612/2012

Utfärdad i Helsingfors den 16 november 2012

Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996) 2 § 20 punkten, 12 § 1 mom. 3 punkten, 14 § 1 mom., 21 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt bilagan,

sådana de lyder, 2 § 20 punkten, 14 § 1 mom., 21 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. samt skattetabell 1 i bilagan i lag 1400/2010, skattetabell 2 i bilagan i lag 1444/2011 samt 12 § 1 mom. 3 punkten i lag 1168/2002, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder i lagarna 1306/2007 och 1400/2010, en ny 21 punkt, till 12 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 1168/2002, en ny 4 punkt och till 21 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1400/2010, en ny 4 punkt som följer:

2 §

I denna lag avses med


20) uppvärmning användning av bränslen för förbränningsändamål,

21) privat fritidsbåt ett fartyg som av en fysisk eller juridisk person som äger eller hyr fartyget eller på något annat sätt fått nyttjanderätt till det används för annat än kommersiella ändamål och särskilt för andra ändamål än transport av passagerare eller varor mot ersättning eller i en offentlig myndighets verksamhet eller för tillhandahållande av tjänster.

12 §

Fritt från accis och försörjningsberedskapsavgift är


3) stenkol som används vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion,

4) stenkol som används i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar.


14 §

Om någon annan än en godkänd upplagshavare har använt stenkol enligt 4 § 3 mom. eller för ändamål som enligt 12 § 1 mom. 1, 3 eller 4 punkten är skattefria, genomförs skattesänkningen eller skattefriheten genom att den betalda skatten helt eller delvis på ansökan återbärs till användaren.


21 §

Fri från punktskatt och försörjningsberedskapsavgift är naturgas som används


3) vid elproduktion och vid idriftsättning, urdrifttagning eller upprätthållande av produktionsberedskap för separat elproduktion, med undantag för elproduktion som avses i 5 § 2 mom.,

4) i fartygstrafik som drivmedel för andra fartyg än privata fritidsbåtar.

En naturgasnätsinnehavare eller en godkänd upplagshavare får överlåta naturgas skattefritt, om mottagaren är en registrerad användare eller om naturgasen överlåts för att användas för det ändamål som nämns i 1 mom. 4 punkten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 91/2012
FiUB 19/2012
RSv 99/2012

  Helsingfors den 16 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Bilaga

SKATTETABELL 1
Produkt Produktgrupp Energiinnehållsskatt Koldioxidskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Stenkol, stenkolsbriketter, fasta bränslen av stenkol euro/t 1 47,10 84,43 1,18 132,71
Naturgas euro/MWh 2  6,65*  6,93 0,084 13,664
* Energiinnehållsskatten på naturgas är 4,45 euro/MWh 1.1.2013—31.12.2014.
SKATTETABELL 2
Produkt Produktgrupp Energiskatt Försörjningsberedskapsavgift Sammanlagt
Elström cent/kWh
— skatteklass I 1  1,69 0,013  1,703
— skatteklass II 2  0,69 0,013  0,703
Tallolja cent/kg 3 19,21 0 19,21
Bränntorv euro/MWh 4  5,90* 0  5,90
* Skatten på bränntorv är 4,90 euro/MWh 1.1.2013—31.12.2014.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.