625/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om Rättsregistercentralen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Rättsregistercentralen

Rättsregistercentralen är ett ämbetsverk som hör till justitieministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att

1) vara registeransvarig för informationssystemen och registren inom justitieministeriets förvaltningsområde samt förmedla av justitieförvaltningsmyndigheterna anmälda uppgifter till andra myndigheter,

2) sköta verkställighetsuppgifter som gäller böter, förverkandepåföljder, avgifter och fordringar samt föra statens talan i dessa uppgifter,

3) på uppdrag av enheter inom justitieministeriets förvaltningsområde sköta registerföringen i fråga om register som används för forskningsändamål och sköta uppgifter i samband med registren,

4) sköta underhåll och utveckling av informationssystemen inom justitieministeriets förvaltningsområde i samarbete med ämbetsverken inom förvaltningsområdet, enligt vad som har avtalats i serviceavtalen.

Rättsregistercentralen producerar själv de tjänster som behövs eller skaffar dem hos andra tjänsteproducenter.

2 §
Ledning och organisation

Rättsregistercentralen leds av en direktör som svarar för verksamhetens resultat. Direktören bistås av en ledningsgrupp vars sammansättning och uppgifter bestäms i arbetsordningen.

Vid Rättsregistercentralen finns verksamhetsenheter i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen. Verksamhetsenheterna leds av en biträdande direktör eller en branschdirektör.

3 §
Beslutanderätt

De ärenden som Rättsregisterscentralen ska besluta om avgörs av direktören, en biträdande direktör, en branschdirektör eller någon annan tjänsteman på det sätt som bestäms i arbetsordningen. Direktören får i enskilda fall förbehålla sig beslutanderätten.

Ett ärende avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

4 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för direktören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppdraget förutsätter, i praktiken visad ledarförmåga samt erfarenhet av ledarskap.

Behörighetsvillkor för biträdande direktör och branschdirektör är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga samt god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.

5 §
Utnämning

Direktören utnämns av statsrådet.

Direktören utnämner de övriga tjänstemännen samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag och om ordnandet av verksamheten vid Rättsregistercentralen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om organisering av arbetet, verksamhetsenheter, ledning samt behandling och avgörande av ärenden vid Rättsregistercentralen finns i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av direktören.

7 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2013.

Genom denna lag upphävs lagen om Rättsregistercentralen (1287/1995).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Övergångsbestämmelser

Till Rättsregistercentralen överförs vid ikraftträdandet av denna lag sådana pågående projekt och anskaffningar vid Justitieförvaltningens datateknikcentral som enligt denna lag hör till Rättsregistercentralens uppgifter.

Vid ikraftträdandet av denna lag överförs avtal och andra förbindelser som hänför sig till Rättsregistercentralens uppgifter samt förvaltningen av övriga förpliktelser och rättigheter från Justitieförvaltningens datateknikcentral till Rättsregistercentralen i enlighet med vad som avtalas separat.

Vid Rättsregistercentralen kan före denna lags ikraftträdande inrättas nya tjänster så som föreskrivs i statstjänstemannalagen (750/1994). När andra tjänster än tjänsten som Rättsregistercentralens direktör tillsätts för första gången görs utnämningen av justitieministeriet på förslag av Rättsregistercentralen.

RP 122/2012
LaUB 11/2012
RSv 95/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.