716/2012

Given i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om Brottspåföljdsområdets utbildningscentral (1316/2006) 14 §, sådan den lyder i lag 739/2011,

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 4 § 1 mom., 6 § 1 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 13 § 1 mom., 17 § 1 mom., 18 §, 24 § 2 mom. samt 25 § 2 och 4 mom.,

av dem 1 § 1 mom. och 18 § sådana de lyder i lag 739/2011 samt 2 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 739/2011, samt

fogas till lagen en ny 15 a § som följer:

1 §
Ställning och uppgifter

Brottspåföljdsområdets utbildningscentral är en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten. Utbildningscentralen har till uppgift att ordna utbildning som leder till yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet och fortbildning samt bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet inom sitt eget område.


2 §
Direktion

Utbildningscentralen har en direktion som tillsätts av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten för fyra år i sänder.

Direktionen har till uppgift att utveckla, följa och stödja utbildningscentralens verksamhet samt avgöra rättelseyrkanden och andra ärenden som hör till dess behörighet.

Till direktionen hör en ordförande och högst nio andra medlemmar som var och en har en personlig suppleant. Medlemmarna ska företräda undervisningssektorn, brottspåföljdsområdet och intressentgrupperna inom det området samt annan sakkunskap som är viktig med tanke på utbildningscentralens verksamhet. En av medlemmarna och dennes suppleant företräder utbildningscentralens personal.

Närmare bestämmelser om direktionens uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Direktör

Utbildningscentralen har en direktör som utnämns av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten.


6 §
Utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Utbildningscentralen ger utbildning som leder till en yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet. Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet fastställer årligen på förslag av utbildningscentralens direktör antalet nybörjarplatser inom den utbildning som leder till examen.


9 §
Antagningen av studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen

Som studerande till utbildning som leder till yrkesinriktad examen kan antas den som

1) före utgången av ansökningstiden har fyllt 18 år,

2) före utgången av ansökningstiden har avlagt minst andra stadiets yrkesinriktade examen (yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen), gymnasiets lärokurs eller en examen som avses i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) eller motsvarande tidigare examen eller fullgjort motsvarande studier utomlands,

3) i fråga om sin hälsa och övriga egenskaper är lämplig för arbete inom brottspåföljdsområdet,

4) har blivit godkänd i urvalsprovet, och

5) har körrätt minst för kategori B.

Utbildningscentralens direktör kan bevilja undantag från kraven i 1 mom. 2 punkten, om sökanden i övrigt kan anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för studierna i fråga.

Den som ansöker om att bli antagen till utbildning ska lämna utbildningscentralen de uppgifter om sitt hälsotillstånd som behövs för bedömningen vid antagningen av studerande. Utbildningscentralen kan enligt lagen om säkerhetsutredningar (177/2002) begära en säkerhetsutredning om sökandena till utbildningen.

10 §
Antagning av studerande

Utbildningscentralens direktion beslutar om antagningsförfarandet för utbildning som leder till examen samt om hurdan utbildning och arbetserfarenhet som ger extra poäng vid antagningen.


13 §
Undervisningens avgiftsfrihet och studiesociala förmåner

Den utbildning som leder till yrkesinriktad examen inom brottspåföljdsområdet är avgiftsfri för den studerande.


15 a §
Beslut om bedömningen av studieprestationer

Den lärare som svarar för undervisningen i de studier som ska bedömas beslutar om bedömningen av den studerandes studieprestationer. I bedömningen av utbildning som ordnas på en arbetsplats i samband med praktiska arbetsuppgifter deltar också en av arbetsgivaren utsedd arbetsplatshandledare.

17 §
Drogtestning

Den som studerar för examen är skyldig att på förordnande av utbildningscentralen delta i ett drogtest som utförs av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården eller av laboratoriepersonal, om det finns grundad anledning att misstänka att den studerande uppträder påverkad av rusmedel under utbildningstiden eller under en period av inlärning i arbetet. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får skriftligen lämna utbildningscentralen slutsatserna av drogtestet. Denna information får endast behandlas av dem som bereder eller fattar beslut om disciplinstraff.


18 §
Inlärning i arbetet

En studerande är skyldig att delta i de perioder av inlärning i arbetet som ingår i examen vid den enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten till vilken han eller hon anvisas. I perioden av inlärning i arbetet kan även ingå arbete inom någon annan sektor. Inlärningen i arbetet baserar sig på ett skriftligt avtal mellan utbildningscentralen och arbetsplatsen. Under perioden av inlärning i arbetet kan den studerande stå i tjänsteförhållande till inrättningen i fråga.

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet beslutar om den lön som betalas under perioden av inlärning i arbetet. Om inlärningen i arbetet utförs vid en enhet inom någon annan sektor, avtalas lönen med enheten i fråga.

Brottspåföljdsmyndigheten ska låna ut en uniform till den studerande, när en arbetsuppgift under perioden av inlärning i arbetet kräver användning av uniform.

24 §
Anmärkning och varning

Som olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 1 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt.


25 §
Avstängning från utbildningen

Som brott eller olämpligt uppträdande enligt 1 mom. 2 punkten ska betraktas särskilt en gärning eller ett beteende som skulle kunna äventyra förtroendet för att de uppgifter som ankommer på en tjänsteman inom brottspåföljdsområdet sköts på ett ärligt, tillförlitligt och rättvist sätt.


Ett tjänsteförhållande för viss tid som en studerande som stängts av från utbildningen som leder till examen har utnämnts till i syfte att genomföra en period av inlärning i arbetet upphör utan särskilt beslut vid den tidpunkt då den studerande stängts av från utbildningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 62/2012
LaUB 8/2012
RSv 83/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.