642/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, om kvalitetsbidrag för slaktlamm, om bidrag för proteingrödor och oljeväxter och om bidrag för stärkelsepotatis som betalas för 2012 (39/2012) 6 § 1 mom., 8 § 1 mom. och 15 § som följer:

6 §
Bidragsbeloppet för mjölkkor

Inom stödregion A och B kan bidrag för mjölkkor beviljas till ett belopp av 158 euro per djurenhet.


8 §
Beloppet för bidrag för nötkreatur som betalas per djurenhet

I stödregionerna beviljas följande belopp per djurenhet i bidrag för nötkreatur:

Stödregion A—B Stödregion C1—C4
euro/de euro/de
dikor eller dikokvigor 165,00 90,00
tjurar eller stutar 421,50 244,00

15 §
Bidragsbeloppet

För åkerareal som används för odling av bidragsberättigande proteingrödor och oljeväxter samt blandat växtbestånd kan bidrag beviljas till ett belopp av 74 euro per hektar av den odlade åkerarealen. I hela landet kan bidrag för proteingrödor och oljeväxter beviljas till ett belopp av högst 6,5 miljoner euro. Om beloppet av de bidrag som beräknas på basis av godtagbara ansökningar överskrider eller underskrider nämnda maximibelopp, ändras bidragsbeloppet i förhållande till hur mycket maximibeloppet överskrids eller underskrids.


Denna förordning träder i kraft den 27 november 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 73/2009 (32009R0073); EUT L 30, 31.1.2009, s. 16
Komissionens förordning (EG) nr 1120/2009 (32009R1120); EUT L 316, 2.12.2009, s. 1
Komissionens förordning (EG) nr 1122/2009 (32009R1122); EUT L 316, 2.12.2009, s 65

  Helsingfors den 22 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.