678/2012

Utfärdad i Helsingfors den 30 november 2012

Lag om ändring av lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden (1528/2001) 2 § 4 punkten, 3 § 1 mom. 1 punkten och 10 § 1 mom. som följer:

2 §
Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen behandlar ärenden som hör till dess behörighet enligt


4) lagen om Konkurrens- och konsumentverket (661/2012),


3 §
Anhängiggörande av ärenden

Vid marknadsdomstolen anhängiggörs ett ärende som behandlas med stöd av

1) konsumentskyddslagen, lagen om Konkurrens- och konsumentverket, 13 § 1 mom. i lagen om indrivning av fordringar eller lagen om televisions- och radioverksamhet på ansökan av konsumentombudsmannen,


10 §
Behandling av ärenden enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet

Marknadsdomstolen ska genast delge konsumentombudsmannen en ansökan som avses i 3 § 1 mom. 3 punkten. Konsumentombudsmannen ska inom 30 dagar efter att han fått kännedom om ansökan meddela marknadsdomstolen om han med stöd av konsumentskyddslagen eller lagen om Konkurrens- och konsumentverket har för avsikt att vidta åtgärder med anledning av ärendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 108/2012
EkUB 9/2012
RSv 98/2012

  Helsingfors den 30 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.