608/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser (1048/ 2003) 2 § och 3 § 1 mom., av dem 2 § sådan den lyder i förordning 964/2009, som följer:

2 §
Uppgifter

Delegationen för beredning av arbetarskyddsbestämmelser ska

1) bereda författningar som gäller arbetssäkerhet och annat arbetarskydd,

2) följa och främja det europeiska och internationella samarbetet inom sitt område,

3) följa forskningen om arbetarskyddet,

4) ge utlåtanden i frågor som hör till dess verksamhetsområde,

5) sköta övriga  beredningsuppgifter  som social- och hälsovårdsministeriet ger delegationen.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst tolv andra medlemmar. Var och en av dem har en personlig suppleant. I delegationen ska finnas företrädare för åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, regionförvaltningen för arbetarskyddet, en forskningsanstalt inom branschen samt centralorganisationerna för arbetsgivarna, arbetstagarna och dem som utför eget arbete.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

  Helsingfors den 8 november 2012

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Konsultativ tjänsteman
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.