644/2012

Given i Helsingfors den 14 november  2012

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 kap. 27 § 2 mom. i lagen av den 18 juli 2008 om försäkringsbolag (521/2008) samt 10 a kap. 6 § i lagen av den 31 december 1987 om försäkringsföreningar (1250/1987), sådant det sistnämnda lyder i lag 417/2004:

1 §
Garantibeloppet för ett skadeförsäkringsbolag som bedriver direkt försäkring

I fråga om ett skadeförsäkringsbolag som bedriver direkt försäkring är minimigarantibeloppet som avses i 11 kap. 19 § 2 mom. 1 punkten i försäkringsbolagslagen (521/2008)  3 700 000 euro och minimigarantibeloppet som avses i  2 punkten i det momentet  2 500 000 euro.

2 §
Garantibeloppet för ett livförsäkringsbolag som bedriver direkt försäkring

I fråga om ett livförsäkringsbolag som bedriver direkt försäkring är minimigarantibeloppet som avses i 11 kap. 20 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen 3 700 000 euro.

3 §
Garantibeloppet för ett återförsäkringsbolag

Minimigarantibeloppet för ett captivebolag för återförsäkring som avses i 11 kap. 21 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen är 1 200 000 euro och minimigarantibeloppet för ett i 3 mom. i nämnda paragraf avsett annat återförsäkringsbolag än ett captivebolag 3 750 000 euro.

4 §
Belopp som ska användas vid beräkning av verksamhetskapitalet

Det belopp som ska användas i beräkningar som avses i 11 kap. 8 § 1 mom. i försäkringsbolagslagen är 61 300 000 euro. Det belopp som ska användas i beräkningar som avses i 11 kap. 9 § 1 mom. i den lagen är 42 900 000 euro.

5 §
Stora försäkringsföreningars garantibelopp

Det minimigarantibelopp för stora försäkringsföreningar som avses i 10 a kap. 3 § 2 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) är 2 775 000 euro och det minimigarantibelopp som avses i 2 punkten i  nämnda moment är 1 875 000 euro.

6 §
Små försäkringsföreningars verksamhetskapital

Det minimibelopp för små försäkringsföreningars verksamhetskapital som avses i 10 a kap. 2 a § 1 mom. i lagen om försäkringsföreningar är 104 000 euro ökat med 27 procent av medeltalet av premieinkomsterna enligt föreningens bokslut för de tre senaste räkenskapsperioderna.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 31 december 2012.

Genom denna förordning upphävs social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 29 november 2009 om en höjning av vissa belopp som anges i försäkringsbolagen  (1239/2009).

  Helsingfors den 14 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.