631/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras kapitel 2 i bilaga 2 och bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1193/2011) om tillsyn över aktörer som bearbetar vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter och om användning av vissa biprodukter, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Kirsti Huovinen

Bilaga 2


Kapitel 2 TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER VID FODERBLANDNINGSCENTRALER

I foderblandningscentraler får som foderråvaror användas endast följande biprodukter:

1) biprodukter som bearbetats i en registrerad uppsamlingscentral,

2) i godkända anläggningar bearbetade biprodukter av kategori 2 och 3,

3) fisk och färska biprodukter från fisk,

4) ben från nötkreatur, ren och älg som hör till kategori 2 och kategori 3 och som härrör från en enligt livsmedelslagen godkänd anläggning där kött hanteras. Ben från nötkreatur skall vara avkylda, ben från ren och älg skall vara djupfrysta.

5) livsmedel av animaliskt ursprung eller livsmedel som innehåller produkter av animaliskt ursprung i enlighet med artikel 10 f i biproduktförordningen så som frysta, syrade eller upphettade; behandlingen behöver inte göras om livsmedlen, vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel, omedelbart används för framställning av foder,

6) matavfall som avses i punkt 22 i bilaga I till tillämpningsförordningen.


Bilaga 3

TILLÅTNA ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH DÄRAV FRAMSTÄLLDA PRODUKTER I FRAMSTÄLLNINGEN AV FODER I FODERCENTRALER PÅ GÅRD OCH I FODERBLANDNINGSCENTRALER VILKA LEVERERAR FODER ENDAST TILL PÄLSFARMER SOM STÅR UNDER DERAS KONTROLL

I fodercentraler på gård får som foderråvaror användas endast följande animaliska biprodukter och därav framställda produkter:

1) biprodukter som bearbetats i en registrerad uppsamlingscentral,

2) i godkända anläggningar bearbetade biprodukter av kategori 2 och 3,

3) fisk och färska biprodukter från fisk,

4) animaliska biprodukter som hör till kategori 2 och kategori 3 och som härrör från en enligt livsmedelslagen godkänd anläggning där kött hanteras,

5) livsmedel i enlighet med artikel 10 punkt f i biproduktförordningen vilka inte längre är avsedda att användas som livsmedel,

6) matavfall som avses i punkt 22 i bilaga I till tillämpningsförordningen,

7) kroppar av sådana avlivade höns och sådana kroppar av avlivade broilrar och kalkoner som uppkommer i broiler- och kalkonproduktionen, vilka inte har avlivats till följd av sjukdomar som kan överföras till människor eller djur eller till följd av misstanke om sådana sjukdomar,

8) kroppar av rävar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för räv, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar,

9) kroppar av mårdhundar i annat pälsdjursfoder än sådant som är avsett för mårdhund, för användning på samma gård som från vilken kropparna härstammar.

Sådana kroppar av räv och mårdhund som avses i punkterna 9 och 10 ska alltigenom bearbetas genom upphettning till minst 100 °C före användningen som foder. Andra biprodukter av kategori 2 än kroppar av rävar och mårdhundar ska behandlas med syra eller upphettas till 100 °C före användning som foder. Kropparna ska före upphettningen finfördelas till bitar som har en diameter på högst 50 millimeter.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.