605/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten (1108/2009) 2 §, 5 § 2 mom., 9 och 10 §, 11 § 1 punkten, 13 § 1 mom. 3 punkten, 16 §, 19 § 3 mom. och 21 § som följer:

2 §
Organisation

Till Brottspåföljdsmyndigheten hör en centralförvaltningsenhet, tre brottspåföljdsregioner, en verkställighetsenhet och en hälsovårdsenhet.

Centralförvaltningsenheten har enheter så som det föreskrivs i myndighetens arbetsordning. Centralförvaltningsenheten är verksam i Helsingfors.

Inom en brottspåföljdsregion finns ett bedömningscentrum, enheter för samhällspåföljder och fängelser samt vid behov andra enheter som svarar för straffverkställighet och verkställighet av häktning.

Verkställighetsenheten kan ha verksamhetsställen vid olika enheter inom en brottspåföljdsregion. Den huvudsakliga verksamhetsorten för verkställighetsenheten är Åbo.

Vid hälsovårdsenheten finns sjukhus och polikliniker som kan ha verksamhetsställen vid olika enheter inom en brottspåföljdsregion samt vid behov andra verksamhetsenheter. Den huvudsakliga verksamhetsorten för hälsovårdsenheten är Tavastehus.

5 §
Ledning

En brottspåföljdsregion leds av en regiondirektör. Verkställighetsenheten leds av en verkställighetsdirektör. Ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse leds av en direktör.


9 §
Företrädande hos myndigheter

Generaldirektören eller en av honom eller henne befullmäktigad tjänsteman företräder myndigheten hos domstolar och andra myndigheter. I ärenden som gäller en brottspåföljdsregion företräds myndigheten dock av regiondirektören eller en av direktören befullmäktigad tjänsteman och i ärenden som gäller ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder eller ett fängelse av direktören för enheten. Verkställighetsdirektören eller en av honom eller henne befullmäktigad tjänsteman företräder verkställighetsenheten hos domstolar och andra myndigheter. Ledande överläkaren eller en av honom eller henne befullmäktigad tjänsteman företräder hälsovårdsenheten samt överläkaren eller en av honom eller henne befullmäktigad tjänsteman sjukhuset och polikliniken hos domstolar och andra myndigheter.

10 §
Personal

Vid centralförvaltningsenheten finns utöver en generaldirektörstjänst tjänster samt personal i arbetsavtalsförhållande för ledningen, styrningen och utvecklandet av myndigheten och för centralförvaltningen i övrigt. Generaldirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster vid centralförvaltningsenheten.

Inom en brottspåföljdsregion finns en regiondirektörstjänst och tjänster som direktör för ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande. Generaldirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av en regiondirektörstjänst samt tjänster som direktör för ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse. Regiondirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av övriga tjänster.

Vid verkställighetsenheten finns en verkställighetsdirektörstjänst och tjänster som verkställighetschef och notarie samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande. Generaldirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänsten som verkställighetsdirektör. Verkställighetsdirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av övriga tjänster.

Vid hälsovårdsenheten finns det en tjänst som ledande överläkare och tjänster som överläkare samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande. Generaldirektören beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänsten som ledande överläkare. Ledande överläkaren beslutar om inrättande, överföring, indragning och ändring av övriga tjänster.

Generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid centralförvaltningsenheten som bestämts i arbetsordningen beslutar om överföring och ändring av tjänster mellan brottspåföljdsregionerna och mellan verkställighetsenheten, hälsovårdsenheten och brottspåföljdsregionerna.

11 §
 Tjänstemän som utövar beslutanderätt enligt 1 kap. 8 § i fängelselagen

Tjänstemän som avses i 1 kap. 8 § 1 mom. 4–8 punkten i fängelselagen (767/2005) är

1) verkställighetsdirektören, verkställighetschefen och den notarie som anges i arbetsordningen i egenskap av verkställighetsansvarig,


13 §
Särskilda behörighetsvillkor för tjänstemännen

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag är behörighetsvillkoren för


3) en regiondirektör och verkställighetsdirektören samt en direktör för ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse högre högskoleexamen samt i praktiken visad ledarförmåga och ledningserfarenhet,


16 §
Utnämningsbehörighet

Statsrådet utnämner generaldirektören.

Generaldirektören utnämner regiondirektören, verkställighetsdirektören, ledande överläkaren och tjänstemännen vid centralförvaltningsenheten samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande vid centralförvaltningsenheten. Generaldirektören kan delegera behörigheten att utnämna tjänstemännen och att anställa personal i arbetsavtalsförhållande vid centralförvaltningsenheten till en tjänsteman som är hans eller hennes vikarie.

Regiondirektören, verkställighetsdirektören och direktören för ett bedömningscentrum, en enhet för samhällspåföljder och ett fängelse utnämner de tjänstemän och anställer den personal i arbetsavtalsförhållande som är underställd honom eller henne.

Ledande överläkaren utnämner de tjänstemän och anställer den personal i arbetsavtalsförhållande som är underställd honom eller henne och utnämner överläkaren som leder ett sjukhus eller en poliklinik. Den överläkare som leder ett sjukhus eller en poliklinik utnämner de tjänstemän och anställer den personal i arbetsavtalsförhållande som är underställd honom eller henne.

19 §
Beviljande av tjänstledighet

Generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid centralförvaltningsenheten som anges i arbetsordningen beviljar verkställighetsdirektören och ledande överläkaren tjänstledighet. Verkställighetsdirektören eller någon annan tjänsteman som anges i arbetsordningen beviljar tjänstemän som är underställda verkställighetsdirektören tjänstledighet. Ledande överläkaren eller någon annan tjänsteman som anges i arbetsordningen beviljar den överläkare som leder ett sjukhus eller en poliklinik tjänstledighet. Den överläkare som leder ett sjukhus eller en poliklinik eller någon annan tjänsteman som anges i arbetsordningen beviljar tjänstemän som är underställda den överläkare som leder ett sjukhus eller en poliklinik tjänstledighet.

21 §
Skötseln av uppgifter vid andra verksamhetsenheter

Generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid centralförvaltningsenheten som anges i arbetsordningen kan bestämma att en brottspåföljdsregion också ska sköta uppgifter som hör till en annan brottspåföljdsregion eller en riksomfattande enhet eller att en riksomfattande enhet ska sköta uppgifter som hör till en brottspåföljdsregion.

Regiondirektören, verkställighetsdirektören eller ledande överläkaren vid hälsovårdsenheten kan bestämma att en tjänsteman som är underställd honom eller henne ska sköta sådana uppgifter som hör till en annan brottspåföljdsregion eller en riksomfattande enhet eller att en riksomfattande enhet ska sköta uppgifter som hör till en brottspåföljdsregion. Tjänstemannen i fråga och verksamhetsenheterna ska sinsemellan avtala om den uppgiftshelhet som sköts på detta sätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft. 

  Helsingfors den 8 november 2012  

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Leena Kuusama

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.