679/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av 2 och 4 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande (1189/2000) 2 § 2 mom. och 4 § 1 mom., sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 753/2010 samt 4 § 1 mom. i lag 789/2009, som följer:

2 §
Utländska myndigheters och organisationers rätt att anhängiggöra ärenden i Finland

Ett yrkande som avses i 1 mom. handläggs av marknadsdomstolen. Yrkanden som gäller förbjudande av verksamhet som strider mot artikel 21 i det direktiv som nämns i 1 § 2 mom. 4 punkten eller mot det direktiv som nämns i momentets 6 punkt handläggs dock av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet så som föreskrivs i läkemedelslagen (395/1987) och förbjudande av verksamhet som strider mot artikel 7 i det direktiv som nämns i momentets 5 punkt av Konkurrens- och konsumentverket så som föreskrivs i lagen om paketreserörelser (939/2008).


4 §
Rätt till anhängiggörande i en annan EES-stat

Konsumentombudsmannen, Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Konkurrens- och konsumentverket, Kommunikationsverket och Finansinspektionen har rätt att i ärenden som faller under respektive tillsynsbehörighet yrka att verksamhet som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten förbjuds, om verksamheten kränker konsumenternas av myndigheterna skyddade allmänna intressen i Finland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.