687/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010) 14 § 4 mom., 19 § 2 mom., den finska språkdräkten i rubriken för 23 §, 23 § 2 mom., 25 § 3 mom. och 27 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 26 a § och till 29 § ett nytt 2 mom. som följer:

8 §
Särskilda förutsättningar för godkännande av skogsfliskraftverk

Ett skogsfliskraftverk enligt 1 mom. kan godkännas för tariffsystemet såsom berättigat till inmatningspris höjt med förgasarpremie, om kraftverket har en förgasare där skogsflis förgasas för att användas som bränsle i en pulverförbränningspanna.

14 §
Ansökan

I ansökan ska det ingå en plan för hur produktionen av stödberättigande el ska följas upp. I den ska också ingå en verifiering från en kontrollör

1) som visar att kraftverkets läge och nätanslutning uppfyller förutsättningarna enligt 7 §,

2) som visar att kraftverket uppfyller förutsättningarna enligt 8 § 1 mom. 1 punkten och 8 § 2 mom., 9 § 2 och 3 punkten, 10 § 1 mom. 2—4 punkten och 10 § 2 mom. samt 11 § 2—5 punkten,

3) av en preciserad kalkyl av kraftverkets årliga produktion.


19 §
Ändring av beslutet om godkännande

Elproducenten kan ansöka om höjning av den sammanlagda nominella effekten för generatorerna enligt beslutet eller av den totala elproduktionen enligt beslutet eller om rätt att få värmepremie för elproduktion i ett biogaskraftverk eller om rätt att få förgasarpremie för elproduktion i ett skogsfliskraftverk.


23 §
Riktpris och rörligt produktionsstöd

För el från ett för tariffsystemet godkänt skogsfliskraftverk betalas ett rörligt produktionsstöd så att skogsflisen som bränsle behåller sin konkurrenskraft i relation till torv vid samproduktion av el och värme.

25 §
Inmatningspris

I rörligt produktionsstöd för sådan elproduktion i ett skogsfliskraftverk som berättigar till produktionsstöd betalas ett inmatningspris som bestäms på följande grunder:

1) skillnaden mellan förmågan att betala för trä och det skattefria priset på torv allokerad på elproduktionen och med beaktande av typanläggningens totala effektivitet,

2) skatten på torv, samt

3) kostnaden för en utsläppsrätt för torv och medeltalet för marknadspriset på utsläppsrätten under tre månader.


26 a §
Inmatningspris höjt med förgasarpremie

För el som produceras i ett skogsfliskraftverk som godkänts för tariffsystemet med stöd av 8 § 2 mom. betalas, för att säkerställa förgasarens lönsamhet, ett inmatningspris höjt med en förgasarpremie som är rörlig i förhållande till skatten på torv, till den del elektriciteten har producerats i en pulverförbränningspanna med sådan skogsflis som först har förgasats i en förgasare.

Bestämmelserna i 24 § om elproduktion som berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd gäller också elproduktion som berättigar till förgasarpremie.

Närmare bestämmelser om förgasarpremien och elproduktion som berättigar till förgasarpremie får utfärdas genom förordning av statsrådet.

27 §
Rapport för utbetalning av inmatningspris

Elproducenten är skyldig att sammanställa en tillförlitlig rapport om den elproduktion i kraftverket som under prisperioden berättigar till riktpris och rörligt produktionsstöd med stöd av 24 §, till värmepremie med stöd av 26 § och till förgasarpremie med stöd av 26 a §.


29 §
Utbetalning av inmatningspriset till elproducenten

För att förgasarpremie ska betalas förutsätts att Europeiska kommissionen har gjort den bedömningen att de stöd som elproducenten får är förenliga med den gemensamma marknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

För el som produceras från och med den 1 januari 2013 betalas produktionsstöd i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. På stöd som betalas för el som producerats före nämnda datum tillämpas de bestämmelser som gällde vid den tidpunkten.

RP 107/2012
EkUB 7/2012
Rsv 93/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.