718/2012

Utfärdad i Helsingfors den  29 november  2012

Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning (110/2012) 16, 49, 50, 58 och 66 § som följer:

16 §
Avdelningarnas och de fristående enheternas uppgifter

Avdelningarna har till uppgift att

1) behandla strategier, andra viktiga planer och lokalfrågor  som gäller det egna verksamhetsområdet,

2) behandla budgeten, resultatmålen, bokslutet och resultatutvärderingen för avdelningen och de ämbetsverk som styrs av avdelningen,

3) bereda ministeriets och förvaltningsområdets verksamhetsberättelse för det egna verksamhetsområdets del,

4) bereda förvaltningsförfattningar som gäller de ämbetsverk som styrs av avdelningen,

5) sköta statsfördragsärenden, EU-frågor och det internationella samarbetet som gäller det egna verksamhetsområdet,

6) ge ministeriets utlåtanden om ärenden som hör till det egna verksamhetsområdet, om ärendet inte på grund av sin betydelse hör till ministern,

7) utarbeta förslag till svar på skriftliga spörsmål som ställs i riksdagen och gäller det egna verksamhetsområdet,

8) sköta kommunikationen inom det egna verksamhetsområdet i samarbete med ministeriets kommunikationsenhet,

9) bereda och avgöra avdelningens normala personal- och anställningsärenden enligt vad som särskilt beslutas.

De fristående enheterna sköter på motsvarande sätt de uppgifter som avses i 1 mom.1—8 punkten i fråga om ärenden som hör till enheternas verksamhetsområde.

49 §
Beslutanderätt för avdelningscheferna och cheferna för fristående enheter

Avdelningscheferna och cheferna för de fristående enheterna avgör ärenden som gäller

1) resultatstyrningen av ämbetsverken inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, med beaktande av bestämmelserna i 6 §,

2) ofördelade anslag eller anslag som anvisats för gemensamma uppgifter inom avdelningens eller enhetens verksamhetsområde,

3) serviceavtal för avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om dessa ärenden inte ska avgöras av biträdande avdelningschefen eller har överförts till ämbetsverket för avgörande,

4) avdelningens eller enhetens personal enligt vad som föreskrivs nedan,

5) lämnande av utlåtanden i ärenden som gäller avdelningens eller enhetens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av sin betydelse hör till ministern,

6) begäran om handlingar som riktats justitieministeriet med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), när ärendet hör till chefens verksamhetsområde.

7)  anskaffning och  underhåll av lokaler samt  val av projektledare för lokalprojekt vid ämbetsverk inom avdelningens verksamhetsområde, om ärendet inte på grund av sin betydelse hör till ministern.

50 §
Beslutanderätt för justitieförvaltningsavdelningens avdelningschef

Justitieförvaltningsavdelningens avdelningschef avgör

1) godkännande av preciserande tjänstekollektivavtal inom avdelningens verksamhetsområde samt ärenden som gäller löner och tjänsteregleringar rörande tjänster som ämbetsverkschef och domare,

2) bildande av ansvarsområden inom avdelningen,

3) personalärenden vid Konkursombudsmannens byrå, Rättsregistercentralen och domarförslagsnämnden som ska avgöras av justitieministeriet med iakttagande på motsvarande sätt av bestämmelserna om avgörande av ärenden i 62—66 §,

4) ersättningsärenden inom avdelningens verksamhetsområde, dock inte ersättningsärenden enligt 51 § 1 punkten och ersättningsärenden som gäller utsökningsväsendet,

5) godkännande av utbildningsplanen för avdelningens verksamhetsområde.

58 §
Personalchefens beslutanderätt

Personalchefen avgör ärenden som gäller

1) gemensam utveckling av personalen samt arbetarskydd och arbetshälsa vid ministeriet,

2) företagshälsovård,

3) andra personal- och anställningsärenden än de som avses i 16 § 9 punkten,

4) avtal om civiltjänstgöring,

5) personaladministrativa uppgifter som ministeriet har på grundval av sjukförsäkringslagen (1224/2004).

66 §
Lönesättning och övriga personalärenden

Kanslichefen avgör

1) ärenden som gäller ändringar i tjänsternas kravnivå,

2) personliga lönedelar och personliga lönetillägg på förslag av förvaltningsenheten,

3) på föredragning från förvaltningsenheten, ärenden som gäller de avtal om anställningsvillkor som avses i 44 § i statstjänstemannalagen (750/1994), om avgörandet av ärendet inte hör till statsrådets allmänna sammanträde,

4) överföringar av tjänster mellan ämbetsverk inom förvaltningsområdet,

5) tjänstgöringsställena i fråga om tjänsterna vid ministeriet och vissa ämbetsverk,

6) ärenden som gäller placering av ministeriets personal på avdelningarna och i de från avdelningarna fristående enheterna,

7) på föredragning från förvaltningsenheten ärenden som gäller tjänstemännens bisysslor,

8) ärenden som gäller inrättande, indragning och ändring av tjänster vid  de ämbetsverk som nämns i 3 § 2 mom. 1 punkten i statstjänstemannaförordningen (971/1994), om inte annat föreskrivs någon annanstans.


Denna förordning träder i kraft den 27 december 2012.

  Helsingfors den 29 november 2012

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Kanslichef
Tiina Astola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.