594/2012

Given i Helsingfors den 2 november 2012

Lag om ändring av lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009) 5 och 6 §, 7 § 2 mom., 8 § 4 mom. och 13 §, av dem 6 § sådan den lyder i lag 538/2010 och 13 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 538/2010, samt

fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:

5 §
Statsrådets beslut om fördelning av stöd

Statsrådet kan besluta om fördelningen av det statliga stödet enligt landskap efter att ha fått de behövliga regionala projektprogrammen och Kommunikationsverkets utlåtande om dem. Statsrådet kan också besluta att stödet inte ska fördelas som kvoter för landskapen.

6 §
Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd

Efter det att statsrådet har fattat ett beslut enligt 5 § och Kommunikationsverket har gjort en marknadsanalys av projektet i det regionala projektprogrammet ska landskapsförbundet kungöra att det statliga stödet för projektet kan sökas. Ansökningsförfarandet ska vara öppet för alla, objektivt och icke-diskriminerande. Tiden för ansökning av stödet ska vara skälig i förhållande till projektets omfattning, dock minst fyra veckor.

Ansökan om stöd ska vara skriftlig och riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter och utredningar:

1) byggplanen för kommunikationsnätet,

2) maximibeloppet för det statliga stöd som söks,

3) antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas samt priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas användarna på den ort där användarna är stadigvarande bosatta eller placerade,

4) tidsplanen för projektet,

5) sambyggnad i anslutning till installeringen av andra ledningar och konstruktioner som tjänar samhället,

6) företagets verksamhetsplan eller någon annan beskrivning av företagets verksamhet samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl.

7 §
Stödansökan till Kommunikationsverket

I stödansökan ska det också ingå en utredning om vilka andra offentliga stöd som sökanden har fått för projektet. Med offentligt stöd avses sådan finansiering eller annan motsvarande förmån som beviljats av Europeiska unionen, staten eller ett annat offentligt samfund.

8 §
Allmänna villkor för beviljande av stöd

Det statliga stöd som avses i denna lag kan beviljas endast om stödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden, och om Europeiska kommissionen inte motsätter sig beviljandet av stödet. Statligt stöd kan inte beviljas till den del det offentliga stödets andel av projektet överskrider det maximibelopp som Europeiska kommissionen har godkänt för statligt stöd.

13 §
Särskilda villkor för betalning av stöd

Av det statliga stöd som beviljats sökanden får på dennes ansökan 50 procent betalas ut efter det att stödbeslutet har fattats. Utbetalning av den återstående delen av stödet förutsätter att bredbandsprojektet har slutförts och att stödtagaren har lagt fram en godtagbar redogörelse för samtliga stödberättigande kostnader till Kommunikationsverket.

Statligt stöd som avses i denna lag får inte betalas ut om Europeiska kommissionen har beslutat om återkrav av stöd som avses i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och sökanden i enlighet med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om verkställighet av återkrav som sökanden inte har följt. Kommunikationsverket kan begära att stödtagaren lämnar en försäkran om att det inte finns något i detta moment avsett hinder för utbetalning av stöd.

15 §
Skyldighet att lämna uppgifter

Om teleföretaget trots kommunikationsministeriets eller Kommunikationsverkets begäran inte samlar in eller lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. och inte trots uppmaning rättar till förfarandet inom en skälig tid på minst en månad, kan Kommunikationsverket ålägga teleföretaget att rätta till felet eller försummelsen. Skyldigheten kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990).


Denna lag träder i kraft den 12 november 2012. Bestämmelserna i 6 § 2 mom., 7 §, 8 § 4 mom. och 13 § tillämpas inte på projekt för vilka landskapsförbundet före ikraftträdandet av denna lag har kungjort att stöd kan sökas.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2012
KoUB 10/2012
RSv 84/2012

  Helsingfors den 2 november 2012

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.