629/2012

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 15 november 2012

Statsrådets förordning om skydd av svin

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 5 § 2 mom. och 6 § 2 mom. i djurskyddslagen (247/1996):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om djurskydd vid hållande av svin (Sus scrofa domestica).

Utöver vad som föreskrivs i denna förordning finns bestämmelser om hållande av svin i djurskyddsförordningen (396/1996).

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) galt könsmoget svin av hankön som hålls för avel,

2) gylta könsmoget svin av honkön från betäckningen eller insemineringen fram till första grisningen,

3) sugga svin av honkön i samband med första grisningen och därefter,

4) digivande sugga svin av honkön från dräktighetens slutskede till smågrisarnas avvänjning,

5) sinsugga svin av honkön från smågrisarnas avvänjning till slutskedet av nästa dräktighet,

6) smågris gris från födseln till avvänjningen,

7) avvand gris gris från avvänjningen till tio veckors ålder,

8) gödsvin svin från tio veckors ålder tills aveln inleds,

9) slaktsvin svin från tio veckors ålder tills det slaktas.

3 §
Uppfödning av svin i grupp

Svin ska hållas i grupp, om inte avskiljande från gruppen är befogat av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren. Efter att orsaken undanröjts ska svinet återplaceras i gruppen.

En sugga eller en gylta får dock hållas avskilt från gruppen under den tid som börjar en vecka före beräknad tid för grisning och slutar fyra veckor efter följande betäckning eller inseminering som leder till dräktighet.

En galt får hållas i en individuell box där den kan vända sig.

Svin som av veterinärmedicinska skäl eller på grund av aggressivt beteende hos djuren har avskilts från gruppen ska obehindrat kunna vända sig i sin individuella box, om inte något annat följer av veterinärmedicinska skäl.

Svin får inte hållas uppbundna med bindslen.

4 §
Allmänna krav på förvaringsutrymmet

De inre ytorna i djurstall och boxar avsedda för svinhållning samt utrustning och anordningar för svinhållning ska lätt kunna hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. I ytbehandlingen får inte träskyddskemikalier, målarfärg eller andra medel användas på ett sådant sätt att de kan orsaka förgiftning hos svin.

Byggnader, boxar, utrustning och anordningar ska hållas i gott skick så att de inte skadar djuren eller äventyrar deras hälsa och välbefinnande. Drivgångar och dörröppningar för svin ska vara sådana att djuren kan röra sig obehindrat och att risken för att djuren ska skada sig är så liten som möjligt.

I förvaringsutrymmet ska svinen kunna se andra svin och ha möjlighet till socialt umgänge. Suggor och gyltor kan dock en vecka före grisningen och under grisningen förvaras så att de inte ser andra svin.

Djurstall, boxar, utrustning och anordningar som är avsedda för svinhållning ska hållas rena och vid behov kunna desinfekteras. Gnagare och andra skadedjur ska bekämpas i djurstall. I förvaringsutrymmet ska svinen ha skilda ligg-, foder- och gödselområden. Liggplatsen ska vara ren och torr och ha lämplig temperatur för svin, och vid behov vara lämpligt dränerad.

I förvaringsutrymmen för svin ska det för sjuka eller skadade svin eller svin som av andra orsaker har avskilts från de övriga svinen finnas ett utrymme som utgör minst 5 procent av ytbehovet för det totala antalet djur i förvaringsutrymmet.

Djurskötaren ska vara beredd på nödsituationer och ha tillgång till nödvändig räddnings- och brandbekämpningsutrustning. Svinen i ett djurstall ska i nödsituationer snabbt kunna utrymmas från förvaringsutrymmena.

5 §
Golv

Golvet i djurstallet ska vara sådant att flytande sekret avlägsnas på ett ändamålsenligt sätt eller absorberas väl i ströet. Golvet ska vara lämpligt med beaktande av hur stora och tunga de svin som förvaras där är. Om strö inte används på golvet ska golvytan vara stark, stabil och jämn. Vid behov ska svinens liggplats förses med strö.

Spaltgolv, gallergolv eller andra perforerade golv ska vara sådana att svinens klövar inte fastnar eller skadas på något annat sätt. Spaltgolv av betong i gruppboxar ska överensstämma med kraven i punkt 1 i bilagan.

Gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin ska överensstämma med kraven i punkt 2 i bilagan.

Betäckningsboxen ska ha ett golv med fast underlag och vara lämpligt ströad.

6 §
Förhållandena i djurstallet

Djurstallet ska ha en sådan ventilation att luftens strömningshastighet, fuktighet, dammängd och halt av skadliga gaser inte stiger till en nivå som är skadlig. Temperaturen i djurstallet ska vara lämplig för djuren.

Om djurens hälsa och välbefinnande är beroende av ett maskinellt ventilationssystem, ska det i djurstallet finnas möjlighet att anlägga en ventilation som är tillräcklig med tanke på djurens hälsa och välbefinnande även vid eventuella störningar i det maskinella ventilationssystemet. Det maskinella ventilationssystemet ska då ha ett larmsystem som ger larm vid störningar. Larmsystemet ska testas regelbundet.

Ljusintensiteten i förvaringsutrymmet för svin ska vara åtminstone 40 lux under minst 8 timmar per dag. I alla avdelningar i förvaringsutrymmet för svin ska det även finnas dagsljus. Svinen får inte ständigt vara utsatta för buller som överstiger 65 decibel (dB(A)).

7 §
Anordningar och redskap

Anordningar och redskap samt foderkoppar och fodertråg som används vid svinhållning ska byggas och installeras så att de inte orsakar svinen någon fara. Foderkopparna och fodertrågen ska placeras så att de är inom räckhåll för alla djur.

Förvaringsutrymmet för svin ska ha tillräckligt många dricksplatser. Vattenbehållarna, trågen och vattningssystemen ska vara placerade i förvaringsutrymmet så att de är inom räckhåll för alla djur och så att de inte skadar djuren.

Om automatiska vattnings- eller utfodringssystem används i förvaringsutrymmet ska svinen vänjas vid att använda dem.

8 §
Golvet i individuella boxar för suggor och gyltor

Minst hälften av golvytan i individuella boxar för suggor och gyltor ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.

9 §
Grisningsboxar och grisningshäckar

I grisningsboxen eller grisningshäcken ska det finnas tillräckligt med fritt utrymme bakom suggan eller gyltan för grisningen. Grisningsboxen eller grisningshäcken ska vara sådan att suggan utan svårigheter kan dia smågrisarna. Om suggan kan gå fritt i grisningsboxen måste boxen vara utformad så att smågrisarna skyddas mot suggan, t.ex. genom en stång som löper runt boxen nära golvet.

Minst hälften av golvytan i grisningsboxen ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.

I grisningsboxen ska smågrisarna ha en liggplats med fast och torrt underlag där alla smågrisar samtidigt kan ligga ned.

Dessutom ska smågrisarna vid behov ha en ändamålsenlig värmeapparat.

10 §
Gruppboxar för suggor och gyltor

I gruppboxar ska den sammanlagda fria golvytan vara minst 2,25 kvadratmeter per sugga och minst 1,64 kvadratmeter per gylta. Av den sammanlagda golvytan ska minst 1,3 kvadratmeter per sugga och minst 0,95 kvadratmeter per gylta utgöras av ett enhetligt golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.

Till den sammanlagda fria golvytan räknas inte golvytan under utfodrings- eller liggboxar.

Om djuren hålls i en grupp på under sex individer, ska den sammanlagda fria golvyta som finns till djurens förfogande vara 10 procent större än den yta som djuren beräknas behöva. I fråga om en grupp på minst 40 individer får den sammanlagda fria golvyta som djuren kan förfoga över vara 10 procent mindre än den golvyta som beräknas enligt 1 mom.

Sidorna på gruppboxar för suggor och gyltor ska vara över 2,8 meter långa. Om djuren hålls i en grupp på under sex individer ska sidorna på boxen dock vara över 2,4 meter långa.

11 §
Galtboxar

I en galtbox ska det finnas minst 6 kvadratmeter fri golvyta, och minst 4 kvadratmeter av denna yta ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan. Galten ska dessutom kunna känna lukten av, höra och se andra svin.

Om galtens box också används för betäckning ska det finnas minst 10 kvadratmeter fri golvyta.

12 §
Fållor och beten

Om svinen kan komma ut och röra på sig, ska gångarna mellan djurstallet och fållan eller betet vara trygga för svinen.

Fållornas och betenas stängsel ska vara trygga för svinen och av ett material som är lämpligt för dem. Stängslen ska hållas i gott skick så att svinen inte skadar sig eller rymmer. Elstängsel ska byggas och underhållas så att de inte orsakar svinen onödigt lidande.

Svinen ska vid behov ha tillgång till ett lämpligt skydd för oväder.

13 §
Omsorg om djurens välbefinnande

Särskild uppmärksamhet ska ägnas inspektion av svinens hälsa och välbefinnande när djuren är högdräktiga, nyligen har grisat eller ger di och vid stora förändringar av vårdförhållandena.

Svin ska inspekteras individuellt om det är nödvändigt utifrån en allmän inspektion. Djurens klövar ska inspekteras tillräckligt ofta och verkas vid behov.

Svin ska ha ständig tillgång till en tillräcklig mängd sådant material som inte äventyrar djurens hälsa och med vars hjälp svinen kan tillfredsställa sina arttypiska beteendebehov såsom att böka och undersöka.

14 §
Sammanslagning av olika grupper av svin

Sammanslagning av olika grupper av svin ska undvikas. Om grupper av svin trots allt måste slås samman eller nya djur tillföras en grupp, ska särskild vikt fästas vid eventuella beteendeproblem till följd av omställningar i de sociala relationerna. Svinen ska ha tillräckliga möjligheter att gömma sig och dra sig undan andra svin. Vid sammanslagning av olika grupper av svin får lugnande läkemedel användas endast av särskilda skäl och under tillsyn av en veterinär.

Om det i en grupp av svin finns tecken på våldsamma slagsmål ska behövliga åtgärder vidtas så att orsakerna kan redas ut och slagsmål undvikas.

15 §
Vattning och utfodring av svin

Det foder som ges till svinen ska till näringssammansättningen vara lämpligt för svin och innehålla tillräckligt med energi. Svinen ska utfodras minst en gång om dagen. Sinsuggor och gyltor ska dessutom ges tillräckligt med mättande och fiberrikt foder så att hungerkänslorna kan mättas och behovet att tugga tillfredsställas.

De svin som hålls i grupp ska kunna äta samtidigt om inte foder ständigt står till buds eller om inte en automatisk utfodringsanordning som utfodrar ett svin åt gången används vid utfodringen. Suggor och gyltor som hålls i grupp måste utfodras så att varje djur får tillräckligt med foder även när det finns andra djur som konkurrerar om fodret.

Svin som är äldre än två veckor ska ha ständig tillgång till färskt och rent vatten i tillräcklig mängd.

Svinens vattenbehållare och vattningssystem ska hållas rena. Det ska ses till att urin och avföring inte förorena fodret eller dricksvattnet. Fodertråg som används för utfodring av svin ska överensstämma med kraven i punkt 3 i bilagan om inte foder ständigt står till buds. 

16 §
Skötsel av suggor och gyltor

En vecka före beräknad tidpunkt för grisning måste grisande suggor och gyltor få tillgång till tillräcklig mängd lämpligt material att bygga bo av.

Om en sugga eller gylta sätts i grisningshäck ska suggan eller gyltan först rengöras grundligt.

17 §
Avvänjning av grisar

Smågrisar som är under 28 dagar gamla får inte avvänjas om avvänjning inte är nödvändig för djurens hälsa eller välbefinnande. Om grisarna förflyttas från förvaringsutrymmet för suggor till ett utrymme som särskilt är avsett för ändamålet och som töms, genomgår grundlig rengöring och desinficeras innan den nya gruppen av grisar kommer, får grisarna dock avvänjas redan då de är 21 dagar gamla.

Grisarna ska i god tid före avvänjningen vänjas vid det foder de får efter avvänjningen.

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Genom denna förordning upphävs 17 § i djurskyddsförordningen samt jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurskyddskrav vid svinhållning (958/2002).

19 §
Övergångsbestämmelser

På ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft ska 3 § 5 mom., kravet på dagsljus i 5 § 3 mom. samt kraven på golvytan i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin i punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den 1 januari 2018.

På ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft ska 8 §, 9 § 2 mom. samt kraven på golvstrukturen i en box enligt 11 § 1 mom. och punkt 2 i bilagan tillämpas från och med den 1 januari 2028.

På ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft ska kravet enligt 10 § 1 mom. på att dräneringsöppningarna får utgöra högst 10 procent av golvytan samt 2 mom. i nämnda paragraf tillämpas från och med den 1 januari 2028.

I ett svinstall som är verksamt när denna förordning träder i kraft får golvytan under utfodrings- och liggboxar fram till den 31 december 2027 räknas till den sammanlagda fria golvytan i gruppboxar för suggor och gyltor.

I stället för de bestämmelser som nämns i 1—4 mom. ska de krav som gäller vid denna förordnings ikraftträdande tillämpas under övergångstiden. På ett sådant svinstall eller en sådan avdelning i ett svinstall som renoveras grundligt och på ett nytt förvaringsutrymme för svin som byggs efter förordningens ikraftträdande ska förordningen trots 1—4 mom. dock tillämpas när renoveringen slutförts eller det nya förvaringsutrymmet färdigställts.

  Helsingfors den 15 november 2012

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Susanna Ahlström

Bilaga

1. Krav på spaltgolv av betong i gruppboxar

Grupp av svin Spaltens bredd eller hålets diameter, högst (mm) Stavarnas bredd, minst (mm)
Smågris 11 50
Avvand gris 14 50
Göd- och slaktsvin 18 80
Sugga och gylta 20 80

I fråga om spaltens bredd eller hålets diameter och stavarnas bredd i golv godkänns måttavvikelser i enlighet med den europeiska standarden EN 12737:2004+A1:2007 (Förtillverkade betongprodukter - Spaltgolv för djurstallar, SFS-EN 12737:2004+A1:2007).


2. Minimikrav på fria golvytor i gruppboxar för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin, per svin

Svinets vikt (kg) Golvyta (m2/djur)
högst 30 0,40
över 30 men högst 60 0,60
över 60 men högst 110 0,90
över 110 men högst 130 1,00
över 130 1,20

Minst två tredjedelar av golvytan i en gruppbox för avvanda grisar, slaktsvin och gödsvin ska utgöras av ett golv med fast underlag eller ett sådant spaltgolv, gallergolv eller annat perforerat golv där dräneringsöppningarna utgör högst 10 procent av ytan.


3. Längden på fodertråg som används vid utfodringen av svin, per svin

Svinets vikt (kg) Längden på fodertrågets kant, minst (cm/djur)
< 25 15
25–50 25
> 50 30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.