721/2012

Utfärdad i Helsingfors den 3 december 2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer (151/2012) 1 § 6 punkten och 2 § 12 punkten, samt bilaga 1 till förordningen, och

fogas till 1 § en ny 7 punkt och till 2 § en ny 13 punkt som följer:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer enligt 4 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) är


6) tillstånd för tagande av organ, vävnader och celler från levande givare för transplantation med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001),

7) tillstånd som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och adoptionsnämnden, med undantag för de tillstånd som nämns i 2 § 13 punkten.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar enligt avgiftstabellen i bilaga 1 ut fasta avgifter som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna, är följande:


12) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och officiell avskrift av verkets handling eller av en handling som lagts fram för verket,

13) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen (22/2012).


Denna förordning träder i kraft den 10 december 2012.

  Helsingfors den 3 december 2012

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Regeringsråd
Anne Koskela

SHMf om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgifstbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.