filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010),

15) utländsk filial ett utländskt tillsynsobjekts filial i Finland,

16) utländsk EES-filial ett utländskt EES-tillsynsobjekts filial i Finland,

17) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar och föreningsstadgar samt stadgar och regler för kreditinstitut i andelslagsform, betalningsinstitut, sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstiftelser, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, insättningsgarantifonden, ersättningsfonden för investerarskydd, börser, clearingorganisationer, värdepapperscentraler och placeringsfonder och likaså andra stadgar och regler som Finansinspektionen eller någon annan myndighet i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden fastställer för finansmarknadsaktörer eller som finansmarknadsaktörer annars i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden är skyldiga att iaktta i sin verksamhet,

18) reglerad marknad och multilateral handelsplattform reglerade marknader enligt 1 kap. 2 § 6 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och multilaterala handelsplattformar enligt 7 punkten i den paragrafen,

19) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 10 § i lagen om investeringstjänster.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen ska i fråga om tillsynen över finansmarknaden


4 a) dra försorg om utvecklingen av myndighetssamarbetet enligt 3 c §,


16 §
Anmälningsskyldighet

Om Finansinspektionens direktionsmedlemmar, deras ersättare eller tjänstemän har aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, ska de i enlighet med 16 a § göra anmälan om dem till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion.

16 a §
Insideranmälan

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt Finansinspektionens tjänstemän ska göra insideranmälan inom en månad efter att ha tillträtt uppdraget.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare den anmälningsskyldige är,

2) organisationer och stiftelser där den anmälningsskyldige eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) den anmälningsskyldiges samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

Insideranmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och de andra finansiella instrumenten.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

Den anmälningsskyldige ska inom 14 dagar underrätta Finansinspektionen om följande förändringar:

1) förvärv och avyttringar som gäller aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, när förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

19 §
Rätt att få uppgifter av andra

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer ska tillämpas också på andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som avses i 4 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet.


21 §
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och av deras styrelsemedlemmar, verkställande direktör och anställda få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av sådana bestämmelser i värdepappersmarknadslagen eller lagen om handel med finansiella instrument eller med stöd av de lagarna utfärdade bestämmelser som gäller marknadsmissbruk, offentliggörande av information som påverkar värdet av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform eller handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i övrigt, om uppgifterna har samband med

1) värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

2) värdepapper för vilka det har lämnats in ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

3) värdepapper vars värde bestäms utifrån värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

4) emittenten av värdepapper som avses i 1—3 punkten,

5) transaktioner eller order med värdepapper som avses i 1—3 punkten.

Finansinspektionen har dessutom sådan rätt som avses i 1 mom. att få de uppgifter om en specificerad transaktion som är nödvändiga för tillsynen enligt 1 mom. av den som

1) handlar på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers vägnar eller för deras räkning,

2) är delaktig i en transaktion eller order som gäller värdepapper enligt 1 mom.,

3) annars av grundad anledning kan antas ha information som avses i 1 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepapper gäller också andra finansiella instrument.

22 §
Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in och höra representanter för eller anställda hos juridiska personer som avses i 18, 19 och 21 § eller fysiska personer som avses i de paragraferna. Då tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om muntlig behandling. Den som underlåter att följa en kallelse kan inte föreläggas vite enligt 33 a § eller påföras en administrativ påföljd enligt 4 kap.

24 §
Granskningsrätt

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll.


26 §
Återkallande av verksamhetstillstånd samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet

Finansinspektionen ska på ansökan återkalla ett verksamhetstillstånd som den har beviljat ett tredjelands kreditinstituts filial i Finland, ett betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett försäkringsbolag, ett tredjelands försäkringsbolags filial i Finland, ett värdepappersföretag, ett tredjelands värdepappersföretags filial i Finland, ett fondbolag, ett tredjelands fondbolags filial i Finland eller ett förvaringsinstitut, om tillsynsobjektet inte längre bedriver verksamhet i enlighet med verksamhetstillståndet och på den grunden har ansökt om återkallelse av det. Bestämmelser om återkallelse av koncession för kreditinstitut i aktiebolagsform på ansökan av kreditinstitutet finns i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse av en sparbanks koncession på ansökan av sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) och om återkallelse av koncession för kreditinstitut i andelslagsform på ansökan av kreditinstitutet i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (1504/2001).


Vad som i denna paragraf föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att försäkringsföreningar ska upphöra med sin verksamhet samt på återkallelse av tillstånd som beviljats sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster. Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att pensionsstiftelser och försäkringskassor ska upphöra med sin verksamhet.

27 §
Begränsning av verksamheten

Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten ska tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet samt på begränsning av tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster. Bestämmelser om förbud mot försäkringsförmedling finns i lagen om försäkringsförmedling. Denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker.


28 §
Begränsning av ledningens verksamhet för viss tid

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett auktoriserat tillsynsobjekt eller att i övrigt höra till den högsta ledningen där, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §, eller

2) personen i fråga inte uppfyller de krav på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som anges särskilt i lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars, finans- och försäkringskonglomerats, värdepapperscentralers, clearingorganisationers och börsers holdingföretag. Vad som i 1 mom. föreskrivs om verkställande direktör och dennes ställföreträdare gäller på motsvarande sätt en pensionsstiftelses ombudsman och dennes ställföreträdare.

32 a §
Förbud mot förvärv av ägarandelar

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 42 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i nämnda paragrafer avsedda ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler, värdepapperscentralers holdingföretag, clearingorganisationer, clearingorganisationers holdingföretag eller försäkringsbolag, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper i det företag eller den organisation förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att

1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller organisationens ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i företaget eller organisationen på grund av förvärvet,

3) tillsynen över företaget eller organisationen och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheter äventyras på grund av förvärvet, eller

4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. också om den inte inom den behandlingstid som avses i 32 b § 2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i det nämnda momentet eller uppgifter eller information som avses i 42 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 7 kap 14 § 6 mom. i lagen om investeringstjänster, 16 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. i lagen om betalningsinstitut eller 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen. Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. om den inte inom två månader efter att ha fått anmälan om förvärv av en ägarandel har fått de utredningar som avses i 2 kap. 10 § 5 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller 2 kap. 8 § 5 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet. Dessutom kan Finansinspektionen förbjuda förvärv om den inte på begäran har fått de nödvändiga utredningar som avses i 32 b § 1 mom. inom 60 vardagar efter det att den sänt den anmälningsskyldige meddelande om de saknade utredningarna.

Finansinspektionen kan när den fattar beslut enligt denna paragraf samtidigt bestämma en tidsfrist inom vilken det anmälda förvärvet ska genomföras vid äventyr att Finansinspektionen kan vidta åtgärder enligt 32 c §.

På förbud mot förvärv av aktier och garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag ska i stället för denna paragraf tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

32 b §
Förfarande som tillämpas vid förbud mot förvärv av ägarandel

Om den anmälningsskyldige är ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller moderföretag till ett sådant eller en fysisk eller juridisk person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i ett moderföretag till ett sådant har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ska Finansinspektionen vid beslutsfattandet samarbeta med den EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över det utländska EES-tillsynsobjektet och, om förvärvet gäller ett finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, med de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de i detta moment avsedda utländska tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om förvärvet.

I stället för denna paragraf ska på

1) behandling av anmälningar om förvärv av aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag,

2) behandling av anmälningar om förvärv av ägarandelar i börser och börsers holdingföretag tillämpas 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument,

3) behandling av anmälningar om förvärv av ägarandelar i värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag tillämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

4) behandling av anmälningar om förvärv av ägarandelar i clearingorganisationer och clearingorganisationers holdingföretag tillämpas 2 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

32 c §
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler, värdepapperscentralers holdingföretag, clearingorganisationer, clearingorganisationers holdingföretag eller försäkringsbolag, om

1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 42 § i kreditinstitutslagen, 7 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, 16 § i lagen om placeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 10 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen,

2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller

3) innehav som överskrider den gräns som anges i de paragrafer som nämns 1 punkten äventyrar verksamhet enligt sunda och försiktiga affärsprinciper på det sätt som avses i 32 a § i det företag eller den organisation förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna.


33 §
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att

1) förbjuda utländska EES-filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet finns i 61 §,

2) förbjuda verksamhet som strider mot värdepappersmarknadslagen i samband med erbjudande av och handel med värdepapper och uppfyllande av skyldigheten att informera om värdepapper samt att förordna att ett förfarande ska rättas finns i 17 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen,

3) förbjuda börsen att ordna handel med finansiella instrument finns i 2 kap. 32 § i lagen om handel med finansiella instrument,

4) förbjuda en marknadsplatsoperatör som ordnar multilateral handel att ordna handel med finansiella instrument finns i 4 kap. 8 § i lagen om handel med finansiella instrument,

5) förbjuda en systematisk internhandlare att ordna interna transaktioner med finansiella instrument finns i 5 kap. 6 § i lagen om handel med finansiella instrument.

33 a §
Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem, ett verkställighetsförbud eller en rättelseuppmaning som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 33 § eller något annat förordnande eller förbud som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. Vad som föreskrivs i detta moment ska dessutom tilllämpas på andra företag som hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som försummar att iaktta sina skyldigheter enligt den lagen eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Finansinspektionen kan vid vite ålägga den som avses i 18, 19, 21, 23 och 24 § att fullgöra sin skyldighet enligt de paragraferna, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons informationsskyldighet enligt denna lag får inte förenas med vite när det finns anledning att misstänka personen för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

Vitet döms ut av Finansinspektionen, om inte annat föreskrivs separat någon annanstans i lag. På föreläggande och utdömande av vite tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

37 §
Tillsyn över att internationella redovisningsstandarder iakttas

Finansinspektionen övervakar att bokföringsskyldiga som enligt bokföringslagen eller någon annan lag är skyldiga att i sitt bokslut tillämpa de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de nämnda standarderna. Vad som i denna paragraf föreskrivs om bokslut ska på motsvarande sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och delårsrapporter.


38 §
Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar eller bryter mot skyldigheten att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt 18 § 2 eller 3 mom. eller annan information som enligt bestämmelser eller föreskrifter regelbundet ska ges in till Finansinspektionen för att den ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter,

2) försummar eller bryter mot 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument eller 8 kap. 8 § i lagen om värdeandelssystem och om clearingverksamhet eller mot de begränsningar gällande placering av medel som föreskrivs i 11 kap. i lagen om placeringsfonder eller i placeringsfondens stadgar, mot vad som i 93 § i lagen om placeringsfonder föreskrivs om utarbetande av faktablad, mot anmälningsskyldigheten enligt 99—101 § i den lagen eller mot skyldigheten att föra insiderregister för fondbolag enligt 101 a § i den lagen.

Beloppet på ordningsavgiften baseras på en samlad bedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 euro.

Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Om gärningen eller försummelsen är särskilt klandervärd kan det i stället för ordningsavgift påföras en påföljdsavgift.

39 §
Offentlig varning

Finansinspektionen ska meddela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer offentlig varning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med andra bestämmelser om finansmarknaden än de som avses i 38 § 1 mom. eller 40 § 1 mom. eller i strid med föreskrifter som utfärdats med stöd av de bestämmelserna. Ett tillsynsobjekt ska också meddelas offentlig varning om tillsynsobjektet uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller i strid med de stadgar som gäller verksamheten.

En offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet bedömt som en helhet inte föranleder strängare åtgärder.

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 10 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton eller 8 kap. 9 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet.

Påföljdsavgift kan påföras under förutsättning att ärendet betraktat som en helhet inte ger anledning till strängare åtgärder. Även om en gärning eller en försummelse kan bedömas uppfylla rekvisiten för något annat än grovt brott enligt 51 kap. i strafflagen kan Finansinspektionen påföra en påföljdsavgift och avstå från att anmäla ärendet till förundersökningsmyndigheten, men då ska gärningen eller försummelsen med hänsyn till dess menlighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen, den vinning som erhållits och övriga omständigheter i anslutning till gärningen eller försummelsen anses vara ringa bedömd som en helhet.

41 §
Påförande av påföljdsavgift

En påföljdsavgift som uppgår till högst en miljon euro påförs av Finansinspektionen. I annat fall påförs påföljdsavgiften av marknadsdomstolen, på framställning av Finansinspektionen.

Beloppet på påföljdsavgiften baseras på en samlad bedömning. När beloppet bestäms ska hänsyn tas till gärningens art, omfattning och varaktighet samt den avgiftsskyldiges ekonomiska ställning. Avgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning under året före gärningen eller försummelsen, dock högst tio miljoner euro. Om bokslutet inte är klart då påföljdsavgiften bestäms ska avgiften bestämmas utifrån omsättningen enligt bokslutet för föregående år. Om den juridiska personen nyligen har inlett sin verksamhet och något bokslut inte finns att tillgå, kan omsättningen uppskattas utifrån annan tillgänglig utredning.

En fysisk person får påföras en påföljdsavgift som utgör högst tio procent av dennes inkomster enligt senast verkställda beskattning, dock högst 100 000 euro. Om inkomsterna inte tillförlitligt kan utredas utifrån beskattningsuppgifterna eller om de väsentligen har förändrats sedan den senast verkställda beskattningen, kan de uppskattas utifrån annan tillgänglig utredning.

Om en påföljdsavgift som påförs en fysisk person som tillhandahåller tjänster på finansmarknaden hänför sig till dennes näringsverksamhet som övervakas med stöd av 5 § 17 punkten, får avgiften utgöra högst tio procent av dennes inkomster av sådan näringsverksamhet enligt den senast verkställda beskattningen, dock högst 2,5 miljoner euro.

Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

42 §
Avstående från administrativ påföljd

Finansinspektionen kan avstå från att påföra ordningsavgift eller från att meddela offentlig varning, om

1) den som avses i 38 eller 39 § självmant har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder omedelbart efter att ha upptäckt felet, utan dröjsmål har anmält felet till Finansinspektionen och det inte är fråga om allvarliga eller upprepade fel eller försummelser,

2) det felaktiga förfarandet kan anses vara obetydligt, eller

3) det annars måste anses vara uppenbart oskäligt att påföra ordningsavgift eller meddela offentlig varning.

Finansinspektionen kan i stället för att påföra en påföljdsavgift meddela en offentlig varning på de grunder som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3 punkten.

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte påföras en person som misstänks för samma gärning i en förundersökning, en åtalsprövning eller ett brottmål som behandlas i domstol. Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte heller påföras den som har dömts för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom.

43 §
Offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift

Finansinspektionen ska offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter som den påfört eller meddelat samt påföljdsavgifter som påförts av marknadsdomstolen. När en påföljd offentliggörs ska det framgå om beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet ska Finansinspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts.

43 a §
Verkställighet och återbetalning av ordningsavgift och påföljdsavgift

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Närmare bestämmelser om verkställigheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

Rättsregistercentralen återbetalar på ansökan en redan betald ordningsavgift och påföljdsavgift, om det med stöd av 51 kap. 1—5 § i strafflagen döms ut straff för samma gärning som ordningsavgiften eller påföljdsavgiften påförts för.

43 b §
Behandling av ärenden i marknadsdomstolen

Ärenden som gäller ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift inleds vid marknadsdomstolen på framställning av Finansinspektionen eller genom besvär som anförs av den som Finansinspektionen har påfört påföljden. Bestämmelser om besvär finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Finansinspektionens framställning om påförande av påföljdsavgift ska göras skriftligen. I framställningen ska följande nämnas:

1) namn på, hemort för och adress till den som yrkandet avser,

2) yrkandet och dess grunder, och

3) de fakta och handlingar som Finansinspektionen åberopar.

Efter att framställningen eller besvären kommit in till marknadsdomstolen ska ärendet före behandlingen förberedas under ledning av överdomaren eller en marknadsrättsdomare så att det kan avgöras utan dröjsmål. Ingen förberedelse behövs om framställningen eller besvären avvisas eller omedelbart förkastas som ogrundade.

Vid förberedelsen ska de som är delaktiga i ärendet ges tillfälle att muntligen eller skriftligen bemöta framställningen eller besvären. Marknadsdomstolen ska vidta de åtgärder som behövs för att höra Finansinspektionen. Förberedelsen får avslutas trots att en delaktig inte har avgett det bemötande som begärts med anledning av framställningen eller besvären.

44 §
Skyldigheten att infinna sig till marknadsdomstolens sammanträde och uppvisa handlingar

Marknadsdomstolen kan ålägga en part att infinna sig vid ett sammanträde och att lägga fram sin affärskorrespondens, sin bokföring, sina protokoll och övriga handlingar som klarlägger ärendet. Om skyldigheten att lägga fram handlingar inte fullgörs eller om parten utan laga hinder uteblir från marknadsdomstolens sammanträde, kan parten vid vite åläggas att visa upp handlingarna eller infinna sig vid sammanträdet.

Bestämmelser om behandling och utredning av ärenden finns i övrigt i förvaltningsprocesslagen och marknadsdomstolslagen (1527/2001). Särskilda bestämmelser gäller för behandlingens och handlingarnas offentlighet.

45 §
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskyddet

Finansinspektionen ska övervaka att tillsynsobjekten och försäkringsförmedlare iakttar de bestämmelser som är tillämpliga på dem när det gäller marknadsföring, användning av avtalsvillkor och förfaranden i kundförhållanden som från kundens synpunkt strider mot god sed eller annars är otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring av finansiella instrument finns dessutom i värdepappersmarknadslagen, i lagen om investeringstjänster och i annan lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dessutom på utländska filialer, andra utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial och utländska försäkringsförmedlare, till den del som Finansinspektionen är behörig myndighet att övervaka efterlevnaden av de i 1 mom. avsedda bestämmelser som är tillämpliga på dessa.

47 §
Konsumentombudsmannens yttrande

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder enligt 33 eller 33 a § eller 4 kap. ska den be konsumentombudsmannen yttra sig, om den observerar att en finansmarknadsaktör som avses i 45 § handlar i strid med konsumentskyddslagen (38/1978).

51 §
Särskilt samarbete för att förhindra marknadsmissbruk

Finansinspektionen ska, när den får kännedom om eller misstänker marknadsmissbruk, underrätta tillsynsmyndigheten i den EES-stat där verksamheten bedrivs eller där de finansiella instrument som påverkas av verksamheten är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform eller har ansökts bli föremål för sådan handel.

Finansinspektionen ska på begäran av utländska EES-tillsynsmyndigheter undersöka marknadsmissbruk. Anställda hos den myndighet som framställt begäran har rätt att delta i undersökningen.

54 §
Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer samt samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med sådana tillsynsmyndigheter i tredjeländer

1) som utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial i Finland eller över kreditinstitut som har etablerat eller planerar att etablera representation i Finland,

2) där tillsynsobjekt har etablerat eller planerar att etablera filial,

3) där värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform,

4) som utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform i Finland,

5) där en utländsk clearingorganisation eller annan organisation som står under dess tillsyn bedriver verksamhet som är betydande med avseende på den finländska finansmarknadens funktion eller stabilitet eller för investerarskyddet.

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tredjeländers kreditinstituts representationer i Finland och att granska dessa tillämpas 18 och 24 §.

Bestämmelser om samarbete med den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz finns i försäkringsbolagslagen och lagen om utländska försäkringsbolag.

55 §
Anmälningsskyldighet vid filialetablering och annat tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att informera värdstatens tillsynsmyndighet om att ett tillsynsobjekt har etablerat filial i den staten och om att tjänster tillhandahålls i värdstaten utan filialetablering finns i kreditinstitutslagen, lagen om betalningsinstitut, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder och försäkringsbolagslagen. Bestämmelser om tillhandahållande av tilläggspensioner i en annan EES-stat finns i lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor och bestämmelser om försäkringsförmedling i en annan EES-stat i lagen om försäkringsförmedling. Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat om en börs verksamhet i den andra EES-staten finns i lagen om handel med finansiella instrument.

61 §
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt begränsning av och förbud mot utländska EES- filialers och andra utländska tillsynsobjekts verksamhet

Om en utländsk EES-filial underlåter att iaktta villkor som enligt 59 § uppställts i allmänt intresse eller sina skyldigheter enligt finsk lag om finansmarknaden, enligt föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller enligt stadgar som gäller filialens verksamhet, kan Finansinspektionen uppmana filialen att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid.

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakttas ska Finansinspektionen informera tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken.

Om det visar sig att de åtgärder som hemstatens tillsynsmyndighet vidtagit är otillräckliga och filialen fortsätter att handla i strid med de bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda verkställighetsförbud för filialen enligt 33 §, påföra filialen en ordningsavgift enligt 38 §, meddela filialen en offentlig varning enligt 39 §, påföra filialen en påföljdsavgift enligt 40 § eller vid vite enligt 33 a § förbjuda filialen att fortsätta med den verksamhet som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna eller helt eller delvis förbjuda filialen att fortsätta med sin verksamhet.

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. kan Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som nämns i det momentet omedelbart, om

1) en filial försummar att iaktta sådana bestämmelser om finansmarknaden som gäller den, med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet och om det med hänsyn till allmänt intresse är nödvändigt att vidta åtgärder, eller

2) filialen försummar att iaktta bestämmelser som gäller den, med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet, när Finansinspektionen övervakar deras efterlevnad med stöd av någon annan lag.

Finansinspektionen ska informera utländska EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana fall som avses i de EU-direktiv som gäller finansmarknaden Europeiska kommissionen och den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit för att avsluta verksamhet som strider mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller villkor enligt 1 mom.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska också tillämpas på utländska EES-tilläggspensionsanstalter och utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på sådana i Finland verksamma marknadsplatsoperatörer under en annan EES-stats myndighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument.

61 a §
Tillsyn över utländska clearingorganisationer

Om Finansinspektionen konstaterar att en utländsk clearingorganisation handlar i strid med lag eller bestämmelser eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av lag, villkoren i tillstånd som beviljats av finansministeriet eller stadgar som gäller utländska clearingorganisationers verksamhet i Finland, ska Finansinspektionen underrätta den utländska tillsynsmyndigheten och finansministeriet om saken samt meddela den utländska clearingorganisationen en offentlig varning enligt 39 §, om inte finansministeriet vidtar strängare åtgärder i ärendet.


62 §
Anmälningsskyldighet som gäller tillsynsobjekts verksamhetstillstånd och ägare

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att informera de utländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över ett tillsynsobjekts moderföretag och dess dotterföretag om att tillsynsobjektet har ansökt om och beviljats verksamhetstillstånd och bestämmelser om inspektionens samarbete med utländska EES-tillsynsmyndigheter vid tillsynen över tillsynsobjekts ägare finns i kreditinstitutslagen, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder och försäkringsbolagslagen.

67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan delegera beslutanderätt i fråga om tillsynsobjekt till en utländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutslagen, lagen om investeringstjänster och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat.


71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till


5) Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd enligt 18 a—18 e § i lagen om fastighetsfonder,


Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt och utländska clearingorganisationer till börser som avses i lagen om handel med finansiella instrument och i den lagen avsedda marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel i Finland och till värdepapperscentraler, clearingorganisationer och utländska clearingorganisationer som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt rätt att lämna information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till börsen, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet.


73 §
Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol i enlighet med förvaltningsprocesslagen, om inte annat föreskrivs nedan i denna paragraf eller någon annanstans i lag.

Finansinspektionens beslut enligt 38—41 § får överklagas genom besvär hos marknadsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Marknadsdomstolens beslut enligt 2 mom. samt beslut som marknadsdomstolen meddelat med stöd av 40 och 41 § får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen.

Finansinspektionen har rätt att genom besvär överklaga ett beslut genom vilket förvaltningsdomstolen eller marknadsdomstolen har ändrat eller upphävt ett beslut av Finansinspektionen eller genom vilket marknadsdomstolen har förkastat Finansinspektionens framställning om påförande av påföljdsavgift.

Ett beslut av Finansinspektionen kan verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Särskilda bestämmelser gäller om överklagande av beslut som berör Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

En anmälningsskyldig enligt 16 a § ska se till att insideranmälan motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande.

Finansinspektionen ska se till att den förteckning som avses i 16 § 6 mom. motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.

På gärningar och försummelser från tiden innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 32/2012
EkUB 11/2012
RSv 117/2012

  Helsingfors den 14 december 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.