624/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om ändring av 22 § i lagen om pension för lantbruksföretagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 22 § 5 mom. som följer:

22 §
Arbetspensionsförsäkringsavgift

Den nedsatta procentsatsen är 54 procent av basprocentsatsen för arbetspensionsförsäkringsavgiften. Mellanprocentsatsen är den nedsatta procentsatsen multiplicerad med det tal som fås då summan av arbetsinkomsten multiplicerad med 0,46 och 3 030,12 euro divideras med 11 899,95 euro. Vid beräknandet av mellanprocentsatsen beaktas arbetsinkomsten till högst 30 300,71 euro.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På de arbetspensionsförsäkringsavgifter som gäller tiden före den 1 januari 2013 tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

De belopp och gränsbelopp som avses i denna lag motsvarar värdet ett (1,000) för den i 96 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda lönekoefficienten år 2004.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 119/2012
ShUB 12/2012
RSv 81/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.