641/2012

Utfärdad i Helsingfors den 22 november 2012

Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 18 kap. 23 § 2 mom. och 24 § 3 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), sådana de lyder, 23 § 2 mom. i lag 986/2008 och 24 § 3 mom. i lag 700/2010:

1 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie

Sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 2013 utgör 1,30 procent av den förvärvsinkomst som beskattas vid kommunalbeskattningen och av de andra grunder för sjukvårdspremien som avses i 18 kap. 14, 16—19 och 19 a § i sjukförsäkringslagen (1224/2004).

Om en försäkrad får annan förvärvsinkomst än sådan som avses i 18 kap. 15—18 § i sjukförsäkringslagen, ska hos honom eller henne, utöver vad som bestäms i 1 mom., tas ut 0,l7 procent som sjukförsäkringens sjukvårdspremie.

2 §
Premieprocentsatsen för sjukförsäkringens dagpenningspremie

Sjukförsäkringens dagpenningspremie som tas ut hos löntagare och företagare 2013 utgör 0,74 procent av löneinkomsten, arbetsinkomsten och de andra grunder för dagpenningspremien som avses i 18 kap. 15—18 § i sjukförsäkringslagen.

Företagares tilläggsfinansieringsandel som, utöver den premie som avses i 1 mom., tas ut hos företagare 2013 är 0,14 procent av arbetsinkomsten enligt den försäkring som avses i lagen om pension för företagare (1272/2006).

3 §
Avgiftsprocentsatsen för arbetsgivares sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som betalas av arbetsgivarna 2013 utgör 2,04 procent av den lön som avses i 4 § i lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963).

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013 och gäller till och med den 31 december 2013.

Förordningens 1 § tillämpas på sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut för 2013.

Förordningens 2 och 3 § tillämpas på premier och avgifter som grundar sig på den lön eller arbetsinkomst som betalas ut för 2013.

  Helsingfors den 22 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.