705/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om skatt på arv och gåva

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skatt på arv och gåva (378/1940) 9 § 4 mom. och 18 a § 1 mom. samt temporärt 14 och 19 a §,

sådana de lyder, 9 § 4 mom. i lag 520/1959, 14 och 19 a § i lagarna 1079/2008 och 1408/2011 samt 18 a § 1 mom. i lag 909/2001, som följer:

9 §

Från de skattepliktiga tillgångarna i Finland får inte dras av sådana skulder och förpliktelser eller kostnader enligt 2 mom. som hänför sig till egendom som inte är skattepliktig i Finland. Från skulder, förpliktelser och kostnader som inte kan hänföras till en viss egendom dras från de i Finland skattepliktiga tillgångarna av den proportionella andel som motsvarar de i Finland skattepliktiga tillgångarnas andel av värdet på hela kvarlåtenskapen.


14 §

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100 7
40 000—60 000 1 500 10
60 000—200 000 3 500 13
200 000—1 000 000 21 700 16
1 000 000— 149 700 19

Arvsskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
20 000—40 000 100 20
40 000—60 000 4 100 26
60 000—1 000 000 9 300 32
1 000 000— 310 100 35
18 a §

Som gåva anses även försäkringsersättningar som med stöd av förmånstagarförordnande erhållits utan vederlag ur en försäkring.


19 a §

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass I:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000—17 000 100 7
17 000—50 000 1 010 10
50 000—200 000 4 310 13
200 000—1 000 000 23 810 16
1 000 000— 151 810 19

Gåvoskatten betalas enligt följande skala i skatteklass II:

Den beskattningsbara andelens värde i euro Konstant skattetal vid andelens nedre gräns i euro Skatteprocent för den överstigande delen
4 000—17 000 100 20
17 000—50 000 2 700 26
50 000—1 000 000 11 280 32
1 000 000— 315 280 35

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Lagens 14 och 19 a § är i kraft till och med den 31 december 2015.

Lagen tillämpas på de fall där skattskyldigheten har inträtt den dag lagen träder i kraft eller därefter.

Om en gåva enligt 16 § 1 mom. som givits innan lagen träder i kraft läggs till boets tillgångar när arvsbeskattning verkställs efter en person som avlidit under åren 2013—2015, ska det belopp som dras av från arvsskatten beräknas enligt skatteskalorna i 19 a § i denna lag, förutsatt att beloppet är större än den gåvoskatt som betalts tidigare.

Om en gåva som erhållits under åren 2010—2012 ska beaktas när gåvoskatten bestäms för en gåva som erhållits av samma givare under åren 2013—2015, ska det belopp som dras av från gåvoskatten för gåvornas sammanlagda belopp beräknas enligt skatteskalorna i 19 a § i denna lag.

Om en gåva enligt 16 § 1 mom. som givits under åren 2013—2015 läggs till boets tillgångar när arvsbeskattning verkställs efter en person som avlidit efter den 1 januari 2016 eller därefter, ska det belopp som dras av från arvsskatten beräknas med iakttagande av de skatteskalor som gäller vid denna lags ikraftträdande.

Om en gåva som erhållits under åren 2013—2015 ska beaktas när gåvoskatten bestäms för en gåva som erhållits av samma givare den 1 januari 2016 eller därefter, ska det belopp som dras av från gåvoskatten för gåvornas sammanlagda belopp beräknas med iakttagande av de skatteskalor som gäller vid denna lags ikraftträdande.

RP 93/2012
FiUB 21/2012
RSv 109/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.