601/2012

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2012

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lufttransport av farliga ämnen

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om lufttransport av farliga ämnen (210/1997) 21 §, sådan den lyder i förordning 527/2001,

ändras 1 a § 8 och 9 punkten, 2–5, 5 a och 6 §, 7 § 1 och 3 mom. samt 9, 12–14, 14 a, 15, 16, 17 a och 20 §,

av dem 1 a § 8 och 9 punkten samt 5, 15 och 20 § sådana de lyder i förordning 885/2007, 2, 4, 6 och 14 § sådana de lyder i förordningarna 885/2007 och 659/2009, 3 och 17 a § sådana de lyder i förordningarna 429/2005 och 885/2007, 5 a § sådan den lyder i förordning 429/2005, 7 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordning 659/2009, 13 och 14 a § sådana de lyder i förordning 527/2001 och 16 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 527/2001, samt

fogas till 8 §, sådan den lyder i förordning 429/2005, ett nytt 2 mom. som följer:

1 a §
Definitioner

I denna förordning avses med


8) transportolycka med farliga ämnen en händelse som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen och som resulterar i dödlig eller allvarlig skada på person eller betydande skada på egendom eller miljön,

9) tillbud vid transport av farliga ämnen en händelse, annan än en olycka med farliga ämnen, som har samband med och kan hänföras till transport av farliga ämnen, vilken inte nödvändigtvis sker ombord på ett luftfartyg och som resulterar i skada på person, egendom eller miljön, brand, sönderslaget gods, spill, vätske- eller strålningsläckage eller något annat tecken på att förpackningens hållbarhet inte har bibehållits; varje händelse som kan hänföras till transport av farliga ämnen, och som allvarligt utsätter luftfartyget eller de ombordvarande för fara, ska också anses utgöra tillbud vid transport av farliga ämnen,


2 §
Standarder som ska tillämpas

Vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen iakttas, med de reservationer som Finland har gjort, ICAO-TI, sådana bestämmelserna lyder godkända för att tillämpas under åren 2011 och 2012, så som föreskrivs i denna förordning och så som Trafiksäkerhetsverket bestämmer.

Trafiksäkerhetsverket informerar om ICAO-TI.

3 §
Klassificering av farliga ämnen

De farliga ämnena indelas i följande farlighetsklasser:

Klass 1 Explosiva varor
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda explosivämnen
Klass 4.2 Självantändande ämnen
Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten
Klass 5.1 Oxiderande ämnen
Klass 5.2 Organiska peroxider
Klass 6.1 Giftiga ämnen
Klass 6.2 Smittfarliga ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Andra farliga ämnen och föremål

Närmare bestämmelser om klassificeringen av farliga ämnen finns i beslut av Trafiksäkerhetsverket.

Om det i ICAO-TI förutsätts att en behörig myndighet klassificerar ett farligt ämne eller godkänner ämnets klassificering, hör uppgiften i Finland till Strålsäkerhetscentralen i fråga om radioaktiva ämnen och till Säkerhets- och kemikalieverket i fråga om andra ämnen. Myndigheten kan kräva att avsändaren av ett ämne lägger fram resultaten av de test som behövs för att utreda klassificeringen.

Om en sådan utländsk behörig myndighet som avses i ICAO-TI har klassificerat ett farligt ämne eller godkänt klassificeringen av ett ämne, får klassificeringen användas också i Finland.        

4 §
Farliga ämnen som resgods

Passagerare eller besättningsmedlemmar får inte medföra farliga ämnen ombord på luftfartyg i sitt resgods och inte heller i övrigt, om inte Trafiksäkerhetsverket i enlighet med ICAO-TI bestämmer något annat i fråga om vissa farliga ämnen. Sådana farliga ämnen som får transporteras i luftfartyg, men vilkas transport enligt ICAO-TI kräver transportörens godkännande, får dock inte föras ombord på luftfartyg av passagerare eller besättningsmedlemmar förrän transportören har godkänt transporten.

Transportören, flygplatsinnehavaren och researrangören ska säkerställa att passagerarna informeras i enlighet med punkterna 7;5, 8;1.1.3 och 8;1.1.4 i ICAO-TI om hurdana ämnen det är förbjudet att transportera med luftfartyg.

5 §
Farliga ämnen som flygfrakt

För lufttransport av ett farligt ämne krävs att Trafiksäkerhetsverket beviljar transportgodkännande eller dispens i enlighet med 14 a § 2 mom. i TFÄ-lagen, om lufttransport av det farliga ämnet enligt ICAO-TI är förbjuden utan godkännande eller dispens. En ansökan om godkännande eller dispens ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) avsändarens och mottagarens namn och adress,

b) avgångs- och destinationsflygplats samt förslag till tidpunkt för transporten och till flygrutt,

c)  orsakerna till att sökanden anser att lufttransport av ämnet i fråga är nödvändig,

d) sökandens syn på hur en sådan säkerhetsnivå som förutsätts i ICAO-TI kan uppnås,

e) åtgärder för kontroll av säkerheten som den sökande eventuellt anger,

f) ämnets namn, farlighetsklass och FN-nummer samt teknisk information om ämnet,

g) uppgifter om förpackningen,

h) uppgift om den mängd av ett ämne som ska transporteras,

i) uppgifter om nödvändig specialbehandling,

j) speciella instruktioner för åtgärder i en nödsituation.

Transportören och leverantören av marktjänster ska säkerställa att det på de platser där flygfrakt lämnas för transport informeras i enlighet med punkt 7;4.7 i ICAO-TI om de bestämmelser och föreskrifter som gäller transport av farliga ämnen.

5 a §
Godkännande för och anmälan om lufttransport av radioaktiva ämnen samt intyg av myndigheterna

I de fall som avses i punkt 5;1.2.1  i ICAO-TI ska avsändaren ansöka om godkännande för lufttransport av radioaktiva ämnen  hos Strålsäkerhetscentralen och  lämna Strålsäkerhetscentralen ett meddelande om lufttransport av radioaktiva ämnen. I de fall som avses i punkt 5;1.2.2 i ICAO-TI beviljas intyg som krävs för transporten av Strålsäkerhetscentralen.

6 §
Avsändarens skyldigheter

Innan en avsändare överlämnar ett farligt ämne för transport som flygfrakt, ska avsändaren förvissa sig om att lufttransport av ämnet inte är förbjuden och att transportören har fått de handlingar som avses i ICAO-TI. Om avsändaren på basis av ett avtal med transportören ger transportören handlingarna i elektronisk form, kan underskrifterna på handlingarna vara elektroniska signaturer eller ersättas med namnen, skrivna med versaler, på dem som har rätt att underteckna  handlingarna. De elektroniska handlingarna ska utan dröjsmål kunna skrivas ut på papper i enlighet med punkt 5;4.1.1 i ICAO-TI.

Avsändaren ska ge sin personal tillräckliga instruktioner så att personalen genom att följa dem kan sköta sina uppgifter i anslutning till transport av farliga ämnen.

Avsändaren ska säkerställa att förpackningarna är lämpliga för de farliga ämnen som ska transporteras. Uppgift om hur förpackningens lämplighet har säkerställts ska på begäran i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen tillställas Strålskyddscentralen och i fråga om förpackningar som är avsedda för transport av andra ämnen Trafiksäkerhetsverket.

Förutom skyldigheterna i 1–3 mom. ska avsändaren iaktta vad som i övrigt åläggs honom i bestämmelser och föreskrifter.

7 §
Skyldigheter för transportören och leverantören av marktjänster

I 9 § 2 mom. i TFÄ-lagen finns bestämmelser om det tillstånd som krävs för lufttransport av farliga ämnen. Tillstånd krävs dock inte om det är fråga om

1) det bränsle som luftfartyget använder under flygning,

2) ett ämne som i enlighet med föreskrifter om luftfartygs luftvärdighet eller flygverksamhet ska transporteras i luftfartyget,

3) ett ämne som avses i 4 § 1 mom. och som får transporteras,

4) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för försäljning till passagerarna under flygning,

5) ett ämne som avses i ICAO-TI och som är avsett för vård av patienter under flygning,

6) övriga farliga ämnen som avses i ICAO-TI men som inte omfattas av ICAO-TI:s tillämpningsområde på grund av ämnenas speciella användningsändamål eller natur.


Transportören ska iaktta bestämmelserna i ICAO-TI vid lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen samt vid informering och instruering av sin personal och av andra. Transportörens drifthandbok och andra tillämpliga instruktionsböcker ska innehålla tillräckliga instruktioner så att transportörens personal genom att följa dem kan sköta sina uppgifter i anslutning till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Transportören ska se till att de personer som avses i punkt 7,6.1. i ICAO-TI och som sköter frakttjänster eller resetjänster ska ha lättillgängliga, för uppgiften lämpliga instruktioner för att undvika att luftfartyget lastas med farliga ämnen som inte har anmälts som frakt eller att passagerarna i luftfartyget för in sådana farliga ämnen som det är förbjudet för dem att transportera.


8 §
Tekniska krav på förpackningar och tankar

En tillverkare av en förpackning och en senare återförsäljare som avses i punkt 6;1.1.3 och 6;6.2.3 i ICAO-TI ska lämna uppgifter om de förfaranden som ska iakttas och en beskrivning av typer av och mått på förslutare och andra nödvändiga delar, så att man kan försäkra sig om att den förpackning som bjuds ut för transporten uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

9 §
Användning av förpackningar och tankar

Innerförpackningar som innehåller farliga ämnen ska placeras i ytterförpackningar och fastgöras vid dem eller förses med stötdämpande material så att de under normala transportförhållanden inte går sönder, läcker eller förskjuts. Stötdämpande material, absorberande material och de övriga delarna av förpackningen får inte reagera på ett farligt sätt med innehållet.

Om en förpackning eller en tank som använts för transport av farliga ämnen återanvänds ska alla behövliga åtgärder vidtas för att förhindra att det nya innehållet förorenas. En förpackning eller tank får inte återanvändas, om den inte har kontrollerats och konstaterats vara fri från korrosion och andra skador.

12 §
Extra ytteremballage

Ett kolli får förpackas i ett separat extra ytteremballage, som dock inte får strida mot bestämmelserna och föreskrifterna om förpackning av det ämne som transporteras. Det extra ytteremballaget ska vara försett med de märkningar och varningsetiketter som kollit enligt bestämmelserna ska vara försett med.

13 §
Påvisande av förpackningars och tankars överensstämmelse med kraven

I statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven (1008/2011) bestäms om godkännande av förpackningar och tankar som används för transport av farliga ämnen och om påvisande av annan överensstämmelse med kraven.

För transport av farliga ämnen får  användas också förpackningar och tankar som godkänts av en utländsk, behörig myndighet som avses i ICAO-TI eller av en inrättning som denna myndighet har bemyndigat.

14 §
Myndigheter

Lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen övervakas av Trafiksäkerhetsverket. Därutöver övervakar tullverket, polisen och gränsbevakningsväsendet inom sina respektive verksamhetsområden lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen. Utöver vad som bestäms i 6 § 2 mom. i TFÄ-lagen övervakar militärmyndigheterna även andra lufttransporter av farliga ämnen som utförs som militär luftfart.

I frågor som gäller transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen är Strålsäkerhetscentralen tillsynsmyndighet i Finland i samarbete med de myndigheter som nämns i 1 mom.

Om inte något annat föreskrivs i TFÄ-lagen eller med stöd av den, är i Finland den behöriga myndighet som avses i ICAO-TI Trafiksäkerhetsverket i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av farliga ämnen och förutom Trafiksäkerhetsverket även Strålsäkerhetscentralen i fråga om lufttransporter och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen.

Behöriga myndigheter enligt Europeiska unionens förordningar och internationella förpliktelser som är bindande för Finland är de myndigheter som enligt denna förordning ska utföra motsvarande uppgift.

Institutet för hälsa och välfärd kan meddela nationella krav eller begränsningar i fråga om biologiska produkter som avses i punkt 2;6.3.3 i ICAO-TI.

14 a §
Anmälan om godkännande av förpackningar eller tankar

Besiktningsorganet ska underrätta Säkerhets- och kemikalieverket om typgodkännande av förpackningar eller tankar avsedda för transport av farliga ämnen eller om annat motsvarande påvisande av att de stämmer överens med kraven.

15 §
Anmälan när en förpackning eller tank har gått sönder

Avsändaren, transportören och mottagaren är skyldiga att underrätta Trafiksäkerhetsverket när konstruktionen på en förpackning eller tank som är godkänd eller i övrigt har påvisats stämma överens med kraven har gått sönder under normala transportförhållanden. Anmälan ska dessutom göras till Strålsäkerhetscentralen när en förpackning eller tank har gått sönder vid transport av radioaktiva ämnen och till Säkerhets- och kemikalieverket vid transport av andra farliga ämnen.

16 §
Säkerhets- och kemikalieverkets samt Strålsäkerhetscentralens rättigheter och skyldigheter

Säkerhets- och kemikalieverket och Strålsäkerhetscentralen har rätt att vid behov och i synnerhet när en förpackning eller tank orsakar skada eller medför fara när den går sönder, låta ett laboratorium som Säkerhets- och kemikalieverket eller Strålsäkerhetscentralen bestämmer låta testa en serietillverkad förpackning eller tank för att säkerställa att den uppfyller de krav som ställs på förpacknings- eller tanktypen i fråga.

Strålsäkerhetscentralen för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen och som har typgodkänts eller vilkas typ på annat sätt har påvisats stämma överens med kraven. Säkerhets- och kemikalieverket för register över förpackningar och tankar som är avsedda för transport av andra farliga ämnen.

17 a §
Godkännande av och anmälan om utbildning

Ett sådant godkännande som avses i 11 a § i TFÄ-lagen ska sökas skriftligen hos Trafiksäkerhetscentralen i god tid innan utbildningen inleds. I ansökan ska följande uppgifter ingå:

1) utbildarens namn och kontaktuppgifter,

2) namn på och behörighet för dem som hör till undervisningspersonalen,

3) utbildningens målgrupper,

4) utbildningens mål,

5) ett detaljerat utbildningsprogram av vilket undervisningsämnena, den tid som har reserverats för dem och undervisningsmetoderna framgår,

6) undervisningsmaterialet eller en beskrivning av det,

7) exempel på ett skriftligt prov.

På den anmälan om utbildning som avses i 11 a § i TFÄ-lagen tillämpas bestämmelserna i 1 mom. om ansökan om godkännande av utbildning.

Om de uppgifter som avses i 1 mom. ändras efter det att en ansökan som gäller utbildning har godkänts eller en anmälan om utbildning har lämnats in, ska en ansökan om godkännande av ändringarna eller en anmälan om ändrade uppgifter utan dröjsmål lämnas till Trafiksäkerhetscentralen.

Sådana godkännanden av och intyg över utbildning som avses i 6 a § i TFÄ-lagen och som utfärdats av en utländsk myndighet eller av ett annat organ som bemyndigats av myndigheten erkänns i Finland.

20 §
Tryggande av lufttransport och tillfällig förvaring av farliga ämnen

Skyddsåtgärder enligt rekommendationerna i punkt 1;5 i ICAO-TI kan utgöra sådana skyddsåtgärder som avses i 11 d § 5 mom. i TFÄ-lagen.

Bestämmelser om säkerhetsåtgärderna på flygplatser finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om  gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002  samt i de tillämpningsförordningar som kommissionen utfärdat med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 12 november 2012.

  Helsingfors den 8 november 2012

Trafikminister
Merja Kyllönen

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Männistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.