630/2012

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

upphävs i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010) 18 § 2 mom. och

ändras 19 § och 22 § 1 mom. som följer:

19 §
Biprodukter och därav framställda produkter som hör till kategori 1 och kategori 2

I Finland är Livsmedelssäkerhetsverket den behöriga myndighet som avses i artikel 48.1 i biproduktförordningen.

22 §
Importtillstånd

Importtillstånd som avses i 21 § beviljas om det kan säkerställas att import på den inre marknaden av biprodukterna inte innebär risk för spridning av djursjukdomar. Livsmedelssäkerhetsverket ska i importtillståndet ställa nödvändiga villkor som gäller djurhälsa. De biprodukter som importeras med stöd av importtillstånd ska transporteras direkt till den godkända eller registrerad anläggning som har beviljats tillstånd. Importtillstånd kan beviljas högst för ett år åt gången.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

Rådets förordning (EG) nr 169/2009 (32009R1069); EUT Nr L 300, 14.11.2009, s. 1
Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (32011R0142); EUT Nr L 54, 26.2.2011, s. 1

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.