622/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 3 kap. 4 § 1 mom. och 5 §, 4 kap. 7 §, 5 kap. 4 §, 5 § 2 och 3 mom., 7 §, 8 § 1 mom. och 10 § 3 mom., 15 kap. 16 a § 1 mom. samt temporärt 18 kap. 9 och 10 §,

av dem 3 kap. 5 § sådan den lyder i lag 531/2009, 5 kap. 4 § och 5 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 802/2008, 7 § sådan den lyder i lagarna 885/2005 och 802/2008, 8 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1142/2010 och 10 § 3 mom. sådant det lyder i lag 770/2008, 15 kap. 16 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 1334/2010 samt 18 kap. 9 och 10 § sådana de lyder i lag 1113/2005, som följer:

3 kap.

Ersättningar för vård och undersökningar

4 §
Till ersättning berättigande andel av läkar- eller tandläkararvoden

Läkar- och tandläkarkostnader för undersökning och behandling ersätts till ett belopp som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts enligt 6 §. Om arvodet är större än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning beloppet av arvodet. För laboratorieundersökningar och radiologiska undersökningar som utförts och åtgärder som vidtagits av läkare och tandläkare betalas dock ersättning enligt 5 § 1 mom.


5 §
Till ersättning berättigande andel av undersökning och behandling som ordinerats av läkare eller tandläkare

Kostnaderna för undersökning och behandling som ordinerats av en läkare eller tandläkare på en och samma gång ersätts till ett belopp som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts enligt 6 §. Om arvodet för undersökningen eller behandlingen är större än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än den ersättningstaxa som fastställts som ersättningsgrund, betalas i ersättning beloppet av arvodet.

Undersökning och behandling som ordinerats av en läkare eller en tandläkare ersätts på basis av en och samma ordination för högst 15 undersöknings- eller behandlingstillfällen, om undersökningen har utförts eller behandlingen getts inom ett år efter ordinationen. Av en tandläkare ordinerad undersökning som utförts eller behandling som getts av en munhygienist ersätts på basis av en och samma ordination för högst 15 undersöknings- eller behandlingstillfällen, om undersökningen har utförts eller behandlingen getts inom två år efter ordinationen. Med undersöknings- och behandlingstillfälle avses undersökning som utförts och behandling som getts under en och samma dag.

Undersökning som utförts och behandling som getts på en bäddavdelning på ett privatsjukhus betraktas som ordinerad på en och samma gång, om åtgärderna vidtagits inom en vecka efter den första undersöknings- eller behandlingsåtgärden.

4 kap.

Ersättning för resekostnader

7 §
Ersättningens belopp och självriskandel

Resekostnaderna för en försäkrad ersätts till fullt belopp till den del kostnaderna för en enkelresa överstiger 14,25 euro (självriskandel). Ersättning betalas dock högst för ett belopp som motsvarar den ersättningstaxa som fastställts som grund för ersättningen.

Om det sammanlagda beloppet av de resekostnader för ersättningsgilla resor enligt denna lag eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner som den försäkrade själv ska betala och som uppstått under ett och samma kalenderår överstiger 242,25 euro (årlig självriskandel), ersätts den överskjutande delen till fullt belopp, dock högst till ett belopp som motsvarar den fastställda ersättningstaxan.

5 kap.

Läkemedelsersättningar

4 §
Grundersättning

Ersättningen för läkemedel som har godkänts att omfattas av grundersättning är 35 procent av den grund för ersättningen som avses i 9 § 1, 2 eller 3 mom.

5 §
Specialersättning

Specialersättningen för läkemedel är följande av den grund för ersättningen som avses i 9 § 1, 2 eller 3 mom.:

1) 65 procent, om det är fråga om nödvändiga läkemedel som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar (lägre specialersättning), och

2) 100 procent av det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 3 euro, då det är fråga om nödvändiga läkemedel med ersättande eller korrigerande verkan som används vid behandlingen av svåra och långvariga sjukdomar (högre specialersättning).

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka sjukdomar som på medicinska grunder ska bedömas som svåra och långvariga och i fråga om vilka kostnaderna för behandling med läkemedel med stöd av denna lag ersätts med 65 eller 100 procent. Folkpensionsanstalten beslutar om de medicinska villkor för svåra och långvariga sjukdomar som ska uppfyllas för att specialersättning för läkemedel ska vara medicinskt motiverad.

7 §
Ersättning för kliniska näringspreparat och salvbaser

Kliniska näringspreparat som används vid behandlingen av svåra sjukdomar ersätts med 35 eller 65 procent av den grund för ersättningen som avses i 9 § 1 eller 3 mom.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om vilka sjukdomar som på medicinska grunder ska bedömas som svåra och i fråga om vilka gäller att kostnaderna för behandling med kliniska näringspreparat med stöd av denna lag ersätts med 35 eller 65 procent. Folkpensionsanstalten beslutar om de medicinska villkor för svåra sjukdomar som ska uppfyllas för att ersättning för kliniska näringspreparat ska vara medicinskt motiverad.

Salvbaser som används vid behandling av långvariga hudsjukdomar ersätts med 35 procent av den grund för ersättningen som avses i 9 § 1 eller 3 mom.

8 §
Årlig självriskandel och rätt till tilläggsersättning

Om det sammanlagda beloppet av de ickeersatta kostnader som utgör grunden för ersättning och som den försäkrade under ett och samma kalenderår har haft för sådana läkemedel, kliniska näringspreparat och salvbaser som ersätts den försäkrade enligt detta kapitel överstiger 670 euro (årlig självriskandel), har den försäkrade rätt till en tilläggsersättning för det överstigande beloppet. Tilläggsersättningen är 100 procent av det belopp som överstiger den läkemedelsspecifika självriskandelen på 1,50 euro.


10 §
Dosdispensering

En förutsättning för att den försäkrade ska få ersättning för det arvode som tas ut för dosdispenseringen är att apoteket har ingått ett avtal om dosdispensering med Folkpensionsanstalten. Arvodet för dosdispenseringen ersätts den försäkrade till 35 procent. Om det arvode som tas ut för dosdispenseringen av läkemedel som motsvarar en veckas behandling är större än 3,60 euro, betalas ersättningen utifrån ett arvode på 3,60 euro.


15 kap.

Verkställighet

16 a §
Ersättning av kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som getts med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller överenskommelser om social trygghet eller sjukvård

Till en enhet som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ersätter Folkpensionsanstalten, på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet, av statens medel de kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som med stöd av den i 16 § avsedda förordningen, den nordiska konventionen om social trygghet eller en annan för Finland bindande internationell överenskommelse om social trygghet eller sjukvård getts till personer som är försäkrade någon annanstans än i Finland. Av de ovan avsedda kostnaderna ersätts högst beloppet av kostnaderna för ordnandet av tjänsten minskat med den klientavgift som tagits ut hos klienten. Med kostnader för ordnandet av vårdtjänsten avses den avgift som en kommun som inte hör till samkommunen med stöd av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen skulle betala till samkommunen för kostnaderna för vården av en av sina invånare, om kommunen skulle betala vården. Om klienten vårdas vid en hälsovårdscentral, ett sjukhus eller en annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som en kommun eller en samkommun är huvudman för, avses med kostnader för ordnandet av tjänsten den avgift som med stöd av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen skulle tas ut hos patientens hemkommun om patienten kom från en annan kommun. Av statens medel ersätter Folkpensionsanstalten också de kostnadsersättningar för sjukvårds- och moderskapsförmåner som ska betalas till främmande stater. Kostnadsersättningar som betalas av en främmande stat redovisas till staten.


18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

9 §
De försäkrades finansieringsandel

Under åren 2013 och 2014 finansieras med intäkterna av sjukförsäkringens sjukvårdspremie som tas ut hos de försäkrade 50 procent av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de utgifter för sjukvårdsförsäkringen som avses i 8 § 1 mom. 1—4 punkten samt 2 och 3 mom. och den korrigeringspost som avses i 2 mom. i denna paragraf.

Korrigeringsposten är 143 miljoner euro år 2013 och 153 miljoner euro år 2014. Korrigeringsposten finansieras med intäkterna från sjukvårdsförsäkringens sjukvårdspremie.

10 §
Statens finansieringsandel

Under åren 2013 och 2014 finansieras av statens medel 50 procent av skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de utgifter för sjukvårdsförsäkringen som avses i 8 § 1 mom. 1—4 punkten samt 2 och 3 mom. och den korrigeringspost som avses i 9 § 2 mom. Av statens medel finansieras också de sjukvårdskostnader som avses i 8 § 1 mom. 5 punkten till den del de inte kan täckas med kostnadsersättningar som erhållits från utlandet på grundval av sjukvårdsförmåner som beviljats i Finland.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Lagens 3 kap. 4 § 1 mom. och 5 § samt 4 kap. 7 § tillämpas på ersättning av kostnader som uppkommer efter ikraftträdandet av denna lag. Lagens 5 kap. 4 §, 5 § 2 och 3 mom., 7 § och 10 § 3 mom. tillämpas från och med den 1 februari 2013 på kostnader som uppkommer den 1 februari 2013 eller därefter. Ikraftträdandebestämmelsens 6 mom. tillämpas från och med den 1 december 2012.

Bestämmelserna i 18 kap. 9 och 10 § gäller till och med den 31 december 2014.

I fråga om ersättningsgilla läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd sänker läkemedelsprisnämnden de skäliga partipriser som gäller den 1 februari 2013 med 5 procent. Innan ärendet avgörs ska läkemedelsprisnämnden höra innehavaren av försäljningstillstånd. Beslutet om en sänkning av det skäliga partipriset träder i kraft den 1 februari 2013. Läkemedelsprisnämndens beslut ska iakttas trots att ändring har sökts till dess ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft. Läkemedelsprisnämnden kan överföra avgörandet av beslut om sänkning av skäliga partipriser på direktören.

Om en sådan ansökan om fastställande av ersättning och skäligt partipris för ett läkemedelspreparat som kräver försäljningstillstånd som är under behandling i läkemedelsprisnämnden ska avgöras mellan den 1 december 2012 och den 31 januari 2013, ska läkemedelsprisnämnden vid fastställandet av partipriset beakta den prissänkning om 5 procent som verkställs den 1 februari 2013.

Om innehavaren av försäljningstillståndet för ett preparat inte önskar att preparatet ska omfattas av ersättningssystemet till det sänkta partipriset, kan innehavaren säga upp preparatet i ersättningssystemet från och med den 1 februari 2013 genom att skriftligen meddela läkemedelsprisnämnden detta senast den 3 december 2012.

Det belopp som anges i 5 kap. 8 § 1 mom. i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet som avses i lagen om folkpensionsindex (456/2001) enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalas ut i januari 2013 har räknats ut.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 113/2012
ShUB 17/2012
RSv 104/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.