596/2012

Utfärdad i Helsingfors den 2 november 2012

Lag om ändring av 16 och 19 § i lagen om assisterad befruktning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om assisterad befruktning (1237/2006) rubriken för 19 § och 19 § 2 mom. samt

fogas till 16 § ett nytt 6 mom. som följer:

16 §
Donatorns samtycke till användning av könsceller

Den tjänstetillhandahållare som tagit emot överförda könsceller eller embryon ska utan dröjsmål underrätta den överförande tjänstetillhandahållaren när de könsceller och embryon som har donerats har använts eller förintats, eller överlåtits för ändamål som avses i 7 §.

19 §
Förvaring av handlingar som gäller donatorn

Beträffande förvaringstiden för de uppgifter som inhämtats om donatorn för att garantera spårbarheten gäller vad som föreskrivs i 16 § 3 mom. och 20 i § 3 mom. i lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001).


Denna lag träder i kraft den 1 december 2012.

RP 69/2012
LaUB 7/2012
RSv 72/2012

  Helsingfors den 2 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.